Uppsala år 2034 – Utvecklingspartiet demokraternas vision

Uppsala är attraktivt och konkurrenskraftigt. Uppsala växer hållbart i en takt så att hög kvalitet levereras inom skola, omsorg, sjukvård och kollektivtrafik. Befolkningsutvecklingen kan matchas med attraktiva boendemiljöer. Vi fokuserar inte på befolkningstillväxt. utan på attraktiva boendemiljöer och konkurrenskraftiga lokala arbetsgivare. Utvecklingspartiet demokraternas, UP:s, vision för Uppsala inkluderar alla kommunens invånare. Det är en vision som inkluderar äldre och yngre, arbetslösa och anställda, invandrade och infödda samt företags- och offentliganställda.

 

UP:s vision gör det enklare för oss i Uppsala att fokusera på de stora utmaningarna för att säkra en attraktiv framtid. Vår vision är tillväxtorienterad. Vår vision tror på människan och att vi tillsammans kan skapa en attraktiv framtid. Framtiden skapas av det vi gör idag och imorgon. Politiken behöver därför fokusera på att skapa goda förutsättningar för företagande och kvalitet inom de verksamheter som klassas som välfärdens kärnverksamheter.

 

År 2024 är det tydligt att den ökande internationella konkurrensen ständigt ställer högre krav på oss alla; på människor verksamma i näringslivet, på människor i våra offentliga verksamheter och på alla politiska beslutsfattare. Samtidigt blir de ekologiska gränserna för samhällets verksamheter allt tydligare. Idag är vi betydligt mer sårbara än för 10 år sedan. Inte minst en utmanande lokal demografisk utveckling bidrar till det. På 10 år hinner vi ändå göra mycket för att klara alla de utmaningar vi har och samtidigt stärka vår globala attraktionskraft.

 

Uppsala har alla förutsättningar att förstärka sin dragningskraft som en plats där ambitiösa människor inom alla yrken gärna har och vill ha sin hemmabas. Går man tillbaka till 2008 är det mycket som varit annorlunda: En global finanskris, i närtid en pandemikris, ett pågående krig i Ukraina och handelskriget med Kina, har förändrat mycket. Vi står inför oroliga, krävande och dynamiska 10 år. Det blir tio år där vi behöver fokusera på att stärka vår demokrati, stärka den sociala hållbarheten, säkerställa ett tryggt åldrande och väl fungerande kärnverksamheter. Inom kommuner och regioner är det skola, omsorg, sjukvård, kollektivtrafik och god stadsplanering som måste fungera. Många negativa trender måste brytas.

 

UP ser alla Uppsalabor som slipade eller oslipade diamanter fulla av kraft och som bärare av många möjligheter. Vi är övertygade om att den grundsynen kommer att leda oss in i en positiv spiral. De som ser medmänniskor som offer i behov av hjälp kommer inte att bidra till att oslipade diamanter får rätt uppmuntran och det individualiserade stöd som bättre möjliggör för dem att nå enskilda livsdrömmar. Offerfokuset skapar krav på andra – på kommunen, staten, företagen och politikerna – i stället för förväntan och vilja till egna initiativ och aktiviteter. Det är viktigt för våra framtida framgångar att det egna ansvaret är stort. När ansvaret läggs på andra skapar det en känsla av maktlöshet under ”förmyndarskap” hos den enskilde.

 

Den som tror och vill något kan ofta nå väldigt nära sina mål med sina ambitioner. UP vill bidra till att det Uppsala som vi lämnar över till våra barn och barnbarn ska vara en mycket attraktiv plats i världen.

Utvecklingspartiet demokraternas vision de närmaste tio åren beskrivs i elva delvisioner som kan uppnås till år 2034:

 

1. År 2034 är Uppsala en av de rikaste kommunerna i Sverige. Uppsalaborna har en stark och positiv känsla för det lokala samhällets attraktion. Uppsalaborna har också en stark framtidstro.

2. År 2034 har den ökande segregationen kraftigt brutits och alla invånare har successivt fått ett ökat välstånd. I Uppsala accepterar vi inte att någon människa slås ut. Vi tar ett gemensamt ansvar för att alla barn ska få de bästa av möjligheter, de gamla en värdig ålderdom, de sjuka den vård och trygghet de behöver och den arbetslöse en snabb möjlighet till egen försörjning och stärkt självförtroende.

3. År 2034 har vi lyckats sluta de viktigaste kretsloppen; befolkningen försörjer kommunens lantbruk med fosfor i ett fungerande kretslopp. Halterna av tungmetaller, läkemedelsrester och liknande miljögifter är knappt mätbara nedströms Uppsala. Vi är den kommun inom EU som använder minst energi per invånare för persontransporter. Infrastrukturen för icke fossildrivna fordon har kraftigt byggts ut.

4. År 2034 är ”Gör din plikt, kräv din rätt!” en självklar inställning. Vi accepterar inte fusk med skatter eller bidrag. Ingen människa kan år 2034 välja att bli försörjd av skattemedel genom livet utan motkrav. Våra invånare har insikten att vi, var och en, har ett ansvar gentemot det gemensamma, vilket stärker tilltron till rättvisan och håller samman samhället. Människor har inkomster, möjligheter och förmåga som gör att varje individ har en reell frihet att själv besluta över sin egen privata sfär, de egna besluten och personliga vägvalen i livet. Inkluderingsjobb har blivit en stor succé som ger arbetslösa och personer med försörjningsstöd en bättre chans att komma tillbaka till jobb och egenförsörjning och svaga grupper en bättre inkludering. Uppsala är vårt gemensamma samhälle och vi accepterar inte snyltare.

5. År 2034 är Uppsala stad fortfarande en stadsmiljö där gröna värden har stort utrymme trots förtätning. Staden och stadsdelarna utvecklas fortsatt med stor respekt för de hälsofrämjande grönytorna som parker, gröna kilar och andra oaser för människor, flora och fauna. Kommunens många landsbygdsorter har fått alltfler bostäder i lägre flerbostadshus och småhus och en utbyggd samhällsservice. Runt 50 procent av lantbruksarealen i kommunen är ekologisk. Närodlade livsmedel är prioriterade som en del av vår förstärkta civilförsvarsförmåga.

6. År 2034 är vi i Uppsala aktiva i en levande demokrati. Vi har ett positivt och av oss invånare uppskattat tonläge i samhällsdebatten. Vi känner stor tilltro till våra folkvalda och de offentliga institutionerna. Beslutsmakten ligger nära dem som berörs av en fråga. Varje stadsdel och bygdedel har startat råd som löpande kan påverka det egna områdets utveckling. Storsatsningen på Studenternas, Uppsala Arena, ett nytt Fyrishov, en ny hockey- och eventhall samt en Velodrom i Uppsala har gjort att Uppsala rankas högt bland Sveriges sportintresserade och har breddat intresset för staden för Uppsalaborna och för övriga boende i Sverige och världen. Uppsalas centrum är en besöksdestination av riksintresse som blomstrar av besökare.

7. År 2034 har Uppsalas internationellt inriktade spetskompetens kraftigt ökat. Uppsalas konkurrenskraft är mycket hög. Det finns inga genvägar till högre välstånd, det krävs hög kompetens, god grundutbildning och kreativitet. Och de som har stora välståndsambitioner måste därför också klara krävande global konkurrens.

8. År 2034 har vi haft och har en betydande nettoinflyttning av högutbildade från utlandet. Detta beror dels på att skattenivåer och välfärd står sig väl i internationell jämförelse, dels att den som flyttar hit möts med öppenhet och respekt, med språkkunskap och nyfikenhet inför andra kulturer. Inom kommunen bejakar vi en positiv mångfald i företagen och i den gemensamma sektorn. Invånarna har en stor och bred bas av arbetsmöjligheter. Uppsala är nu inte bara bäst i landet på kunskap och innovation. Vi har nu med ökad satsning också skapat en miljö där kunskapen omsätts i produkter och tjänster som vi framgångsrikt kommersialiserar. I stället för att flytta efter avslutade akademiska studier och yrkesutbildningar väljer många att tillsammans med sina studiekamrater starta egna företag. Genom att tillvarata god forskning och hantverksskicklighet uppnår Uppsala ett gott rykte och erbjuder ett mycket bra företagsklimat. Fenomenet med hög täthet av småföretag med hög kompetens och servicenivå kallas allmänt för Uppsalaandan.

9. År 2034 har skatterna sänkts och våra gemensamma skulder amorterats ned. År 2034 är sysselsättningen hög och få saknar möjlighet att själva förtjäna sitt uppehälle.

10. År 2034 är Uppsala staden där man pratar mat och trädgård med stolthet och kompetens. Vi har skapat en ny och produktiv syntes av gamla mat- och lantbrukstraditioner, nya influenser, vetenskap om mat och lantbruk samt framför allt invånarnas genuina intresse för god, intressant och näringsrik mat och trädgårdens glädje. Vi har hög täthet på prisbelönta restauranger i olika prisklasser. Varor från den omgivande landsbygden är väl kända till ursprung och karaktär. Och Carl von Linnés arv har i stor utsträckning kommersialiserats och gjort Uppsala till en ännu mer intressant internationell besöksdestination för trädgårdsintresserade.

11. År 2034 är våra äldre invånare bland de friskaste och tryggaste i världen. Generationerna samarbetar för att samhället skall vara bra för alla. Välfärdsjobb är sedan länge infört och alla med arbetsförmåga och försörjningsstöd stöttar våra äldsta och våra yngsta med värdefulla omsorgstjänster som skolrastvärdar, sällskaps- och promenadstöd och som områdesvärdar samt vid renhållning och god ordning.

Uppsala kommun kan bli betydligt mer framgångsrikt och långsiktigt hållbart. UP kommer att arbeta hårt för att vårt närområde utvecklas socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Vi är övertygade om att de allra flesta som bor i kommunen är beredda att inte bara ta ansvar för sig själv och sitt, utan också för vår gemensamma framtid. Vi tror att tillväxt är viktigt och vi är övertygade om att vi kan skapa en hög hållbar tillväxt i Uppsala. ”Vi Uppsalabor” har blivit ett vanligt uttryck för att vi är bra på att hjälpas åt för att göra vårt lokalsamhälle och närområde till ett av de bästa på jorden som vi alla på riktigt kan kalla ”HEMMA”.

 

 

Stefan Hanna

Partiordförande

Utvecklingspartiet demokraterna