Stämma

frågor och svar

Kallelse: Partistämma, Utvecklingspartiet demokraterna (UP)

Datum: 17/11
Tid: 18:00-21:00
Plats: Bergsbrunnagatan 20, Uppsala
Deltagande via länk: https://meet.google.com/bjr-bxxd-bcr
Deltagande via telefon: 08 505 440 03, för pinkod maila medlem@updem.se

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).12. Valärenden
I linje med det konstituerande stämmomötet är ambitionen att valda ledamöter och suppleanter är valda fram till stämman år 2023.
a) Val av antal styrelseledamöter
b) Partiets ordförande
c) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
d) 0-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
e) 1-2 revisorer jämte 1-2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
f) 3-5 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
14. Mötets avslutande