En reformagenda för Uppsala kommun

Det är dags för oss som bor i Uppsala kommun att kräva mer inflytande mellan valen. Genom löpande rådgivande folkomröstningar i stora frågor, samt att ge stadsdels- och bygderåd formell remissrätt, kommer kommunen skötas bättre. Med ett bättre invånarinflytande skulle aldrig de nuvarande planerna med extrem bebyggelse i Uppsala södra stad, och ett spårvägsprojekt som utarmar hela regionens kollektivtrafik, vara en del av planerna. Den budget som jag har lagt till kommunfullmäktige är byggd utifrån Utvecklingspartiet demokraternas vision om hur Region Uppsala och Uppsala kommun bäst utvecklas. Budgeten skär kraftigt i administrationen och fokuserar på att förstärka skola, vård och omsorg samtidigt som integrationen kraftigt förbättras. Budgetförslaget är också mycket tydligt med att skuldsättningsökningen per invånare måste bromsas in. Vi vet att det går. Vår budget visar att det går.

Det avtal, Uppsalapaketet, som tecknats mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och staten måste omförhandlas. Uppsala kommun kan byggas ut och stärkas mycket klokare än vad Uppsalapaketet i dag representerar. Med fördel växlas den önskade byggtakten ner och byggplaner sprids klokare ut i hela kommunen längs befintliga och stärkta kollektivtrafikstråk.

Uppsala måste utvecklas generationsrättvist. Att genom mycket dyra spårvägsprojekt kraftigt öka redan höga ränterisker är oacceptabelt. Kommunen måste klara både en klok befolkningstillväxt och en kvalitetshöjning inom kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Det kräver ett årligt överskott på minst fyra procent. Styret tar inte alls höjd för detta och det är generationsorättvist. Vårt fokus är inte en kraftig befolkningstillväxt utan på en tillväxt som klarar av att ge invånarna den kvalitet vi förväntar oss för alla skattepengar och en tillväxt som möjliggör för våra viktiga företag och universitet att stärka sin konkurrensförmåga. Ett framgångsrikt lokalt näringsliv är inte minst viktigt för att på allvar även stärka vårt lokala idrotts- och kulturliv. 

Nya arbetssätt är nödvändiga och därför stärker vi medarbetarnas makt över hur kvalitetsförbättringarna ska genomföras och som ökar möjligheterna att arbeta fram smartare arbetssätt. Decentralisering av makt och inflytande ska utifrån begränsningar av verksamhetsmål och tillitsbaserat ledarskap leda till att varje skattekrona som används inom kommunen ger en betydligt större utväxling än i dag. Självklart skär vi kraftigt i ett överflöd av icke prioriterad administration som idag plågar skola, omsorg och vård. Vi fokuserar helt kommunens inriktningsmål på att inom fyra år stärka skola, vård och omsorg.

Decentraliseringen av makten och fokuset på modernisering krävs också för att möta kända problem kopplade till brist på kompetent arbetskraft. Vi ställer också ordentliga investeringsmedel till skola, vård och omsorgs förfogande för att både förtroendet och pengarna ska finnas för att genomföra nödvändiga förändringar som leder mot nödvändiga kvalitetsförbättringar. 

Budgeten är också tydligt inriktad på att kraftigt stärka tryggheten i Uppsala. Om inte tryggheten kraftigt stärks kommer högt eftertraktade människor i större utsträckning än nu lämna Uppsala och vårt näringsliv, och våra universitet. De får det mycket svårare att attrahera önskade talanger att flytta hit och bli viktiga delar av vårt samhällsbygge. Genom en effektivare integrations- och inkluderingspolitik kan vi vända Uppsalas allvarliga negativa utveckling. Budgetens inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv leder till ett tryggare Uppsala där självförsörjningsgraden ökar och där behovet av socialtjänstens insatser minskar. 

Dagens höga skatter måste leverera högre kvalitet i välfärdens kärnverksamheter. För att skapa mer utrymme för våra invånare att själva disponera över mer av sina intjänade pengar är också budgetens målsättning att genom smartare arbetssätt och prioriteringar sänka dagens höga skattetryck.

Vi är redo för att ta över och leda Uppsala kommun. Vårt politiska program samt vår tydliga budget beskriver konkret hur vi kan bygga ett mycket attraktivt Uppsala att leva i.

Stefan Hanna, partiledare och kommunalråd

Julhälsning och julklapp från Utvecklingspartiet demokraterna

Se jul och nyårshälsningen i filmen!

Julklappen är att göra din röst hörd i omröstningen nedan!

Jul och nyårshälsning som text

God jul och gott nytt år önskar Utvecklingspartiet demokraterna, det nya Uppsala-partiet. Det önskar vi dig och dina nära och kära. Julen den representerar hopp och det finns gott om hopp, även om vi nu befinner oss i tuffa och utmanande tider.

I de här tuffa och utmanande tiderna är det viktigare än någonsin att bryr oss om varandra även om vi inte kan träffas. Jag hoppas att vi all känner ett ansvar att kontakta varandra, i synnerhet dom som vi vet är ensamma. Videoprata med dom, prata med dom i telefon. Visa att vi finns för varandra, även om vi inte kan ha en härlig och trevlig jul och nyår som vi brukar.

Jag hoppas också att vi kan hjälpas åt att sprida hopp bland våra restauratörer och kaféägare och andra som kämpar för att överleva i dessa tuffa tider. Det är både trevligt och gott, vi bidrar till att de får en större chans att överleva. Därigenom gör vi vårt samhälle trevligare.

Uppsala har mycket stora möjligheter att fortsätta utvecklas attraktivt. Just nu är inte utvecklingsplanen attraktiv. All byggkraft för kommande 30 år fokuseras på Uppsalas södra delar. Området mellan Ulleråker och Bergsbrunna ska byggas ut med ungefär lika många nya invånare som hela Sundsvall.

Utvecklingspartiet demokraterna tycker att det är felprioriterat! Det blir alldeles för tätt. Det blir inte tillräckligt grönt, trevligt och hälsosamt. Inte minst, så sprids inte utvecklingskraften i hela våran stora kommun.

Uppsala kommun är faktiskt Sveriges största landsbygdskommun, befolkningsmässigt. Och Uppsalakommun är sju gånger så stort som Malta.

Vi anser att det är mycket smartare att utveckla och bygga vår kommun på ett bättre sätt, genom att sprida ut utvecklingskraften.

Håller du med? Vi vill ge dig chansen, en liten julklapp, att göra din röst bättre hörd! Genom att registrera din röst i länken nedan så gör du din röst hörd!

Anser du att allt byggande, i princip, i Uppsala ska fokusera på Uppsala stads södra delar? Och att det ska in ungefär ett nytt Sundsvall, befolkningsmässigt, på den ytan. Eller tycker du att Uppsala ska utvecklas mycket mer som en hel kommun? Gör din röst hörd, det är viktigt! Det tycker Utvecklingspartiet demokraterna.

En en gång vill jag önska dig en god jul och ett gott nytt år. Vad rädd om dig och om dina nära och kära. Det finns hopp. Det finns alltid en möjlighet att förändra framtiden till det bättre!

Stefan Hanna, partiledare för Utvecklingspartiet demokraterna.

Vi välkomnar alla som vill stärka demokratin

Människor vid soluppgången

Utvecklingspartiet demokraterna (UP) är glada för tillströmningen av nya medlemmar. Det har visat sig vara många som vill vara med och stärka demokratin.

Den senaste tiden har UP noterat en tillströmning av nya medlemmar. Flertalet är missnöjda med vad Uppsalapolitiken hittills erbjudit. Vi hör ofta att de etablerade partierna har tappat kontakten med verkligheten och vanliga människor. Frustration över att inte bli tillfrågad eller lyssnad till skapar ett missnöje. Känslan av att ha blivit lämnad av den styrande eliten ska tas på allvar.

Istället för att knyta handen i fickan så uppmanar UP alla att engagera sig! Vänta inte, skriv positiva förändringsförslag (motioner) till oss och bli medlem i UP idag. Tillsammans kan vi stärka demokratin.

UP har uppmärksammats i nyheterna när kända politiker som hoppat av andra partier har talat varmt om oss. UP är naturligtvis väldigt glada att få in nya krafter med erfarenhet av politiken i partiet. Det är dock inte inom politiken som vi aktivt rekryterar. Det bland föreningar, inom arbetslivet och bland näringsidkare som vi hittar de flesta av våra nya krafter och de nya idéerna för framtidens politik.

Vi arbetar för att politiken ska lyssna på folkets röst. För oss är politikens främsta uppgift att aktivt lyssna på och företräda våra invånare. Det är medborgarna som vi tjänar, inga andra.

Kraften i en politisk rörelse kommer inte från några få stora namn, utan från alla som delar de demokratiska värden som vi står för och som ansluter sig till UP.

Vill du se en starkare medborgarförankring i den lokala politiken, bli medlem och rösta på UP i nästa val!

Ett nytt Uppsalaparti för framtidsoptimism

UtvecklingsPartiets text

Utvecklingspartiet Demokraterna är nu lanserat. Utifrån ett vitt papper har vi skapat en ny modern demokratisk rörelse. I en brytningstid, och en orolig tid, behövs nytänkande. Stora delar av västvärldens demokratier brottas med parlamentarisk oordning och många av de gamla partierna har stelnat i sin förmåga att lösa problem, att förstärka möjligheter och att ständigt vara nära invånarna de ska företräda.

Politikens innehåll är blekt och den folkliga förankringen mycket svag. I dag är endast runt 2,5 procent av Sveriges befolkning medlemmar i ett politiskt parti.

Trenden är att landets invånare har allt mindre förtroende för politiker och politikens förmåga att verka för vårt gemensamma bästa. Bland annat efter förra höstens regeringskaos uppgav hela 70 procent av befolkningen att deras förtroende för politikerna sjunkit, enligt SVT/Novus. I flera andra liknande mätningar bekräftas denna negativa utveckling. Den utvecklingen går att vända med hjälp av framtidshopp, löpande invånarrespekt, moderna demokratiska arbetssätt och ett praktiskt förbättringsarbete. Det behövs nya framtidsoptimistiska politiska alternativ som tar invånarnas åsikter och förslag på största allvar. Därför har nu Utvecklingspartiet demokraterna, UP, lanserats.

UP:s värdegrund bygger på pelarna demokratiskt, jämlikt, decentraliserat och respektfullt.

Orden invånarnytta och näringslivsvänligt har också stor vägledande betydelse i vårt politiska arbete med att bidra till en attraktivare och konkurrenskraftig framtid. Vår ambition är att bli en modern folkrörelse i invånarnas tjänst. Invånarinflytandet behöver kraftigt stärkas för att återuppbygga en stark legitimitet för vårt demokratiska system. Ett demokratiskt system som trots flera statliga demokratiutredningars många förändringsförslag i stort förblir oförändrat.

Det demokratiska arbetssättet måste moderniseras. Ett väl invånarförankrat högre demokratiskt tempo krävs i en tid där världen förändras i en hastighet människan aldrig tidigare upplevt. I dag har vi en mycket annorlunda verklighet jämfört med den tid då dagens svenska demokratiska system formades. Det går att förändra.

De som sitter vid makten riskerar att förlora på en nyordning och är därför inte aktiva för att skapa en vitaliserad demokrati.

Nu erbjuds Uppsalaborna ett framtidsoptimistiskt parti med fullt fokus på Uppsalabornas attraktiva utveckling och invånarnytta. Det nya partiet har en tydlig agenda för att stärka det demokratiska arbetet med konkreta nya arbetsmetoder som flyttar makten närmare oss som enskilda invånare.

Enskilda politiska företrädare har stor betydelse för hur väl en kommun, eller en region, fungerar. Ett av UPs viktigaste bidrag till Uppsalas politik är att det nya demokratiska arbetssättet attraherar många kunniga och erfarna företrädare utan tidigare politisk erfarenhet. Våra närsamhällen kommer att stärkas när många nya erfarna lokala krafter erbjuder sig att axla viktiga politiska uppdrag för vårt gemensamt bästa. De senaste veckorna har vi i Uppsala kommun upplevt allvarliga kvalitetsproblem inom färdtjänsten och inom sjukvården i Region Uppsala. Vår övertygelse är att fler praktiskt erfarna politiska företrädare med kvalitetsfokus, efter snabb politisk skolning, kan säkra att inte liknande kriser återupprepas. Kvaliteten i kommunal och regional verksamhet påverkas till stor del av kompetensen bland ledande politiska företrädare.

Det representativa demokratiska uppdraget måste tas på större allvar.

Även människor mitt i livet, med ansträngda kalendrar, måste bättre kunna göra sina röster hörda mellan allmänna val. I dag är det mest yngre engagerade från ungdomsförbund och äldre med utflugna barn som aktivt deltar i det demokratiska arbetet. Det duger inte för att säkerställa en attraktiv och konkurrenskraftig framtid.

Utvecklingspartiet demokraterna satsar på valen i Uppsala kommun och till Region Uppsala.

Samtidigt kommer UP att konstruktivt ryta till när riksdagen avser att fatta, eller fattar, beslut som vi anser är dåliga ur ett lokalt invånarperspektiv. Det är en styrka för ett kommunalt och regionalt parti att inte begränsas av nationella partiprogram.

Några exempel på UP:s moderna arbetssätt är att vi arbetar med lösningskort inom viktiga politiska sakområden och positionskort kopplat till stora enskilda frågor. Två exempel på positionskort är:

Utvecklingspartiet är för att enskilda människor och företag ska ha så stor egen frihet över egna intjänade pengar som möjligt. Utvecklingspartiet är för utbyggnad av modern miljövänlig kollektivtrafik. UP är i huvudsak för flexibla systemlösningar. UP är positiva till fasta systemlösningar som finansieras av staten eller privata operatörer om inte resepriserna kraftigt ökar. BRT eller stadsbana kan bäst och ekonomiskt smartast möta Uppsalas behov under en avskrivningsperiod. UP:s lösningskort arbetas fram tillsammans med relevanta experter, partimedlemmar och berörda invånare. Ett lösningskort innehåller en kortfattad problembeskrivning och ett mätbart förbättringsmål.

Förbättringsarbetet ska alltid vara lätt för invånarna att mätbart följa upp.

Demokratisk modernisering med stärkt invånarinflytande och attraktiva arbetsmetoder kommer att förbättra förtroendet för den representativa demokratin. Ett lokalt mer pragmatiskt ansvarstagande för Uppsalas attraktiva och konkurrenskraftiga utveckling blir en konsekvens av ett starkt Utvecklingspartiet Demokraterna efter valen 2022.

Amanda Andén, Anna Vesterberg, Feven Ghirmai, Gunnel Jägare, Jens Hammarlund, Lars O Ericsson, Mattias Lag, Ulf Tillman, Stefan Hanna Partistyrelsen Utvecklingspartiet Demokraterna