Ditt parti i Uppsala

Utvecklingspartiet demokraterna är ditt parti i Uppsala oberoende av nationell styrning.

Utvecklingspartiet demokraterna är ditt lokala och regionala parti helt fokuserat på hållbar invånarnytta för Uppsalaborna.

Utvecklingspartiet demokraterna är ditt 100% lokala och regionala parti fritt från nationell styrning. Genom oss får du mer välfärd för skattepengarna, mer inflytande över hur Uppsala byggs ut och ett stärkt företagsklimat som gör vårt närsamhälle mycket bättre för oss alla! Bli gärna medlem och bidra till att vårt lokala och regionala partiprogram alltid är det bästa för oss som lever i Uppsala kommun och Region Uppsala.

Stefan Hanna, partiledare.

Vi vill att Uppsala

Utvecklar och stärker invånarinflytandet

 • Löpande låter invånarna mellan allmänna val få en chans att i alla stora lokala frågor göra sin röst hörd i rådgivande eller beslutande folkomröstningar.
 • Möjliggör att stadsdelar och bygdedelar kan bilda områdesråd som blir formella samtalspartners och remissinstanser för allt av större betydelse som påverkar dem.
 • Erbjuder bättre demokratiska arbetssätt som attraherar fler arbetserfarna invånare att ställa upp som företrädare för Uppsalaborna.

Byggs ut attraktivt och hållbart

 • Byggs så att hela kommunen och regionen stärks på ett klokt sätt och att de täta och kraftiga byggplanerna i Uppsala södra stad kraftigt minskas.
 • Har en befolkningstillväxt som inte kraftigt försämrar kvalitén och tillgängligheten i skolan, omsorgen och sjukvården.
 • I stadsbyggnadsplaneringen utgår ifrån ambitionen att stärka den lokala och regionala arbetsmarknaden.
 • Säkerställer en bra framkomlighet för alla fordonsslag.
 • Driver ett optimistiskt och utvecklingsorienterat miljö- och klimatengagemang.
 • Investerar i moderna elektrifierade bussystem och säger nej till spårväg.

Stärker välfärden och minskar byråkrati och administration

 • Prioriterar kärnverksamheterna och driver på för smartare arbetssätt, minskar kostnaden för administrationen med 50%.
 • Fokuserar på att kvalitén och tillgängligheten inom skola, omsorg och sjukvård kraftigt förbättras.
 • Befolkningen växer i en takt så att kvalitén och tillgängligheten i skolan, omsorgen och sjukvården kan säkerställas.
 • Arbetsmiljön för våra lärare, vård- och omsorgspersonal kraftigt förbättras.
 • Lärare, vård- och omsorgspersonal får mycket mer inflytande över hur de bäst löser sina uppdrag med kvalité.
 • Lyfter upp kulturella skillnaders betydelse för bättre integration och mätbart arbetar med att inkludera alla Uppsalabor i vårt gemensamma ansvar för ett attraktivt och konkurrenskraftigt närsamhälle, vi kallar det Uppsalakontraktet.

Stefan presenterar partiprogrammet för Utvecklingspartiet demokraterna

Ditt parti i Uppsala