Pinsam oordning kring elsparkcyklar

Det är oacceptabelt att Uppsala kommun fortfarande inte tydligt i sina ordningsföreskrifter reglerar hur elsparkcyklar får användas. Ordningsföreskrifterna måste tydligt ange var inte elsparkcyklar får framföras och tydliga parkeringsytor för dessa fordon måste erbjudas som tjänsteleverantörerna ska betala en skälig avgift för, eftersom de utnyttjar offentlig mark för kommersiellt bruk. Ordningen kopplad till elsparkcyklar i Uppsala är oacceptabelt dålig. Flera personer har de senaste åren också skadats när de på gångytor blivit påkörda av personer som nyttjar dessa fordon på ett olagligt sätt. 

Inte minst skapar oredan av parkerade elsparkcyklar stora problem för många funktionshindrade. Elsparkcyklar som inte parkeras på anvisade parkeringsplatser ska bötfällas. Samma princip som för bilar. Böter kan med fördel skickas till tjänsteleverantörer av elsparkcyklarna som i sin tur kan kräva av sina kunder att de deponerar ett belopp för att reglera deras kunders regelöverträdelser. Platserna för parkering av elsparkcyklar måste regleras, gator där elsparkcyklar absolut inte får köras på i city måste tydligt anges, inklusive trottoarer, samt att pris för parkeringsplatserna snarast måste fastställas av kommunfullmäktige. 

Det är pinsamt att inte Uppsala kommun redan har en reglering av elsparkcyklar. Det är mycket rimligt för oss invånare att förvänta oss att detta är reglerat i kommunens ordningsföreskrifter. Inte minst i ljuset av att kommunen har mycket tydliga regleringar kopplade till hundar, fyrverkerier samt av och pålastning. 

Ola Lindberg, sakområdesledare Trafik och kollektivtrafik, Utvecklingspartiet demokraterna
Ulf Tillman, styrelsemedlem, Utvecklingspartiet demokraterna
Karin Ericsson, styrelsemedlem, Utvecklingspartiet demokraterna

Ökad trygghet genom arbete mot allvarlig brott

Uppsala har blivit mycket otryggare än förr, det är ett faktum. Att tidigt se trender är avgörande för all viktig samhällsplanering. Politiken har det övergripande ansvaret för vår samhällsplanering och under många år har nästan samtliga riksdagspartier vägrat att ta reda på viktiga fakta om brottsutvecklingen. När dessutom en effektiv integrationspolitik lyst med sin frånvaro inte minst i Uppsala uppstår hopplöshet och starka grunder för samhällsproblem. Utvecklingspartiet demokraterna vill se en kraftigt förbättrad integrationspolitik och en nolltolerans mot brott i hela samhället.

I BRÅs studie ”Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund” (Brå 2021:9) framgår tydligt en överrepresentation av misstänkta för brott bland invånare med utrikes bakgrund och särskilt kopplat till allvarliga brott. Jämfört med en liknande studie av BRÅ 1996 uppskattades den sedan länge svenskfödda befolkningen stå för 83 procent av brottsligheten. Redan 2005 hade andelen sjunkit till 58 procent. I den nyligen släppta studien konstateras att infödda svenskar utgör en fortsatt sjunkande andel av mängden brottsmisstänkta, från 54,1 procent 2007 till 43,2 procent 2018. Kopplat till allvarliga brott är trenden ännu tydligare. Av det dödliga våldet kan nu 29 procent härledas till många generationers svenskar. Den inhemska befolkningen står för en krympande del av brotten, både i absoluta och relativa tal. Sannolikt kan minst hälften av brottsligheten i Sverige nu kopplas till personer med utländsk bakgrund. Skillnaderna mellan varifrån människor invandrat till Sverige är stora.

En positiv del i studien är att det är en mycket liten del av befolkningen som står för väldigt mycket av brottsligheten. BRÅs beräkningar visar att hälften av brotten kan kopplas till endast 0,3 procent av den studerade gruppen, tyvärr blir även små tal till mycket större problem än tidigare. Faktumet att många av dessa få unga personer har ett jämförelsevis högt våldskapital förvärrar situationen. Än en gång vill vi betona att de allra flesta av våra invånare, oavsett bakgrund, är skötsamma.

Vi är övertygade om att en stor majoritet av Uppsalas invånare förstår att det mycket stora flertalet bland första och andra generationens invandrare representerar stora tillgångar i vårt samhällsbygge och är skötsamma. En majoritet förstår också att när ett land med en liten befolkning tar emot väldigt många invandrare från mycket annorlunda kulturer, med en annan människosyn, låg utbildning samt utan kunskaper i svenska uppstår stora samhällsproblem. Studien visar tydligt att de stora volymerna av icke kvalificerad arbetskraftsinvandring lett till allvarliga samhällsproblem.

Uppsala, och övriga Sverige, behöver nu helt fokusera på integration och inkludering och stoppa allt annat än kvalificerad arbetskraftsinvandring.

Det saknas belägg för att Sveriges relativa fattigdom eller utanförskap skulle göra att människor blir kriminella. Kriminalitet är ett inlärt beteende som förstärks på olika sätt bland annat genom frånvaro av negativa konsekvenser och brist på positiva konsekvenser. Detta visar också den låga procentuella andelen kriminella personer bland de som har invandrarbakgrund i studien.

En nyckel för att lyckas i integrationsarbetet är att människor från olika kulturer med inblick och förståelse för värderingar och förhållningssätt i dessa kulturer involveras bättre i integrationsarbetet. Alltför länge har integrationsarbetet varit inriktat utifrån grunder i det svenska samhället utan en klok matchning mot andra kulturers förhållningssätt.

Utvecklingspartiet demokraternas uppfattning är att mycket få Uppsalabor är rasister, dock är det många som är genuint oroade över samhällsutvecklingen.

Vi behöver öka tryggheten i Uppsala, både den faktiska och den upplevda. Vi behöver bättre stödja våra unga som lever i hopplöshet. Det behövs praktiska utbildningsprogram inom bristyrken, förbättrade former för undervisning i svenska och nolltolerans mot brott. Nolltolerans mot brott i våra skolor och i alla andra sammanhang i vårt lokalsamhälle. Det inkluderar nolltolerans mot narkotika som idag flödar i Uppsala.

Vi kan vända denna negativa utveckling och vi kan inkludera alla våra invånare, inklusive våra invandrare, i att finna hopp om en bättre framtid.

Hansi Stafbom, områdesledare för trygghet i skolan och offentlig miljöer.

Bassam El-Harbiti, medlem.

Karin Ericsson, styrelseledamot.

Stefan Hanna, partiledare.

Se mer

Stärk den lokala demokratin i Uppsala

Var fjärde år, strax inför valen, sveper det in en våg av politisk debatt i såväl sakfrågor som grundläggande ideologi då politiker plötsligt blir väldigt tillgängliga för att sprida sina budskap och för att “få våra röster”. När väljarna avlagt sina röster på de partier de bäst tycker stämmer med egna synpunkter kommunalt, regional och nationellt återgår det politiska arbetet snabbt att vara som vanligt. 

Det vanliga där möjligheten att som invånare kunna påverka politiken snabbt blir mycket begränsad, inte minst i Uppsala kommun och Region Uppsala. Utvecklingspartiet demokraterna, UP, vill ändra på detta och ge varje Uppsalabo en mycket starkare möjlighet att löpande påverka i våra stora lokala frågor. Att låta Uppsalaborna rösta om var kandelabern på Stora Torget ska flyttas är inte seriöst. Seriöst är att vi får chansen att göra vår röst hörd om till exempel bussar ska få gå över Stora torget. Vilken plats som anses bäst för ett nytt konstmuseum. Om kapacitetsstark kollektivtrafik ska genomföras genom moderna elektrifierade bussystem eller spårväg. Var, hur mycket, och i vilken takt Uppsala ska byggas ut. Vi är övertygade om att en kombination av löpande rådgivande och beslutande folkomröstningar kommer att stärka Uppsalas framtid. 

Det finns mycket vi behöver och kan göra för att stärka demokratin i Uppsala kommun och Region Uppsala. Utvecklingspartiet demokraterna vill därför:

– Införa löpande rådgivande omröstningar kopplat till Uppsalas utveckling för bland annat större bygg- och exploateringsprojekt.

– Ge bygde- och stadsdelsråd formell rätt att vara remissinstanser för ärenden som berör deras del av vår kommun eller region. Inrätta ett demokratiråd inom den politiska kommunledningen där representanter från bygde- och stadsdelsråden ingår.

– Möjliggör för Uppsalaborna att få upp debattämnen i kommun- och regionfullmäktige. Det går att organisera även om lagen kräver att det är fullmäktigeledamöter som formellt begär debatter. Genom att tydligt uppmuntra Uppsalaborna att inkomma med debattförslag skapas också en värdefull förslagslåda där aktiva politiker med fördel kan finna inspiration, vägledning och kunskaper som bättre bidrar till närsamhällets positiva utveckling. 

– Tydliggör i kommunens budget hur mycket som satsas utanför Uppsala stad. Vi anser att det är demokratiskt rimligt att resursfördelningen ska matcha befolkningsfördelningen mellan staden och övriga delar av kommunen. 

De styrande partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har under denna mandatperiod försämrat vår demokrati. I stället för att inkludera Vänsterpartiet i sitt styre har de låtsats som att de inte är beroende av deras stöd. S, L och MP gjorde upp med Vänsterpartiet och gav dem ytterligare ett kommunalråd och en politisk sekreterare. Vi har ett tydligt vänsterstyre men det vill de inte medge. Att dessutom Vänsterpartiet låtsas vara ett parti i opposition samtidigt som de har sin maktöverenskommelse med S, L och V är illaluktande demokratisk teater. 

Gång efter gång har förslag i Uppsala kommunfullmäktige om stärkt invånarinflytande röstats ner. Det talar tydligt för att Uppsalaborna som tycker att det löpande invånarinflytandet ska stärkas också måste rösta på partier som tydligt står för en sådan politik. Eftersom vi invånare bara får göra våra röster ordentligt hörda vart fjärde år anser vi att ovan föreslagna demokratiförbättringar är mycket viktiga. Vi anser att ovan förbättringar har stor betydelse för att stärka Uppsala för invånarnas bästa, vilket är ett av syftena med vårt nya lokala parti, Utvecklingspartiet demokraterna.

Jörgen Cavelind, Utvecklingspartiet demokraterna

Jens Hammarlund, styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna

Stefan Hanna, partiledare Utvecklingspartiet demokraterna

Mer för pengarna genom bättre upphandlingar inom Region Uppsala och Uppsala kommun

Spara pengar

Sedan 90-talet har offentlig sektor upphandlat fler och fler delar av välfärdens kärnuppdrag inom utbildning, sjukvård och omsorg. Den genom upphandling uppkomna konkurrensen mellan leverantörer har haft positiva effekter för samhället i form av ökad effektivitet, ökad kreativitet, större valfrihet, samt genom att pressa kostnaderna för de offentliga investeringsbehoven.

Samtidigt har dessa upphandlingar allt för ofta genomförts med oprofessionella metoder eller av uppenbart ideologiska skäl. Dessa upphandlingar som vunnits av den som gett lägst bud har resulterat i låg kvalitet och gett många leverantörer ett ibland onödigt dåligt rykte.


Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst, samt David Karlsson, viceprefekt vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet talar nu båda i sin forskning om en tydlig trend av så kallad ”back sourcing”, dvs. man återtar verksamheten som man tidigare upphandlat. De pekar i artiklar publicerade vid Göteborgs universitet på att upphandling ofta drivs av politiska ambitioner och av ekonomiska incitament. Back sourcing å andra sidan sker ofta på grund av behov att återta kontrollen eller på grund av pragmatiska bekymmer. Vidare säger de till Dagens Samhälle (29/6 21) att återkommunalisering blir allt vanligare, samt att det oftast beror på att de upphandlade verksamheter skötts dåligt eller att konkurrensen är så dålig att priserna blir oacceptabelt höga.

Utvecklingspartiet demokraterna, UP, tror att den offentliga sektorn kan lära mycket av näringslivet. Vi i UP förvånas om och om igen att jämförelser dem emellan inte görs oftare. Upphandling och inköp är självklara och verksamhetskritiska processer inom näringslivet. Dessa kompetensområden kräver goda kunskaper och processer för att undvika t.ex. korruption eller kvalitets avvikelser. Näringslivet har länge upphandlat viktig verksamhet av strategiska partners, låt den offentliga sektorn lära av dem.

Med både historiska och nyligen uppvisade dåliga exempel på vad som kan hända i Uppsala (se t.ex. ”Efter avstängningen av taxibolaget – så gick det” UNT 14/1 -21, samt ”Regionrådet: ”Arbetsmiljön är Mohlins bussars ansvar”” i UNT 26/4 -21) avser UP att, med hjälp av näringslivsmetoder och forskningsbaserad kunskap, förbättra Region Uppsalas och Uppsala kommuns upphandlingar.

UP kräver en tydlig strategi för Uppsala kommun och Region Uppsala upphandlingar. Kommun och region ska i strategin kunna svara på frågan om hur stora andelar av verksamheterna som ska drivas i egen regi och hur stora andelar som ska upphandlas, samt varför.

Vidare ska Uppsala kommun och Region Uppsala bli bättre på att vid varje upphandling definiera mätbara kvalitetsmått. Kvalitetsmåtten som finns angivna i avtalen ska sedan följas upp för att säkerställa att de uppnås.

Uppsala kommun och Region Uppsala måste också kraftigt höja vitena när allvarliga kvalitetsbrister uppstår, samt när de ej åtgärdas inom angiven tid. UP tror på bättre kvalitet genom bättre vitesklausuler än de försök till detaljstyrning som Region Uppsala och Uppsala kommun ger exempel på idag. Detaljstyrningen hindrar t.ex. rimlig justering av bemanning kopplat till beläggningsgrader för de upphandlade verksamheterna.

Slutligen anser UP att det är viktigt att ha kvar en del av verksamheten i egen regi för att säkra god förmåga i både upphandling och kontroll av kvalitet. Det ger också beredskap och stärkt förmåga att ta över en upphandlad verksamhet som misskötts.

För UP är invånarnyttan vägledande, så för att få mer för Uppsalabornas skattepengar, samt för att minska kostnaderna för investeringsbehoven inom offentlig sektor, är UP generellt positiva till upphandling av offentliga tjänster. Utförare av tjänsterna kan vara, samt levereras, av kommun, region, stiftelser, föreningar eller vinstdrivande företag, (dock ej vinstdrivande företag för skolverksamhet).

Monica Söder, medlem.

Jens Hammarlund, styrelseledamot och sakområdesledare för näringslivsfrågor.

Stefan Hanna, partiledare.

Attraktiva byggen i kulturkänsliga miljöer

Planerna på att bygga nya fastigheter i kvarteret Ubbo går vidare inom Uppsala kommun. Det är området som ingår i en viktig axel mellan domkyrkan, Carolina Rediviva och Uppsala slott. Utvecklingspartiet demokraterna ser positivt på att kulturmiljön i kvarteret Ubbo utvecklas eftersom kvarteret i dagsläget inte är tilltalande med parkeringar och dåligt underhållna ytor. 

Det är även positivt att området utvecklas för att bli ett ännu attraktivare destinationsmål för Uppsalabor och turister. Det innehåll som föreslås erbjudas av Stiftelsen Ubbo i lokalerna kan på ett utmärkt sätt komplettera redan kända turistmål i området som bär på mycket intressanta berättelser. Vi anser dock att det förslag på detaljplan som nu ligger inte visar tillräcklig hänsyn till övriga byggnader i området. Ett område som inte bara är av stort värde för oss Uppsalabor utan som också representerar ett riksintresse.

Förslaget på detaljplan berör en känslig kulturmiljö med byggnader med betydande kulturhistoria och måste därför anpassas mycket bättre till sin omgivning. Detaljplanen behöver omarbetas och visa större hänsyn till att kvarteret ingår i en viktig axel mellan domkyrkan, Carolina Rediviva och Uppsala slott.

I detaljplanehandlingarna beskrivs anpassningen till kulturmiljön med följande text ”säkerställa att de nya byggnaderna får en utformning med hög arkitektonisk kvalitet och volymer som är anpassade till omgivningen.” I förslagets gestaltning på byggnaderna anser vi inte att det tydligt framgår att man tagit tillräcklig hänsyn och som vi Uppsalabor ska kunna förvänta oss. Den moderna funktionella arkitekturen i förslaget anser vi är för dominerande. Kommunens Arkitekturpolicy, antagen av kommunfullmäktige, måste ge ett större avtryck i ett reviderat detaljplaneförslag.

Arkitekturpolicyn tar sin utgångspunkt i sju begrepp där ”Sammanhang” och ”Befintliga värden” är särskilt viktiga begrepp när det gäller bebyggelse i mycket värdefulla kulturmiljöer. I den föreslagna gestaltningen anser vi att en otillräcklig hänsyn har tagits och att förslaget tydligt strider mot Arkitekturpolicyn. I planhandlingarna finns bestämmelser införda men vi anser inte att de lever upp till de särskilda krav som måste vara uppfyllda i detta område av riksintresse. Kulturmiljön utmed axeln domkyrkan, Carolina Rediviva och slottet ska ställa stora krav på nya byggnationer i kvarteret och på markytornas utformning som bevarar viktiga siktlinjer. Vi anser att byggnaden utmed Kröningsstråket mot slottet har för dominerande proportioner, och därför behöver byggnadshöjden sänkas och byggnadens utbredning minskas. Den fina eken ”vårdträdet” i kvarteret behöver också få en mer tydlig funktion vid utformningen så att den ger ett bättre avtryck.

I Upprop kulturarv har tio organisationer gått samman för att uppmana ansvariga politiker att leva upp till det arkitekturpolitiska målet att hänsynsfullt ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt att se till att det nationella kvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” efterlevs. Bland andra Kulturmiljöförbundet, Svenska byggnadsvårsföreningen och Urban City Reseach. Utvecklingspartiet demokraterna uppmanar kommunens ansvariga politiker, att precis som ovan nämnda organisationer, att ny bebyggelse i liknande områden tydligt ska representera en långsiktigt hållbar utveckling där kulturarvet tas tillvara bland annat enligt följande:

– Förvanskningen av kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska hindras

– Utveckla metoder för att tillvarata kulturarvet i plan- och byggprocessen

Det finns stora möjligheter att utveckla Uppsala city till ett mycket attraktivare turistområde än idag. Det kräver betydligt bättre förmåga att klä området med fler intressanta berättelser och att områdets arkitektur är i harmoni.

Marius Domeika, Sakområdesledare kultur.

Karin Ericsson, styrelseledamot och sakområdesledare stadsbyggnad.

Ulf Tillman, styrelseledamot.

Stefan Hanna, partiledare.

Regionens hushållning brister

Akademiska psykiatrinshus

Region Uppsala behöver kraftigt förbättra sitt kvalitetsutvecklingsarbete inom sjukvården med fokus på den individ som har behov av sjukvårdsinsatser. Särskilt viktigt att förbättra stödet till invånare och avtalade regioners multisjuka. För att lyckas krävs en mycket bättre respekt än nu för kärnverksamheternas medarbetare och deras kompetens samt engagemang för sina vårduppdrag.

Medarbetare som i mycket större utsträckning starkt måste få påverka hur uppsatta mål ska uppnås. Större verksamhetsinflytande för personalen är mycket viktigare än att Regionråden skriver ”I vår budget höjer vi därför friskvårdsbidraget för alla till 2 500 kronor per person och år” (UNT 14/6). Det är självklart positivt men vi undrar om tidigare presenterade besparingskrav, på 400 miljoner kronor, kopplat till vårdpersonal på Akademiska sjukhuset ligger kvar? 

Det är helt nödvändigt att kraftigt förbättra Uppsalabornas tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin. Idag är den tillgängligheten bland de allra sämsta i Sverige. Hur ska ni konkret kraftigt förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin? Ett seriöst kvalitetsledningsarbete leder mot minskade köer inom både psykiatrin samt kraftigt minskade operationsköer. 

Regionledningen för gärna tydligare redogöra för vilka reformer det är som ska bidra till att det bedömda gapet mellan intäkter och utgifter utan åtgärder uppgår till enorma 1,3 miljarder redan år 2030. Varför ska vi tro att ni lyckas bryta den negativa utveckling som regelbundet återkommit? Och vad är det som ska flyttas till andra vårdgivare ”både inom och utanför sjukvårdsregionen”? När regionråden skriver att gapet ska bekämpas genom att ”ökningen av antalet anställda dämpas” tror vi inte att de har koll på läget. 

Regionens styrande partier har tidigare uttryckt att kraftiga personalnedskärningar ska genomföras av vårdpersonal. Gäller det sparbetinget fortfarande som en del av det reformarbete som ska få ordning på en kraftigt misskött regional ekonomi? Och varför anser inte den regionala ledningen att administrationen kraftigt kan effektiviseras?

Anna Vesterberg, Styrelseledamot.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot.


Nu är man på fel väg i Uppsala – igen

Uppsala buss vid stora torget

Nu tänker de styrande politikerna skära av huvudpulsådern i Uppsalas stadstrafik genom att begränsa framkomligheten på Kungsgatan. Det kommer att innebära ett mindre attraktivt centrum och på så sätt försämra för de näringsidkare som för närvarande orkar att bedriva handel i ett snart utdöende centrum. Detta är fel väg att gå!

Förändringsförslaget är väldigt komplext då man tänker flytta trafiken till andra gator, Väderkvarnsgatan, Dragarbrunnsgatan och Stationsgatan. Redan idag klarar inte dessa gator av den befintliga trafiken utan regelbundna trafikstockningar. Rickard Malmström var minst sagt otydlig när han försökte förklara vinsten med detta. Enligt honom skulle detta reducera hastigheten på Väderkvarnsgatan där trafiken knappt rör sig under stora delar av en dag.

Huvudskälet för ändringen sägs vara partikelproblematiken på Kungsgatan. Genom denna åtgärd förbättras säkert statistiken på Kungsgatan men partikelproblemen och trafikstockningarna flyttas istället till andra delar av staden. Kommunens egna utredningar visar också att det främst är bussarna som utgör huvudproblemet.

Att man inte angriper huvudproblemet är en gåta för mig eftersom det enligt genomförda utredningar är bevisat att det är dagens bussar som förorenar mest och är den största miljöboven.

En mycket bättre åtgärd är att regionen satsar på vätgasbussar och på dem partikeldämpande åtgärder. Inte minst i ljuset av att EU inte heller klassar biogasfordon som miljövänliga.

Förändringsförslaget av trafiken på Kungsgatan är ännu ett bilfientligt populistiskt förslag från MP som måste stoppas.

Ola Lindberg, Sakområdesledare trafik och kollektivtrafik.


Partiprogram 2021-2028

Stefan Hanna presskonferens 2021 06 01

PRESSKONFERENS angående nytt partiprogram för 2021-2028, Odinslund 2, Uppsala den 1:a juni 2021, kl 10.00-10.30.

Presskonferens angående Utvecklingspartiet demokraternas nya partiprogram för 2021-2028.

Material från presskonferensen för redaktionellt bruk

Läs hela partiprogrammet

Läs presentationen

För kontakt

E-post: Stefan.Hanna@updem.se

Tel: 0767 618 543

Rusta istället för att bygga i Seminarieparken

Seminariet före 1969

Den långdragna processen fortsätter dvs. att kommunens majoritet vill bygga bostäder i den ”gröna lungan” Seminarieparken. Detta trots att flera instanser menar att det inte ska byggas bostäder där och precis som vi i Seminarieparkens Vänners styrelse så menar många att denna park ska bevaras och rustas upp.

Gamla fina byggnader som t.ex det underbara lilla äppelhuset måste få en mer framträdande roll. Det sedan massor av år trasiga gunnebostängslet måste tas bort och ersättas med ett snyggt staket liksom att parken som helhet ska rustas och kunna välkomna till lite lugn och ro och lite lekamen för både själen och för miljön.

Det förra landstingsrådet Leif Hällström som är en god vän till mig har ofta ett mantra där han om någon kommer med ett förslag säger ”Varför” och jag gör som Leif brukar säga och undrar varför fortsätter den eländiga planeringen för att förstöra denna fina oas Seminarieparken?

Lars O Ericsson, Styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna, samt styrelseledamot i Seminarieparkens Vänner

Stora torget bättre utan bussar

Terrassen och buss

”Paradgatan” är hittills ett stort misslyckande som kostat skattebetalarna väldigt mycket pengar i onödan. Grundtanken i gatu- och samhällsmiljönämnden med ”paradgatan” var att göra Uppsala city attraktivare genom att bland annat skapa bättre ytor för restauratörer, handlare och caféer att göra stråket mer levande. Om en mindre variant av Avenyn i Göteborg hade skapats hade det onekligen bidragit till att lyfta Uppsala citys attraktion ordentligt. 

Hittills har vi mest fått ett fult kommunistiskt propagandaverk som med fördel kan flyttas eftersom det inte blev ett komplett konstverk. Det är minst sagt illa att inte attraktionen längs Drottninggatan och delar av Vaksalagatan, inklusive ett ombyggt Stora torg, görs till attraktiva besöksdestinationer.

Nu planeras ett nytt stort misstag när det tänkta ombyggda torget ändå ska trafikeras av bussar som ständigt åker fram och tillbaka över torget. Alla borde inse att det kraftigt innebär en oattraktiv upplevelseplats. Det måste stoppas.

Om Stora torget blir mer som Lilla torg i Malmö, och Drottninggatan mer som Avenyn i Göteborg, kommer citys attraktion kraftigt stärkas. Efter alla mycket långa ombyggnadstider av paradgatan, och nu med Stora torget, vet vi att bussarna kan köra andra vägar.

Marius Domeika, Sakområdesledare kultur.

Karin Ericsson, Styrelseledamot.

Amanda Andén, Styrelseledamot.