Startsida

Vad vill vi

Utveckla och stärk demokratin

 1. Mer makt närmare enskilda invånare och partiets medlemmar genom regelbundna rådgivande omröstningar.
 2. Bättre demokratisk arbetsmetodik som attraherar fler kompetenta att ställa upp som företrädare för Uppsalaborna.
 3. Bättre möjligheter att påverka vem som blir kommun- och regionstyrelsens ordföranden.
 4. Upprätta stadsdels och byggderåd som är formella remissinstanser.

Ny och mer trovärdig politik och metodik för bättre social hållbarhet, samt ett tryggt åldrande

 1. Vi lyfter upp kulturella skillnaders betydelse för bättre integration och arbetar tydligt med att inkludera alla i vårt gemensamma ansvar för ett attraktivt och konkurrenskraftigt närsamhälle. Kombinationen av vår värdegrund om respektfullhet och jämlikhet kommer att ena invånarna betydligt bättre än nu.
 2. Vi inkluderar människor med avvikande personligheter mycket bättre på arbetsmarknaden.
 3. Vi verkar tydligt och mätbart för att våra barn och ungdomar ska få en mer konkurrenskraftig utbildning.
 4. Vi prioriterar kärnverksamheterna och driver på för smartare arbetssätt.

Fokusera på attraktivitet och ekonomisk hållbarhet i stadsbyggnadspolitiken

 1. Sprid ut planerna för ny bebyggelse över hela kommunen och minska kraftigt byggambitionerna i den södra staden.
 2. Primärt fokus på att stärka den lokala arbetsmarknaden.
 3. En politik för bostads och verksamhetslokaler som är driven av arbetsmarknaden.
 4. Det ska vara bra framkomlighet för alla fordonsslag.
 5. Miljö- och klimatengagemanget är optimistiskt och utvecklingsinriktat.
 6. Kollektivtrafiklösningarna måste vara ekonomiskt ansvarsfulla. -Ja till långa elektrifierade bussystem, nej till spårväg.

Partiprogrammet

Partiledare Stefan Hanna presenterar partiprogrammet

Läs hela partiprogrammet

Läs presentationen

Vilka är vi?

Invånarna

Vi är till för de invånare vi får möjlighet att företräda. Inför kommun och regionvalet 2022 är vårt fokus helt på Uppsala kommuns och Region Uppsalas invånare. Merparten av våra parti- och styrelsemedlemmar är också invånare i Uppsala.

Medlemmarna

Partimedlemmarna är de som gör vårt parti levande! Vi är mycket glada över att redan ha många aktiva medlemmar med varierande bakgrund, som engagerar sig i en stor mängd av olika frågor. Du är varmt välkommen att bli en av oss i vår moderna folkrörelse för en attraktiv och konkurrenskraftig framtid.

Sakområdesledarna

Sakområdesledarna är utvalda av styrelsen att leda partiets utveckling inom respektive fokusområde.

Styrelsen

Styrelsen väljs av partiets medlemmar. Följande personer ingår i partistyrelsen:

Hör av dig till oss

Engagera dig!

Din röst är viktig och ditt engagemang kan vara avgörande för viktiga frågor för Uppsala, dina nära och dig själv! Bli därför medlem i dag!

Bli medlem!

Bli medlem genom att registrera dig ovan, samt betala årsavgiften. 300 kr för vuxen eller 150 kr för dig under 18 år.

Via Swish: 123 010 05 11. Ange ditt namn om du betalar via annan persons Swish!

Via Bank-giro: 5426-2308. Ange ditt namn i meddelandet!

Du har blivit medlem så fort din betalning har gått igenom.

Debatt

Attraktiva byggen i kulturkänsliga miljöer

Planerna på att bygga nya fastigheter i kvarteret Ubbo går vidare inom Uppsala kommun. Det är området som ingår i en viktig axel mellan domkyrkan, Carolina Rediviva och Uppsala slott. Utvecklingspartiet demokraterna ser positivt på att kulturmiljön i kvarteret Ubbo utvecklas eftersom kvarteret i dagsläget inte är tilltalande med parkeringar och dåligt underhållna ytor.  Det …

Läs mer

Regionens hushållning brister

Akademiska psykiatrinshus

Region Uppsala behöver kraftigt förbättra sitt kvalitetsutvecklingsarbete inom sjukvården med fokus på den individ som har behov av sjukvårdsinsatser. Särskilt viktigt att förbättra stödet till invånare och avtalade regioners multisjuka. För att lyckas krävs en mycket bättre respekt än nu för kärnverksamheternas medarbetare och deras kompetens samt engagemang för sina vårduppdrag. Medarbetare som i mycket …

Läs mer

Nu är man på fel väg i Uppsala – igen

Uppsala buss vid stora torget

Nu tänker de styrande politikerna skära av huvudpulsådern i Uppsalas stadstrafik genom att begränsa framkomligheten på Kungsgatan. Det kommer att innebära ett mindre attraktivt centrum och på så sätt försämra för de näringsidkare som för närvarande orkar att bedriva handel i ett snart utdöende centrum. Detta är fel väg att gå! Förändringsförslaget är väldigt komplext då …

Läs mer