En god vård och omsorg

Regionens invånare ska erbjudas en medmänsklig och högkvalitativ vård och omsorg. Arbetsvillkoren för vård- och omsorgspersonalen ska stärkas genom att de får mer självstyre över hur de ska nå sina verksamhetsmål. Samarbetet mellan olika omsorgs- och vårdverksamheter ska stärkas för att stödet till den som behöver det ska vara omtänksamt och fritt från långa kötider. Individens bästa ska vara i fokus.

Uppsala kommun och Region Uppsala är attraktivt och meningsfullt att bo kvar i efter avslutat arbetsliv. Kommun och region ska erbjuda tilltalande och varierade boendeformer för seniorer, en god livsmiljö och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det ska vara lätt att resa inom kommunen, och det ska finnas gott om mötesplatser för social och kulturell samvaro. Personal inom kommunens och primärvårdens verksamheter måste arbeta mycket närmare tillsammans med den i behov av vårdinsatsers bästa i fokus.

Vård- och omsorgsyrkena ska stärkas genom en mer tillitsbaserad arbetsmiljö och egna möjligheter att tillsammans med kollegor påverka schemaläggningar. Ständiga utvecklingsmöjligheter ska prägla omsorgens och sjukvårdens arbetsplatser.

  • Prioriterar kärnverksamheterna och driver på för smartare arbetssätt, minska kostnaden för administrationen med 50%.
  • Ge omsorgs- och vårdpersonalen mer tillit att själva bestämma hur de ska klara av att uppfylla uppsatta verksamhetsmål.
  • Fokuserar på att kvalitén och tillgängligheten inom sjukvården och omsorgen kraftigt förbättras. Långa köer till viktiga behandlingar och vårdingrepp är oacceptabla. Rambeslut inom vård- och omsorgen ska genomföras för ökad flexibilitet för brukaren. Minutstyrningen är inte brukarvänlig.
  • Försök påverka befolkningstillväxten i en takt så att kvalitén och tillgängligheten i omsorgen och sjukvården bättre säkerställs.
Det attraktiva Uppsala

Uppsala ska vara attraktivt att bo i

Det attraktiva Uppsala

Grönt, miljövänligt och hållbart

Det attraktiva Uppsala

Företagsamt och effektivt

Ett tryggt och säkert Uppsala

Det starka civilsamhället

Ett tryggt och säkert Uppsala

Tryggt och säkert

Ett tryggt och säkert Uppsala

En trygg och lärorik skola

Det attraktiva Uppsala

En god vård och omsorg

Ett tryggt och säkert Uppsala

Kommunikation som fungerar