Kommunikation som fungerar

Det måste vara snabbt och enkelt att röra sig i Uppsalas offentliga rum. Dalbybon ska kunna ta en spontan fika på Västra Ågatan och innerstadsbon ska kunna besöka en husläkare i Storvreta utan att behöva använda bilen. Moderna elektrifiera bussystem ska trafikera Uppsalas gator. I stadens mest trafikerade områden ska särskilda kollektivtrafikfiler säkerställas så att tidtabeller alltid kan uppnås.

Butikerna i Uppsalas stadskärna är beroende av bra kommunikationer för att stå sig i konkurrensen. E-handeln konkurrerar ut butik efter butik. Kommunen måste säkerställa god tillgång till parkeringsplatser som är starkt tidsstyrda och gratis ska testas. Tillgången till centrala parkeringsplatser är mycket viktigt för dem som vill handla, ta del av upplevelser, besöker sjukvården eller behöver ha myndighetsmöten i centrala staden.

Det måste vara möjligt för gångtrafikanter, cyklister, kollektivtrafiksresenärer och bilburna att nyttja innerstadens utbud. Ett snabbt ärende i staden ska inte kräva ett besök i ett parkeringshus.

  • Investera i moderna elektrifierade bussystem och avbryt spårvägsprojektet.
  • Inför anropsstyrd kollektivtrafik inom hela regionen.
  • Skolbusskortet ska gälla alla dagar och alla tider.
  • Gratis kollektivtrafik för +67 mellan 09:00-15:00.
  • Byggs så att hela kommunen och regionen stärks. Stärk särskilt tätorter längs med de befintliga kollektivtrafikstråken Ostkusbanan och Dalabanan.
  • Inför korta tidsbegränsade parkeringsplatser i närheten av citybutiker som är gratis under mycket korta perioder.
  • Säkerställ tillgång till parkeringsplatser i centrala staden.
  • Säkerställer en bra framkomlighet för alla fordonsslag.
  • Bygg pendlar- och infartsparkeringar med god anslutande kollektivtrafik vid rusningstider.
Det attraktiva Uppsala

Uppsala ska vara attraktivt att bo i

Det attraktiva Uppsala

Grönt, miljövänligt och hållbart

Det attraktiva Uppsala

Företagsamt och effektivt

Ett tryggt och säkert Uppsala

Det starka civilsamhället

Ett tryggt och säkert Uppsala

Tryggt och säkert

Ett tryggt och säkert Uppsala

En trygg och lärorik skola

Det attraktiva Uppsala

En god vård och omsorg

Ett tryggt och säkert Uppsala

Kommunikation som fungerar