Frågor och svar

På denna sida samlar vi vanliga frågor och svar kring partiet och dess positionering.

Uppsalabor som: • förstår att kompetens och erfarenhet hos våra politiska företrädare gör stor positiv nytta • förstår vilket lag av kompetens och erfarenhet UP erbjuder Uppsalaborna • tror att vi kan bygga en attraktiv och positiv gemensam framtid • tycker att vi enskilt och lokalt ska få bestämma mycket mer än idag • tycker att alla ska få en jämlik chans att utveckla sin personliga förmåga • tycker att alla vuxna som kan ska bidra till det gemensamt positiva • tycker att UPs politiska positionering matchar egna åsikter • sannolikt människor som historiskt röstat på S, M, C, L, KD och SD.

Vår politiska positionering och vår värdegrund ger tydliga besked om var i dagens beskrivningar av ideologier vi befinner oss. Främst är vi praktiska problemlösare och möjlighetsförstärkare. Kommunal- och regional politik är mycket praktiskt orienterad. Partiet har ett utvecklingsprojekt där vi tillsammans med den statsvetenskapliga akademin och andra intresserade kanske finner att ideologiska plattformar utvecklade på 1800-talet inte utgör tillräckligt bra ideologisk bas på 2000-talet. Vi har ett utvecklingsprojekt som ska se om den position vi gör politiskt kan uttryckas i en modern ideologi. Vi får se i framtiden vad som händer.

Invånarnytta står i fokus för oss. Som ett kommunalt och regionalt parti innebär det att vi kämpar för Uppsala kommuns och region Uppsalas invånare.. Det är invånarnas intressen som ska stå i fullt fokus för lokalt valda politiska representanter. Nationell ”mellanmjölkspolitik” och personliga karriärambitioner gör att det lokala invånarfokuset är på tok för svagt bland många ledande politiska företrädare. Vi är en modern folkrörelse med en positiv agenda. Vårt parti tänker bidra till att sätta Uppsala på kartan som Sveriges innovationshuvudstad. Utvecklingspartiets sätt att arbeta på samt vårt sätt att hela tiden interagera med så många berörda invånare som möjligt kommer att stärka den demokratiska legitimiteten.

Det återkommer vi om. Nu har vi lanserat vårt parti, UtvecklingsPartiet. Partiets värdegrunder, UPs politiska positionering och våra moderna planerade arbetsmetoder lägger grunden för våra sakpolitiska ställningstaganden framöver. Under de två kommande åren kommer vi tillsammans med Uppsalaborna, och relevanta experter, tydligt bestämma vad vi anser vara de viktigaste problemen per politiskt sakområde att lösa. Nu ska våra lösningskort och positionskort seriöst arbetas fram. Främst inom områdena social hållbarhet, tryggt åldrande och attraktiv stadsbyggnad.

Vi arbetar på att beskriva en mycket positiv vision för Uppsala som väl kommer att beskriva för Uppsalaborna vad en röst på oss innebär. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt Uppsala. För att nå dit måste vi både hjälpa till att förstärka möjligheter och tidigt lösa växande problem. Under överskådlig tid kommer vårt starka fokus vara på våra största lokala utmaningar. Det fokuset innebär också att övriga verksamheter får ”gå på sparlåga” tills välfärdens kärnuppdrag fungerar med kvalitet igen.

I sakpolitiken alla demokratiskt representerade i Kommunfullmäktige och i Regionfullmäktige. För att vi ska kunna ingå i ett regeringssamarbete krävs goda övergripande förutsättningar för att det ska fungera. De övergripande förutsättningarna går att hitta genom att matcha våra värdegrunder och vår politiska positionering i förhållande till andra partiers. Valresultat, och andra partiers ideologiska positionering samt prioriterade politik, får avgöra vilka vi kan tänka oss att regera tillsammans med efter valen 2022. Nu är vårt fokus att vinna ett så starkt stöd bland Uppsala kommuns och Region Uppsalas invånare som möjligt i valen 2022.

Vi konkurrerar med alla partier som inte är extremister i något avseende. Vår politiska positionering är tydlig och vi tror att runt 70% av Uppsalaborna kan attraheras av vår vision för Uppsala, vår löpande respekt för invånarna och vårt moderna sätt att utöva demokratiskt ledarskap på. Med den politiska positionering vi har tror vi framförallt att vi kan attrahera röster från S, M, C, L, KD och SD.

1. Vi kommer att erbjuda mycket kunniga och erfarna representanter som har praktiska förmågor att göra positiv skillnad för oss Uppsalabor. Vi behöver politiska representanter som både kan coacha och stötta olika verksamhetsledningar som ska utföra det operativa jobbet inom kommuner och regionen. Vi erbjuder Uppsalapolitikens starkaste lag!
2. Vi erbjuder tydliga och mätbara målsättningar med våra representativa demokratiska insatser. Det viktigaste mätbara målet är att jämföra oss i rankingar med de bästa kommunerna och regionerna och sträva mot att tillhöra topp 3.
3. Vi har idéer och förslag som stärker den sociala hållbarheten, stärker möjligheterna till ett tryggt åldrande och vi verkar för smartare ut- och ombyggnad av Uppsala.

Redan 2022 satsar vi på Regionvalet. Inom Regionpolitiken är det hela regionens utveckling som står i fokus och som de förtroendevalda ska värna om. Därför är det viktigt med ett partinamn som inte exkluderar andra kommuners invånare. Våra stadgar öppnar också upp för att nya demokratiska krafter i andra regioner kan använda vår demokratiska plattform.

Ett positioneringskort beskriver partiets ställningstaganden i stora enskilda sakfrågor. Ett positioneringskort i en stor fråga ska ange vad och varför vi är för något och varför vi till exempel är emot ett förslag som idag starkt drivs av Uppsala kommun eller region Uppsala. Ett exempel är att vi är för satsning på en BRT eller stadsbanelösning för kapacitetsstark kollektivtrafik men emot spårvägssatsningen som nu drivs framåt av Uppsalas minoritetsstyre.

Ett lösningskort anger den politisk huvudinriktning som partiets förtroendevalda löpande ska arbeta för i nämnder, styrelser och fullmäktige. De maximalt tre prioriterade huvudproblemen/nämnd eller styrelse att lösa är utvalda i dialog med sakområdesexperter, med engagerade invånare och medlemmar som önskar delta i utvecklingsarbetet. Varje huvudproblem ska kunna beskrivas i ett mätbart nuläge och en önskad förbättring inom två mandatperioder. Åtta års målet ska brytas ner i delmål per 2 år. Målsättningen blir tydlig och mätbar samtidigt som våra förtroendevalda får stort eget handlingsutrymme att tillsammans med övriga partiers förtroendevalda arbeta för att nå målen.

Så fort som möjligt. Steg för steg. Vi har arbetat fram en övergripande digital arkitektur som är en kravspecifikation för det verksamhetssystem vi önskar. Det finns en så kallad ”road-map” för utvecklingen av den plattformen. Vi har också externa samarbetspartners för att detta ska vara både praktiskt och ekonomiskt möjligt. Vår demokrati behöver en modern infrastruktur som kan vitalisera den. En digital plattform för partier med ambitionen att vara moderna folkrörelser. Inget enskilt parti ska äga en liknande demokratisk plattform utan den ska vara tillgänglig för alla.

Vi kommer efter att ha lyssnat på experter och processat olika viktiga sakfrågor med invånare och medlemmar ta tydlig ställning i sakfrågor som är viktiga för många Uppsalabor. Den förnyelse av demokratin vi representerar kommer sannolikt inte attrahera massor av väljare eftersom det är svårt att kommunicera. Däremot tror vi att det lag av Uppsalabor vi kommer att erbjuda väljarna som deras representanter kommer att vinna många invånares förtroende. Inom den kommunala politiken är individers kompetens och erfarenheter av mycket stor betydelse. Med vårt moderna sätt att arbeta, och utan att ha ”platser som är tagna” kommer vi att attrahera väldigt många kunniga och erfarna invånare att ställa upp på viktiga politiska uppdrag. Det kommer att vara väldigt värdefullt för Uppsalas positiva utveckling. Vi tror också att den vision för Uppsala vi kommer att representera kommer att attrahera många.

Ja! Vi kommer kraftigt och tydligt lyfta fram slöseri som äger rum och slöseri som föreslås. Exempel på pågående slöseri är den extremt stora stabsverksamhet som Uppsala kommun har. Spårvägsambitionerna representerar vår tids absolut största slöseri. Dyra förvärv av mark (Ulleråker) som inte kan exploateras och som kostar många miljoner i räntor varje år. Bolagiseringar av tidigare förvaltningsverksamheter som inte kan använda planerade räntesnurror och som inte får erbjuda förvaltningarna billigare priser än marknadspriser. Byggandet av ett cykelgarage på Uppsalas dyraste mark och där driftskostnaderna bli höga och intäkterna sannolikt mycket låga. Många av våra politiska företrädare har kunskaper, erfarenheter och nyfikenheten som säkrar god förmåga till konsekvenstänkande.

Vi spekulerar inte i det. Vårt fokus, och vår uppgift, är nu att vinna ett starkt stöd bland Uppsalabor för det vi representerar. Att skapa mätbar invånarnytta och att kompetent företräda invånarna står i centrum för vårt politiska arbete.

Vi anser att invånarna ska få bestämma så mycket som möjligt över de pengar de tjänar eller tjänat in. Innan skattehöjningar måste övervägas krävs minskat slöseri, smartare arbetssätt och fokus på kvalitet inom välfärdens kärnområden. Det är ett stort underbetyg till Uppsala kommun och Region Uppsalas tidigare förda politik att vi har bland de högsta skatterna inom vårt södra närområde. Det är särskilt besvärande att Uppsala region både har hög skatt samtidigt som sjukvårdsdelen ständigt rankas lågt vi viktiga rankingar mellan landets sjukvårdsverksamheter vad avser tillgänglighet och förmåga att klara sig inom givna ekonomiska ramar.

Han blev vald med mycket stora marginaler av medlemmarna inom Centerpartiet i Uppsala. Därefter genomförde Centerpartiet i Uppsala det bästa lokalvalet av alla lokala partier. Han blev personligen vald av tusentals Uppsalabor som han företräder. Han blev vald av både Centerpartiet och Uppsala kommunfullmäktige till gruppledare och kommunalråd innan han av distriktsstyrelsen och Centerpartiet nationellt kuppades bort. Demokratiskt förkastligt och inte möjligt att bete sig på det sättet inom vårt nybildade parti. Våra stadgar beskriver tydligt hur uteslutningsärenden ska processas där möjligheterna för politiska kupper är mycket begränsade. Vi är dock glada att det hände eftersom Stefan dragit ett stort lass i det utvecklingsprojekt, Uppåt Uppsala, som avslutades med att vi nu bildat UtvecklingsPartiet. UP betyder uppåt på engelska så vi fortsätter att signalera att Uppsala kan och vill mycket bättre än nu.

1. Vi begränsas inte av nationell ”mellanmjölkspolitik” uttryckta i nationella politiska program. Program som alla inom ett parti förväntas följa i landets kommuner och regioner.
2. Vi sätter mer värde på relevanta kunskaper och erfarenheter hos våra företrädare än andra partier. Det är till exempel korkat att inte ens 10 av 365 riksdagsledamöter är över 60 år gamla.
3. Vi kommer hela tiden föra en dialog med de invånare vi företräder. Vi kommer också löpande skapa oss en mycket god uppfattning om invånarnas inställning i olika frågor som ska avgöras inom det demokratiska systemet. Våra medlemmar kommer också enkelt få möjligheter att delta när vi bestämmer våra ställningstaganden utan att vara tvungen att delta på ett specifikt möte.
4. Vi jobbar med att fokusera vår kraft i berörda nämnder och styrelser på några få huvudproblem/möjligheter som också är mätbara. Oavsett vilka partier som har bra förslag som leder mot de förbättringar vi vill uppnå kommer vi att vara positivt inställa till dem. Vår utgångspunkt är invånarnyttan och att åstadkomma förbättringen. Tyvärr ägnar sig allt för många partier åt att utesluta idéer som kommer från demokratiskt valda partier som de ser som övergripande motståndare. Sakpolitik är sakpolitik och ska behandlas som sakpolitik.

Om man döms för brott som kan ge upp till 2 års fängelse. Om man tydligt, och efter varningar, bryter mot våra värdegrunder och i sitt politiska arbete avviker från vår politiska ideologiska inriktning kan man uteslutas. Om någon blir aktuell för uteslutning tillämpas en mycket medlemssäker och rimlig process. Först ska självklart den som riskerar uteslutning formellt kontaktas personligen och ges en rimlig tid för att bemöta ett ärende om uteslutning. Om uteslutningen ändå genomförs kan det överklagas på kommande partistämma.

Sedan januari 2019 har många Uppsalabor deltagit i det demokratiska utvecklingsprojektet Uppåt Uppsala. Bland dessa personer har en skuggvalberedning arbetat med att föreslå en första partistyrelse som bedöms komplettera varandra väl. Den första styrelsen är också sammansatt i linje med den arbetsordning som partiet antagit. Partiets första stämma valde dessa styrelseledamöter.

Det saknas en enkel och tydlig vision om var vi vill att Uppsala ska vara inom 20 år. Att vi ska bli över 100.000 fler invånare attraherar inte så mycket som många politiker tycks tro. Det finns också en stor frustration bland många invånare kopplat till hur vår demokrati fungerar idag. Viljan att bidra till att den blir mer tidsenlig och legitim är stor. I demokratiutvecklingsprojektet Uppåt Uppsala har ett stort antal arbetsgrupper parallellt arbetat med olika frågeställningar som behövde sorteras ut för att vi skulle kunna landa i om ett parti skulle startas eller inte. De viktigaste utgångspunkterna var att det ska vara ett optimistiskt parti och att vi erbjuder ett modernt arbetssätt som stärker ett partis företrädande legitimitet. Vi har också haft många träffar med framgångsrika nystartade lokala partier runt om i landet. Till exempel Demokraterna i Göteborg. Utbytena med dessa partier under projekttiden i Uppåt Uppsala har haft stor positiv betydelse för att vi redan nu har en mycket stark grund att bygga vidare på för det nybildade partiet.

Ja, vi är ett Uppsalaparti fokuserat på Uppsala kommun och Region Uppsala. Regionen ansvarar för verksamheter som är mycket viktiga för oss Uppsalabor. Sjukvård och kollektivtrafik. Över 50% av Region Uppsalas invånare bor i Uppsala kommun. UtvecklingsPartiet är samtidigt en demokratisk plattform som med fördel kan spridas i hela Sverige. Våra stadgar öppnar upp för att nya demokratiska krafter i andra regioner och i vår regions övriga kommuner kan använda vår demokratiska plattform.

Absolut inte! Vi har en stark framtidstro och vet att vi invånare i Uppsala, och människor runt om på vår jord, har innovations och utvecklingskraften som kan lösa våra problem och förstärka möjligheter. Vi har en positiv vision för Uppsala. Vi kommer att stärka förtroendet för den representativa demokratin. Visionen presenterar vi senare. Vi är ett optimistiskt möjlighetsparti som inte duckar för problem. Problem är till för att lösas, ju tidigare desto bättre.

Bortsett ifrån plakatpolitik som ogillas av kommunerna, till exempel riktade statsbidrag, ägnar sig riksdagen till cirka 70% åt anpassningsarbete till beslut som fattas inom EU. Det och då vi lever i en politiskt svag tid är det en styrka att tydligt kunna protestera mot nationella förslag som inte är positiva för oss Uppsalabor. Vi är inte låsta i vårt tyckande av nationell ”mellanmjölkspolitik”.

Load More