Bryt den digitala diskrimineringen

Digitalt utanförskap är ett samhällsproblem skriver Harald Nordlund för SPF Seniorerna Luthagen.

Han har helt rätt, jag har själv för just samma pensionärsförening skrivit flera insändare om detta problem. Vårt fina land håller på att delas ännu mer då stora grupper äldre plus många andra också ställs “utanför dörren” i många frågor gällande det digitala. Det finns massor att jämföra med och det senaste eländet i frågan var helt nyligen när TV4:s nya underhållningsprogram hänvisade till att när tittarna skulle gå in och rösta så var det via Instagram. Återigen en diskriminering av många människor. 

Så här ser det ut hela tiden. Extrapriser på många varor som köps digitalt, vissa butiker och restauranger tar inte kontanter, det ska vara “appar” hit och dit och samhället är på många sätt på väg att delas ännu mer då en stor del av de som varit med och byggt upp vårt land ställs i skamvrån på ett diskriminerande sätt.

Ett annat exempel är nu när deklarationsblanketterna kommer i brevlådan där man uppmanas att deklarera digitalt för att få eventuell återbäring mycket snabbare vilket många äldre inte klarar av. 

Likt Harald Nordlund menar jag att kommunerna och regionerna måste medverka till att det inte hittas på mer galenskaper på många år så att rättvisa kan skipas.

Det räcker och blir över att bankerna inte hanterar kontanter dagligen, att det på många sätt är så illa att folk måste ha mobilt Bank-ID för att kunna beställa varor och tjänster med mera.

Det finns hundratals eländiga exempel på hur dagens samhälle försvårar för många människor, inte minst den äldre generationen. Avbryt diskrimineringen i samhället, fortsätt gärna utveckla olika moderna system men observera att det ena inte behöver utesluta det andra!!

Lars O Ericsson, Styrelseledamot

Nytt konstmuseeum i Fyrishov

Uppsala kommun har många brister på att få ordning på i kärnverksamheterna och för att bidra till ett tryggare lokalsamhälle. I ljuset av att det är fel att i nuläget prioritera kraftiga kostnadsökningar kopplat till ett konstmuseum så av de två alternativ som fanns med på kommunstyrelsen den 3 mars så förordar vi Kaniken. Främst av skälen att en ombyggnad där generellt bättre kan uppskattas prismässigt jämfört med Slottet. Också för att att det ligger mer tillgängligt och bättre kan bidra till att få liv i Uppsala City.

Med fördel skulle även delar av den planerade ombyggnationen på Fyrishov kunna inrymma ett konstmuseum som klarar konstnärsägarnas krav. Kommunens möjligheter att då dela på många fasta kostnader är omfattande.

Ombyggnaden av Fyrishov för att även passa konst blir mycket billigare än byggprojekten på Slottet. Samordningsvinster uppstår med andra kommunala verksamheter kopplade till Uppsalas mest besökta anläggning Fyrishov. Reception, restaurang, kiosk, toaletter med mera som finns kan fylla än mer nytta. Vi vill även att Fyrishov görs till ett äldrecentrum för sociala aktiviteter och friskvård samt att där även inryms en vårdcentral fokuserad på geriatrik. Idag hyr kommunen bara runt 30 procent av tiderna i Fyrishovs 14 olika hallar för idrott. Ett konstmuseum där skulle inte försämra för den viktiga idrottsrörelsen. Gf Uppsalaflickorna måste också stöttas med att få bygga en ny gymnastikarena med fokus på fysiska aktiviteter och rehab.

Om kommunen också byter mark med Bonova kan den närliggande Seminarieparken rustas upp till en rekreations- och kulturpark.

Vi menar att Slottet ska avskrivas som alternativ till plats för konstmuseum och att Kaniken eller Fyrishov ska övervägas i stället.

Lars O Ericsson, styrelseledamot
Jörgen Cavelind, sakområdesledare Idrott
Marius Domeika, sakområdesledare Kultur
Amanda Anden, styrelseledamot

S-L-MP köper Vänsterpartiets stöd för pengar som behövs för att bekämpa pandemin

Stadshuset i Uppsala

Det är inte rimligt att Vänsterpartiet får extra kommunalrådspost och mer resurs för politiska sekreterare! Det är heller inte rimligt att Miljöpartiet och Liberalerna har två kommunalråd! Antalet kommunalråd blir nu minst 12 stycken!

År 1991 minskade de borgerliga partierna antalet kommunalråd i Uppsala från 7 till 5 i samband med att kommunens ekonomi sanerades. Att det nu blir hela 12 kommunalråd undrar jag till vilken nytta för skattebetalarna i kommunen det är? Angående ytterligare kostnader för extra kommunalråd och politisk sekreterare så handlar det om miljoner fram till valet nästa år. Pengar som gladeligen behövts till exempel inom äldreomsorgen som Vänsterpartiet säger sig värna om.

Vänsterpartiet och privatiseringsförslag kontra kommunal regi inom t.ex äldreomsorgen. V tycker att allt ska drivas av det offentliga och att invånarna kan beskattas mycket mer. Vår politik ger bättre omsorg och vård till behövande utan Vänsterns ständiga skattehöjningar.

Sakupplysning är också att Vänsterpartiet är det parti som genom åren arbetat mest konsekvent för sänkta arvoden för månadsarvoderade politiker i Uppsala kommun. Ett kommunalråds arvode är minst tre ggr så mycket som en undersköterska, med diverse tillägg också betydligt mer än så dessutom.

S-L-MP har indirekt köpt Vänsterpartiets stöd trots att V själva ofta hävdat att de är ett oppositionsparti. Vänsterpartiet har lyckats i förhandlingarna och fått mer politiska resurser och jag undrar till vilken nytta det är för skattebetalarna i kommunen?  Efter att pandemin givit med sig och många arbetsgivare kan börja andas igen så finns massor av hål att fylla igen i delvis tomma plånböcker och då behövs inte fler kommunalråd i kommunen. Den kommunala kassan kommer mycket troligt att vidkännas stora smällar de närmaste åren efter pandemin.

Detta var ett svar på insändarsvar av Tobias Smedberg 13/2 (UNT).

Lars O Ericsson, styrelseledamot.

Förstörelsen av Seminariets kulturvärden måste hindras

Seminariet före 1969

Vem skulle ha mage att måla dit en baddräkt på Anders Zorns tavlor med nakna badande kvinnor? Ingen förmodligen, men det händer ändå hela tiden i våra värdefulla kulturhistoriska miljöer. Historielösa tjänstepersoner, ambitiösa arkitekter och politiker i Uppsala tillåter hela tiden nya exploateringar att ”rita om” unika kulturmiljöer i Uppsala.

Förstörelsen av kvarteret Seminariets viktiga kulturvärden måste hindras. Att i stället utveckla kvarteret till ett kultur- och rekreationsområde skulle stärka hela Uppsala som bostads- och besöksort. 

Kvarteret Seminariet är ett typiskt exempel på denna klåfingrighet. På kommunfullmäktige den 25 januari beslutade Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, med stöd av Moderaterna och Vänsterpartiet, att tillåta nybyggnation av 110 bostäder i ett känsligt kulturmiljöområde. Politikers okunnighet och brist på känsla för den kulturhistoriska helhetsmiljön är slående. Seminarieanläggningen är den enda i Sverige som finns kvar i sin helhet. Den borde i stället utvecklas till en värdefull symbol för folkskolans betydelse som bidragit till utvecklingen av det välfärdssamhälle som Sverige blivit. 

Seminarieanläggningen är bevarad i sin helhet utifrån ursprungliga ideal om egen odling/lära om växter i en genomtänkt trädgårdsanläggning, god hälsa med gymnastikhall och fotbollsplan. Mot norr anlades en skyddsplantering vars syfte var att skydda trädgården mot nordanvinden. I nuvarande detaljplaneförslag försvinner denna skog av ca 110 träd och ersätts av 110 bostäder. Området borde istället utgöra en park för allmänheten och inte förvandlas till en grönyta mellan privata fastigheter som genomförandet av detaljplanen leder till.

I liknelsen med Anders Zorns målningar har majoriteten av politikerna i och med antagandet av detaljplanen för kvarteret Seminariet tillåtit att de nakna badande kvinnorna i Zorn-målningarna försetts med baddräkt och badboll i händerna. Vem skulle tillåta detta brott mot konstnärens verk? Den av många illa omtyckta DDR-kopian som många av samma politiker försvarar exemplifierar också en kluven tunga. 

Uppsalabor och föreningar har uttryckligen protesterat mot förslaget och tidigare detaljplaneförslag gällande kvarteret Seminariet. Överklagan angående ett första detaljplaneförslag skickades in till Mark- och miljödomstolen samt Mark-och miljööverdomstolen, och ledde då till ett upphävande av detaljplanen. Ändå fortsätter kommunen med detaljplanearbetet med ett nytt bebyggelsealternativ på exploatörens initiativ.

Andra exempel, men som inte kommit lika långt i detaljplaneringen, är bostäder i kvarteret Trudhem (vid före detta tingshuset vid Österplan) och byggandet i Odinslund med lokaler och lägenheter för forskare samt utställningslokaler. Båda förslagen berör känsliga kulturmiljöer och byggnader med betydande kulturhistoria. I detaljplanehandlingarna beskrivs kulturmiljön, men i förslagen till byggande syns inte de hänsyn som förväntas utan den moderna funktionella arkitekturen dominerar. Att inte göra förslagen mer hänsynsfulla visar på en rädsla att uppfattas som bakåtsträvare. I kommunens arkitekturpolicy anges sju begrepp som utgångspunkt där ”Sammanhang” och ”Befintliga värden” är viktiga begrepp när det gäller kulturmiljöer. Inget av detta tas det hänsyn till i exemplen ovan. I planhandlingarna bestäms ofta en ”god arkitektonisk kvalitet”, men det säger inget om ifall byggnadsstilen som föreslås egentligen passar in i området. 

Exemplet med förstörelsen av kvarteret Seminariets viktiga kulturvärden måste hindras. I stället vill vi utveckla metoder för att bättre tillvarata kulturarvet i plan- och byggprocessen och att kommunen byter mark med den nuvarande ägaren av kvarteret Seminariet.

Karin Ericsson, fd ledamot, plan- och byggnadsnämnden

Marius Domeika, sakområdesledare Kultur

Stefan Hanna, partiledare

Vänsterpartiets dubbelmoral får mittenstyret att lägga pengar på vänsterpartiet istället för pandemin

Stadshuset i Uppsala

Det så kallade mittenstyret (S-L-MP) blir ännu rödare nu när Vänsterpartiet lyckats förhandla fram att partiet totalt får 1,4 kommunalråd och 1,5 politiska sekreterare. Detta är helt makalöst i tider som nu och över huvudtaget inte minst mot bakgrund av att just Vänsterpartiet genom åren ofta krävt att politiska arvoden ska minskas och att till exempel kommunalrådsarvodena ska sänkas.

Senast i december 2020 sade Vänsterpartiets kommunalråd Tobias Smedberg och Hanna Victoria Mörck att när alla verksamheter måste spara så måste även kommunalrådens arvoden minska! Vilken signal ger detta till skattebetalarna undrar jag, dvs att miljonbelopp nu läggs på fler “tjänster” för politiken?

Äldreomsorgen behöver mer resurser, skolan samt idrotten likaså och den eländiga pandemin gör naturligtvis hål i många verksamheters plånböcker. Inte minst är det närmast katastrof för de flesta restauranger och stor arbetslöshet väntar i den branschen och ett statligt stöd borde ökas liksom att ett kommunalt införas, detta gäller även många andra branscher och företag förstås. Det utlovade “billiga” seniorkortet i kollektivtrafiken för 150 kr är ännu inte i bruk och man skyller på pandemin. I och med att detta busskort som pensionärerna uppfattade skulle vara i bruk redan 2019 ännu inte är igång kan man om man vill läsa mellan raderna att denna besparing räcker till att utöka antalet kommunalråd och politiska sekreterare. 

Det är precis vad till exempel pensionärerna icke önskar! Än en gång, det är helt åt skogen att kalla majoriteten för ett Mittenstyre, och nu blir det ett ännu rödare styre än någonsin tidigare och nu kommer ytterligare ett inspel som rundar förvaltningsrätten och kammarrätten som tidigare underkänt en lösning för att Vänsterpartiet skulle få mer inflytande genom några extra vice ordförandeposter.

Lars O Ericsson, styrelseledamot

Låt de berörda komma till tals!

uppsala tågstation

Södra staden ska byggas ut, utställning pågår och remissförfarandet ska ske endast digitalt!

OBS! en stor grupp kommunmedborgare undantas från möjligheten att kunna ge sina synpunkter, inte minst den äldre generationen och även många andra. Det här är ett fatalt mönster i hela landet där det digitala helt slår undan benen på “vanliga människor” och om man vill kan man kalla det för demokratisk diktatur. Det är helt otroligt att dagens teknik ska medverka till att vissa i samhället känner sig undanskuffade.

Runt 25.000 bostäder och en jättelik kommunikationsapparat ska växa upp i södra delen av vår kommun är det tänkt och det kan även en ” blind höna ” inse dvs att trampa på mark som kanske inte kan bebyggas/exploateras så att det känns bra för alla närboende och att det passar in i hur övrig bebyggelse ser ut. Sedan ska vi inte glömma att det kommer att bli en otrolig trafik fram och åter och ingen ska lura oss att tro att det endast bara blir elbilar och spårvagnar som transporterar.

Vi menar att vi måste värna demokratin, förläng remisstiden och låt alla berörda komma till tals.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot och sakområdesledare Tryggt åldrande.

Ulf Tillman, Styrelseledamot.

Matts Ytterström, Styrelseledamot.

Studiemiljön i Uppsala måste förbättras!

Featured Video Play Icon

Ett samhälle som tappar sin förmåga att brett och framgångsrikt utbilda sina invånare kommer steg för steg tappa konkurrenskraft. Lärarförbundets senaste skolranking av Sveriges kommuner är en sorglig läsning för Uppsala. Uppsala har varit utbildningsstad sedan medeltiden och fick Nordens första universitet år 1477. Idag hamnar lärdomsstaden Uppsala på plats 216 av 290. Det är oacceptabelt och ett underbetyg!

För att säkerställa en betydligt bättre studiemiljö måste våra lärare vara behöriga, lärartätheten stärkas, lärarlönerna vara konkurrenskraftiga, elevers meritvärde i åk 9 kraftigt höjas, andelen elever som fullföljer gymnasiet måste bli minst 50 procent bättre och brottsligheten på våra skolor kraftfullare bekämpas!

Gemensamt för de kommuner som har en bottenrankning är att de har liten resurstilldelning, låg lärartäthet och låga lärarlöner. Det finns inga ursäkter för att det ser ut på detta sätt. Uppsala ska minst höra till topp 50!

Det politiska ledarskapet har stor betydelse för att vi ska lyckas. När skolan misslyckas med sin förmåga att matcha våra barn framgångsrikt att nå sin bildningsförmåga påverkar det vårt näringsliv och övriga samhället mycket negativt.

I kombination med Brottsförebyggande rådets Skolundersökning om brott 2019 är det tydligt att studiemiljön i våra skolor är oacceptabel. Omkring hälften av alla elever i årskurs nio har utsatts för brott minst en gång under de senaste tolv månaderna. På våra skolor sker stölder, sexualbrott och misshandel. Att drygt hälften av eleverna uppger att de själva har begått något brott de senaste 12 månaderna är anmärkningsvärt. Majoriteten av dem som uppger att de begått brott svarar också att de utsatts för brott under samma period. Det är en helt oacceptabel studiemiljö för våra barn och unga.

Alice Hult, Sakområdesledare Utbildning

Hansi Stafbom, Sakområdesledare Trygghet

Gunnel Jägare, Lösningsområdesledare partistyrelsen

Bryt avtalet om färdtjänsten

Stadshuset i Uppsala

Så var det dags igen med nya problem inom färdtjänsten, denna gång med den största leverantören av färdtjänst i Uppsala. Företaget Trendtaxi riskerar att förlora sitt avtal att köra färdtjänst som är en för många viktig länk och den förlängda armen inom kollektivtrafiken. Körningar har utförts på ett sätt som varit fullständigt oacceptabelt menar Uppsala kommun. Sluta upp med att “leka affär” med upphandlingar hit och dit gällande sjukvård och färdtjänst. Två Regioner, Värmland och Sörmland har redan brutit sina avtal med detta bolag.

Av flera skäl måste Uppsala kommun sluta ett avtal med det lokala stora bolaget Uppsala Taxi. Dels för att dessa taxichaufförer hittar i kommunen och dels för att stödja den lokala näringen! Det här är fullständigt löjligt helt enkelt och häpnadsväckande att till exempel så som att taxibolaget inte följer kollektivavtal och har drivit olovlig trafik i till exempel Värmland. 

Det verkar dessutom så att vissa av bolaget chaufförer inte ens hittar adresser trots GPS! Jag har träffat färdtjänstberoende personer som vittnar om att de fått visa vägen och säga stopp “kör inte åt det hållet”. Upphandlingar av olika slag kan vara bra och effektiva att hålla ned kommunens kostnader men färdtjänst ska göras upp med Uppsalas största taxibolag.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot

Bygg bostäder som Uppsalaborna har råd med

uppsala tågstation

Den avtagsväg som minoritetsstyret S, L och MP slagit in på riskerar att leda rakt in i en återvändsgränd. En fortsatt färd kan resultera i att kommunens skattebetalare i flera bemärkelser kommer att få betala dyrt för ett byggande som har en inriktning som en stor andel invånare egentligen antingen inte vill ha eller inte har råd med. Det är nödvändigt att gå från ord till handling och påskynda byggande av samhällsbostäder som en del i nya bostadsområden.

En genomgång av lediga hyreslägenheter i Uppsala under vecka 42 hos Uppsala bostadsförmedling ger klara besked. Bristen på hyresbostäder med rimliga hyror är lika uppenbar som hyresskillnaden mellan nyproduktion och det äldre beståndet. Exempelvis är hyran för en trea i det äldre lediga beståndet mellan 85 och 122 kronor per kvadratmeter och månad och i det nya mellan 165 och 174 kronor per kvadratmeter och månad. En trea i nyproduktion med en månadshyra på 13 200 kan jämföras med en hyra på 7 100 kronor för en lägenhet med samma yta i det äldre beståndet. Hyran i kransorternas nyproduktion är något lägre än motsvarande produktion i Uppsala stad.

Antalet sökande per lägenhet i Uppsalas gamla bestånd är mellan 35 och 415 stycken, i det nyare mellan 9 och 19. Tendensen är densamma oavsett lägenhetsyta. Tar vi hänsyn till att kötiden är cirka 10 år för att komma i fråga för en mindre lägenhet i Uppsala stad blir problemet än mer uppenbart.

Kan en låginkomsttagare betala hyran med egen arbetsinkomst med de hyror som dagens nyproducerade hyreslägenheter har? Knappast! Om hyresnivån i Uppsala varit mer i paritet med den i det äldre allmännyttiga beståndet skulle många av dem, med ett avsevärt mer begränsat bidrag än i dag, kunna betala eget boende.

Det är inte sunt, ur vare sig ett individ- eller samhällsekonomiskt perspektiv, att placera människor som får stora hyresbidrag i nyproducerade lägenheter med höga hyror. Vi vill förändra bostadsbyggandet i Uppsala kommun. Ett av delmålen är att få hyrorna i delar av företrädesvis allmännyttans bostadsbestånd på en betydligt lägre nivå än dagens.

Vi vill åstadkomma det genom att utgå från invånarnas verkliga behov och betalningsförmåga, tillämpa rådande bestämmelser och byggnormer och anpassa byggandet utifrån detta. Det finns etablerade svenska byggnadsmetoder som sänker produktionskostnaden rejält, uppfyller byggnormen och har god kvalitet.

En generös och villkorad kommunal markpolitik, en omfördelning av statliga subventioner samt en integrering av den här typen av samhällsbostäder i det allmännyttiga bostadsbeståndet skulle göra skillnad i möjligheten att både få tillgång till och kunna betala sin hyra med i huvudsak egna medel.

Med en ändamålsenlig syn på byggandet vill vi föra en stadsbyggnadspolitik som motsvarar vad invånarna i Uppsala kommun verkligen vill ha och i den takt förutsättningarna medger vid varje given tid.

Att bygga samhällsbostäder är ett sätt att anpassa och optimera bostadsbeståndet till verklig betalningsförmåga. Den politiken tar oss ur återvändsgränden och bidrar till att minska skattebetalarnas kostnader samtidigt som skatteintäkterna ökar. Dessa bostäder blir också utmärkta introduktionsbostäder för många invånare i behov av en bostad, vilket är avgörande för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun och region.

Matts Ytterström, Styrelseledamot

Stefan Hanna, Partiledare

Ulf Tillman, Styrelseledamot

Gunnel Jägare, Styrelseledamot och sakområdesledare för skolan

Amanda Andén, Styrelseledamot

Stefan Hanna intervjuad av P4 Uppland

P4 Uppland intervjuar Stefan Hanna vid Fyrisån

Hör P4 Upplands reporter David Ohlsson intervjua Stefan Hanna under en promenad vid Fyrisån den 11e december 2020.

Långversion i “Förmiddag i P4 Uppland med Midia Saleh”

Spola fram till intervjun som startar 1:04:13 och slutar 1:15:12 i klippet nedan.

Intervjun finns även i kortversion som används i kortare inslag nedan.

Kortversion

Foto och intervju: David Ohlsson för Sveriges radio

Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic