Vad vill vi

Utveckla och stärk demokratin

 1. Mer makt närmare enskilda invånare och partiets medlemmar genom regelbundna rådgivande omröstningar.
 2. Bättre demokratisk arbetsmetodik som attraherar fler kompetenta att ställa upp som företrädare för Uppsalaborna.
 3. Bättre möjligheter att påverka vem som blir kommun- och regionstyrelsens ordföranden.
 4. Upprätta stadsdels och byggderåd som är formella remissinstanser.

Ny och mer trovärdig politik och metodik för bättre social hållbarhet, samt ett tryggt åldrande

 1. Vi lyfter upp kulturella skillnaders betydelse för bättre integration och arbetar tydligt med att inkludera alla i vårt gemensamma ansvar för ett attraktivt och konkurrenskraftigt närsamhälle. Kombinationen av vår värdegrund om respektfullhet och jämlikhet kommer att ena invånarna betydligt bättre än nu.
 2. Vi inkluderar människor med avvikande personligheter mycket bättre på arbetsmarknaden.
 3. Vi verkar tydligt och mätbart för att våra barn och ungdomar ska få en mer konkurrenskraftig utbildning.
 4. Vi prioriterar kärnverksamheterna och driver på för smartare arbetssätt.

Fokusera på attraktivitet och ekonomisk hållbarhet i stadsbyggnadspolitiken

 1. Sprid ut planerna för ny bebyggelse över hela kommunen och minska kraftigt byggambitionerna i den södra staden.
 2. Primärt fokus på att stärka den lokala arbetsmarknaden.
 3. En politik för bostads och verksamhetslokaler som är driven av arbetsmarknaden.
 4. Det ska vara bra framkomlighet för alla fordonsslag.
 5. Miljö- och klimatengagemanget är optimistiskt och utvecklingsinriktat.
 6. Kollektivtrafiklösningarna måste vara ekonomiskt ansvarsfulla. -Ja till långa elektrifierade bussystem, nej till spårväg.

Partiprogrammet

Partiledare Stefan Hanna presenterar partiprogrammet

Läs hela partiprogrammet

Läs presentationen