Våra lärare måste bli klassens ledare igen

December 1989. Tusentals lärare hade strejkat i en månad mot kommunaliseringen av skolan. De som hade kämpat mot förslaget förlorade med 162 röster mot 157 i Sveriges riksdag. En enorm besvikelse.

Nu 30 år senare vet vi att skolan har blivit sämre än vad den var då. Lärarna hade bra arbetsförhållanden: en undervisningsskyldighet på ett visst antal lektioner och dessutom förstås klasskonferenser, elevvårdskonferenser, ämneskonferenser med mera. Men för övrigt var det full förtroendetid.

Undervisningen var det viktigaste i avtalet. Lärarna ansågs professionella, och tilläts arbeta, förbereda lektioner och betygssätta på valfri plats utan att någon ifrågasatte det. Läraryrket var ett attraktivt yrke. Lärartätheten var större än nu. Det var få obehöriga lärare.

Nu måste lärarna få mer förtroende och stöd att vara klassens självklara ledare.

Lärarna strejkade 1989 på grund av att hela ansvaret för skolan skulle läggas ut på kommunen och det varnades för konsekvenserna: skolan skulle bli mer ojämlik beroende på de olika kommunernas ekonomiska förutsättningar. Elever med olika typer av särskilda behov skulle inte få den tid de behövde.

Men kommunförbundet ansåg inte att lärarna skulle behandlas annorlunda än andra yrkesgrupper. Lärarna hade för bra villkor. Kommunaliseringen skulle underlätta för skolan att nå sina mål och resurserna inom kommunen skulle kunna användas effektivare. Man hyste inga farhågor för framtiden.

Göran Persson, huvudansvarig för kommunaliseringen, framhävde tydligt att den likvärdiga skolan som fanns i landet inte skulle äventyras. Politikerna lyssnade inte på lärarnas varningar. 1995 slöts avtalet. Årsarbetstid infördes: 1 360 timmar, alltså 35 timmar per vecka. Arbetsplatsförlagd!

Resterande timmar upp till 45 timmar kallades förtroendetid. Ett problem var att det inte fanns förutsättningar för skolorna att ge lärarna arbetsrum. Dessutom blev sommarlovet två veckor kortare.

Nationellt är inte skolan likvärdig. Eleverna har sämre kunskaper. Det är svårt att få lärarstuderande till högskolan.

Lärarförbundet rankar årligen Sveriges kommuner. Sammantaget rankas Uppsala, kopplat till skolverksamheten, så dåligt som på plats 265 av 290 kommuner. Kommunen som huvudman rankas som 227 av 290, vad avser lärartätheten placeras Uppsala som 256 av 290 och när det gäller resurser till undervisning 267 av 290!

Lärare har fått mer administration i sina arbetsuppgifter, till exempel dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och även kontroll av eget arbete. De flesta är överens om att antalet utvärderingar, rapporter och enkäter som lärare måste ägna sig åt har blivit så omfattande att detta tar en del av den tid som egentligen skulle vara till för eleverna.

Enligt en medarbetarundersökning inom utbildningsförvaltningen kan 4 av 10 lärare inte koppla av på sin lediga tid, 4 av 10 lärare hävdar att de inte har möjlighet till lagstadgad rast och paus och 8 av 10 lärare har under det senaste året utsatts för hot och våld.

Det måste bli en förändring. Det är viktigt att lärarna har ett högt förtroende i samhället. Det finns något som är speciellt för läraryrket: mycket av det som en lärare gör går inte att mäta. Lärarna måste åter få vara ledare för sina klasser. De känner sina elever och behöver få koncentrera sig på sin undervisning. Undervisning måste vara skolans viktigaste uppgift.

Finland har en väl fungerande skola. Finland har enbart undervisningstid och därtill kopplat ansvar, det som lärarna i Sverige hade innan kommunaliseringen.

Vi måste tillbaka till det som fanns förr. Mer frihet och självbestämmande. Det finns möjligheter till det och det finns åtminstone en skola som infört det: Elsa Brändströms skola i Linköping.

Enligt information från skolans rektorer har lärarna där 1 050 minuter undervisning per vecka, en konferenstid varje vecka, morgonsamling varje dag. Lärarna vill inte återgå till det gamla och även skolledningen är nöjd. Man tar ett läsår i taget och utvärderar.

Försöket är nu inne på sitt andra år. Positivt är att lärarna kan till stor del bestämma mer över sin tid, eftersom man kan arbeta mycket hemma. En annan skillnad är minskad administration.

Är vi nöjda med att skolan i Uppsala rankas bland de sämsta i Sverige? Det är dags för en ordentlig förändring och det går att förändra och förbättra om bara viljan finns.

Nu måste Uppsalas skola kraftigt förbättras. Tillit till våra lärare, och att våra lärare åter blir klassens ledare, har en central betydelse för att vi ska lyckas.

Gunnel Jägare, styrelseledamot, Utvecklingspartiet Demokraterna och tidigare lärare
Alice Hult, sakområdesledare Skola, Utvecklingspartiet Demokraterna och tidigare lärare
Pia Widholm, medlem Utvecklingspartiet Demokraterna och tidigare rektor

Folkomrösta om spårvägsinvesteringen

Spårväg

Det genomförs regelbundet folkomröstningar runt om i svenska kommuner. Ofta i samband med allmänna val. Det rör allt ifrån frågor som etablering av Systembolaget i Mullsjö 1994, stadsbibliotekets placering i Lidköping 2010 till trängselskatt i Stockholm 2003, 2004 och 2006 samt i Göteborg 2014. I Uppsala genomfördes den senaste folkomröstningen 1998 och gällde Knivstas utbrytning ur Uppsala och bildandet av egen kommun. Omröstningarna har ofta rört beslut i för kommunen stora frågor som medför påtagliga förändringar och som påverkar oss i vår vardag under lång tid framåt. Val av kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala är en extremt stor fråga som kommer att påverka Uppsalabor under många år, både ur ett framkomlighetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Vi kräver en lokal folkomröstning om val av systemlösning innan det slutliga beslutet fattas.

I en insändare i UNT den 9/12 klargör docenten i företagsekonomi, Mats Åkerblom, att den kalkylerade kostnaden på 4,5 miljarder kronor för investeringen i spårväg som minoritetsstyret S, MP och L föreslår är en halvsanning. En kostnadsuppskattning på minst 10 miljarder inklusive kostnadsuppräkningar från 2015 för spårläggning, depå, fordon med mera är en betydligt mer realistisk summa. Till detta kommer kostnader i form av arkeologi, tågledningscentral, trafikomläggningar, rör- och ledningsomdragningar., förstärkningsarbeten med mera. Även uppskattningen 10 miljarder kronor är sannolikt i underkant.

spårväg under uppbyggnad
Spårväg under uppbyggnad

Erfarenheten visar att många större infrastrukturprojekt i offentlig regi kostnadsmässigt blir mycket dyrare än den planerade eller budgeterade nivån.

För att få grepp om storleken på spårvägsinvesteringen kan den jämföras med Uppsala kommuns totala budget för 2019 som var 11,9 miljarder. Vi talar alltså om en kostnad motsvarande cirka 85 procent av en hel årsbudget. Det här sätter naturligtvis djupa spår i kommunens ekonomi.

Redan idag har Uppsalaborna en skuld på 225 000 kronor per person. Ytterligare lån på 10 miljarder kronor innebär att skulden ökar med nära 45 000 kronor per person. För närvarande har vi en reporänta på noll procent. Kommunens räntekänslighet är mycket hög. Vad händer när räntan ökar några procent? Vi kommer sannolikt att tvingas välja mellan skattehöjningar från en redan hög nivå eller neddragningar i skola, vård och omsorg. Bara ur skuldsättningsperspektivet är frågan om kapacitetsstark kollektivtrafik så stor att en folkomröstning är mycket befogad.

Vi vill stärka invånarnas inflytande och maximera medborgarnyttan i besluten. Det är ett demokratiskt problem att avståndet mellan medborgarna och de folkvalda idag är för stort, samtidigt som allt färre vill eller har intresse av att engagera sig som politiker. Begreppet demokrati innefattar även möjligheten att andra än politikerna kan vara med och påverka utvecklingen. Att avgöra frågor som har stor inverkan på medborgarna genom att folkomrösta är ett sådant alternativ. Om inte en majoritet inom kommunfullmäktige själva har omdömet att besluta om folkomröstning krävs att 10 procent av de röstberättigade i en kommun begär det.

El-buss, ett alternativ.
El-buss, ett alternativ.

Det går naturligtvis att invända mot att använda folkomröstningar som metod i en representativ demokrati. Ett argument skulle kunna vara att vi väljer politiker för att de skall ta ansvar och fatta besluten åt oss. Dessvärre är den politiska ansvarsfrågan begränsad till, i bästa fall, några mandatperioder medan konsekvenserna av stora och avgörande beslut för medborgarna kvarstår långt efter att politikerna lämnat sina uppdrag. Därmed blir det ännu viktigare att medborgarna får säga sitt. Vi får inte heller glömma den moraliska/etiska aspekten; I hur stor omfattning anser sig en politiker ha rätt att använda skattebetalarnas pengar och hänvisa till att man valts i demokratisk ordning? Vilka är målen och syftena med besluten? Hur vet vi att medborgarna istället inte används som ett medel för andra syften än att tjäna dem som valt dem? Frågan är relevant eftersom man i kollektivtrafikfrågan vare sig utreder, utvärderar eller presenterar underlagen till alternativa lösningar på ett seriöst och transparent vis.

Vi anser att invånarna regelbundet, inte enbart i samband med allmänna val, ska få göra sin röst hörd på ett tydligt, mätbart och säkert sätt. Folkomröstningsinstrumentet bör, för att inte riskera att urvattnas, användas sparsamt och endast tas i anspråk i frågor där konsekvensen av beslutet sträcker sig över många mandatperioder och har stor påverkan på medborgarna. Om Uppsala kommun hade låtit Uppsalaborna rösta om Uppsala energi skulle säljas ut hade den dåliga utförsäljningen sannolikt inte blivit genomförd. När Helsingborgsborna nyligen fick rösta om deras energibolag skulle säljas röstade hela 96,37 procent nej.

I frågan om att välja en framtida kollektivtrafiklösning anser vi att den stora frågan ska avgöras genom en folkomröstning senast i samband med valen 2022.

Vi kommer därför målmedvetet att verka för en folkomröstning i kollektivtrafikfrågan 2021 eller senast i samband med valet 2022.

Claes Littorin, ordförande Landsbygdspartiet oberoende

Matts Ytterström, sakområdesledare Utvecklingspartiet Demokraterna

Stefan Hanna, partiledare Utvecklingspartiet Demokraterna

Alternativ till spårväg måste utvärderas

uppsala tågstation

Oavsett teknisk lösning för kapacitetsstark kollektivtrafik i södra Uppsala stad talar vi om den största investeringskostnaden på massor av år. Det handlar om minst 5 miljarder kronor. Om vi väljer spårväg blir summan sannolikt över 10 miljarder kronor. Detta innebär mellan 23 000 och 46 000 kronor i ökade skulder per Uppsalabo. Denna extremt stora fråga måste involvera oss invånare mycket bättre än hittills. Och de tekniska alternativen måste seriöst utvärderas.

I UNT den 29 maj 2019 lyfts fram att Erik Pelling (S) säger att kommunen skall behandla frågan om alternativa lösningar till spårväg i kollektivtrafiken. Det har också sagts i kommunstyrelsen. Hur trovärdigt är det när Fastighets- och servicenämnden Inom Region Uppsala den 22 oktober 2019 tog ett beslut om upphandling av konsulter för projektering av en spårvagnsdepå? Bara konsultkostnaden beräknas bli minst 15,5 miljoner.

Region Uppsala och Uppsala kommun har tillsammans bildat en gemensam styrgrupp kopplat till en kapacitetsstark kollektivtrafik. Erik Pelling och fler inom Uppsala kommuns minoritetsstyre driver inte ett seriöst alternativlösningsarbete. Bland annat av den orsaken att vi Uppsalabor redan har besvärande höga gemensamma skulder i Uppsala kommun är detta en oacceptabel ordning.

Det här klingar falskt och signalerar ingenting annat än att det bara är ett spel för gallerierna att påstå att man seriöst vill utreda alternativ till spårväg.

Vi tycker att det är märkligt att den styrande minoriteten, S, MP och L ger sådana här dubbla budskap. På vilket sätt anser ansvariga politiker att detta tjänar medborgarna i allmänhet och de som vill ha en öppen demokratisk dialog om en modern flexibel kollektivtrafiklösning i synnerhet?

Matts Ytterström, sakområdesledare.

Mattias Lag, styrelseledamot.

Försäljning av centrum kan bli en dålig affär

Gottsunda buss

Gottsunda har relativt nyligen kvalat in på den föga smickrande listan över landets särskilt utsatta områden. Denna krisstämpel påverkar självklart värdet på Gottsunda centrum negativt. Innan Gottsunda centrum säljs ska vårt entydiga fokus vara att tvätta bort den krisstämpel som finns, för det går självklart att göra.

Allt fokus borde vara på att bryta det utanförskap som många i stadsdelen lever i och därigenom stärka områdets attraktion.

Kommunen har nu ett 73-punktsprogram som förväntas vända trenden. Inte många punkter är ännu avbockade. Ett annat område som haft liknande problem är Gårdsten i Göteborg. Från och med 1 mars 2019 klassar polisen inte längre Gårdsten som ett särskilt utsatt område. Gårdsstensbostäder AB ägs av Göteborgs Stad.

Bolagets vd Michael Pirosanto anser att en av nycklarna till framgång med omvandlingen av Gårdsten är att kommunen äger Gårdsten centrum.

Med stora fördelar bör vi studera exemplet i Gårdsten innan Gottsunda centrum säljs. Vi har mycket att lära av deras erfarenheter. Sannolikheten är stor att det både är socialt och ekonomiskt smart att behålla Gottsunda centrum under kommunal kontroll till dess att den negativa spiralen är hävd. Fullt fokus i området bör vara att bryta många människors utanförskap innan massor av nya bostäder byggs i området. Det om något kommer att göra stadsdelen mycket attraktivare att bo i och att flytta till.

Under lång tid har Gottsunda centrum dragits med stora vakanser. Att minska vakanserna är det enklaste sättet att höja värdet på fastigheter som ska säljas.

För två år sedan var cirka 12 000 kvadratmeter outhyrt. Vårt kommunala bolag UKFAB:s plan är att halvera den siffran till 6000 kvadratmeter vakant yta vid utgången av 2019. Effekten är en värdehöjning på i storleksordningen ett eller flera hundratals miljoner kronor. Nu motverkas denna ambition av andra delar av kommunen. Enligt det nya planprogrammet för Gottsundaområdet ska Gottsunda centrum omvandlas till ”en levande stads- och centrummiljö genom stora strukturella förändringar, med nya gator, stråk och bebyggelsekvarter”.

Detta betyder i klartext att delar av centrumet ska rivas, bland annat det nyrenoverade Gottsundabadet, och att en stor del av parkeringsytorna ska försvinna eller konverteras till dyra garage.

Planprogrammets ekonomiska konsekvenser för Gottsunda centrum bör ordentligt analyseras innan vi låser oss för denna utveckling och framförallt innan man säljer Gottsunda centrum. Det är ekonomiskt klokare att kommunen innan en försäljning bryter många människors utanförskap, fortsätter att minska vakanserna och höjer värdet på centrumet. Vi talar om hundratals miljoner kronor i värdeförändring kopplade till beläggningsgraden av hyresgäster.

Med nuvarande planprogram är det svårt att minska vakanserna när funktionella lokaler planeras att rivas.

Det blir också svårt att behålla dagligvaruhandeln om parkeringsmöjligheterna blir markant sämre. Utan dagligvaruhandeln kollapsar affärsmodellen. Dagligvaruhandeln och Systembolaget är ”magneterna” som drar besökare och genererar omsättning, även för andra hyresgäster. För dessa ”ankarhyresgäster” är tillgängligheten med bil en avgörande fördel för Gottsunda centrum i konkurrensen med alternativa handelsplatser. Sammantaget bedömer vi att planprogrammet har stor negativ påverkan på centrumets marknadsvärde.

Det är redan beslutat att försäljningen ska ske genom en så kallad idékoncepttävling. Idén är att en köpare förväntas lösa flera av kommunens problem. För det första ska kommunens intäkter från fastighetsförsäljningen används till nya omfattande infrastrukturinvesteringar. För det andra förväntas köparen stå för önskade investeringar i området.

Vi är långt ifrån övertygade om att det blir effekten av en försäljning i nuläget. Idékoncepttävlingen ger utrymme för luddiga urvalskriterier som är föga förpliktigande för anbudsgivaren.

Den anbudsgivare som har de vackraste visionerna kan vinna över den som är beredd att betala mest. Risken är att de vackra visionerna visar sig vara luftslott och att kommunen väljer en köpare som varken betalar bra i dag eller lever upp till förväntningarna på framtida investeringar. Naivt kan vara ett samlande uttryck i sammanhanget. Villkoren för idékoncepttävlingen är fortfarande inte offentliga. Enligt tidsplanen ska kommunstyrelsen fatta beslut om tävlingsprogrammet under slutet av 2019. Varför är det så bråttom? Om det anses vara så bråttom bör andra försäljningsformer vara kvar ”på bordet”. Till exempel någon form av joint venture mellan kommunen och en extern professionell centrumutvecklare.

Vi undrar också om kommunen ordentligt har analyserat konsekvenserna av att sälja hyreshusen tillsammans med Gottsunda centrum?

Hyreshusen har stora underhållsbehov men hyrorna är låga. En ny ägare kommer sannolikt renovera lägenheterna och kraftigt höja hyrorna för att öka fastigheternas direktavkastning. Ligger det i linje med kommunens planer för området? Om ja, varför genomför inte kommunen själv i så fall denna standardhöjning före en försäljning, och tillgodogör sig värdeökningen?

Kommunen bör göra saker i rätt ordning. Före en försäljning av Gottsunda C bör både Gårdstenexemplet studeras och de ekonomiska konsekvenserna av det nya planprogrammet för Gottsundaområdet analyseras ordentligt.

En forcerad försäljning enligt den plan kommunen nu följer riskerar att bli en dålig affär, både socialt och ekonomiskt för Uppsalas invånare.

Stefan Hanna, ordförande, Utvecklingspartiet Demokraterna

Mattias Lag, ledamot i partistyrelsen, Utvecklingspartiet Demokraterna

Matts Ytterström, sakområdesledare, Utvecklingspartiet Demokraterna

Vad händer med löftet om billig buss?

Uppsala buss vid stora torget

Jag vet att med anledning av vallöftet från S så håller man på med att göra upp med UL om att pensionärer kan resa gratis på bussarna under lågtrafiktid alternativt ett månadskort för 150 kr. Nu har hela 43 kommuner i landet infört gratis kollektivtrafik på pensionärer plus 65 år, i de flesta av dessa kommuner gäller det hela dygnet men i några under lågtrafiktid. Många äldre med låg pension väntar att det sker något i denna fråga och inte bara blir ett vallöfte som det blev veckan före valet förra året. Ännu så länge känns det som så kallat lurendrejeri!

Lars O Ericsson, Styrelseledamot, Utvecklingspartiet Demokraterna

Presskonferens

Stefan Hanna och SVT Uppsala

Kl 10.30 hölls presskonferens angående starten av Utvecklingspartiet demokraterna. Inbjudna journalister fick del av presentationen som bifogas här, samt fick möjlighet att ställa frågor. Presskonferensen genomfördes i Medborgarskolans lokaler vid Hamnesplanaden 1 i Uppsala.

Presentation vid presskonferens

Önskar ni få information om våra pressreleaser, presskonferenser och annat. Anmäl intresse här.

Ett nytt Uppsalaparti för framtidsoptimism

UtvecklingsPartiets text

Utvecklingspartiet Demokraterna är nu lanserat. Utifrån ett vitt papper har vi skapat en ny modern demokratisk rörelse. I en brytningstid, och en orolig tid, behövs nytänkande. Stora delar av västvärldens demokratier brottas med parlamentarisk oordning och många av de gamla partierna har stelnat i sin förmåga att lösa problem, att förstärka möjligheter och att ständigt vara nära invånarna de ska företräda.

Politikens innehåll är blekt och den folkliga förankringen mycket svag. I dag är endast runt 2,5 procent av Sveriges befolkning medlemmar i ett politiskt parti.

Trenden är att landets invånare har allt mindre förtroende för politiker och politikens förmåga att verka för vårt gemensamma bästa. Bland annat efter förra höstens regeringskaos uppgav hela 70 procent av befolkningen att deras förtroende för politikerna sjunkit, enligt SVT/Novus. I flera andra liknande mätningar bekräftas denna negativa utveckling. Den utvecklingen går att vända med hjälp av framtidshopp, löpande invånarrespekt, moderna demokratiska arbetssätt och ett praktiskt förbättringsarbete. Det behövs nya framtidsoptimistiska politiska alternativ som tar invånarnas åsikter och förslag på största allvar. Därför har nu Utvecklingspartiet demokraterna, UP, lanserats.

UP:s värdegrund bygger på pelarna demokratiskt, jämlikt, decentraliserat och respektfullt.

Orden invånarnytta och näringslivsvänligt har också stor vägledande betydelse i vårt politiska arbete med att bidra till en attraktivare och konkurrenskraftig framtid. Vår ambition är att bli en modern folkrörelse i invånarnas tjänst. Invånarinflytandet behöver kraftigt stärkas för att återuppbygga en stark legitimitet för vårt demokratiska system. Ett demokratiskt system som trots flera statliga demokratiutredningars många förändringsförslag i stort förblir oförändrat.

Det demokratiska arbetssättet måste moderniseras. Ett väl invånarförankrat högre demokratiskt tempo krävs i en tid där världen förändras i en hastighet människan aldrig tidigare upplevt. I dag har vi en mycket annorlunda verklighet jämfört med den tid då dagens svenska demokratiska system formades. Det går att förändra.

De som sitter vid makten riskerar att förlora på en nyordning och är därför inte aktiva för att skapa en vitaliserad demokrati.

Nu erbjuds Uppsalaborna ett framtidsoptimistiskt parti med fullt fokus på Uppsalabornas attraktiva utveckling och invånarnytta. Det nya partiet har en tydlig agenda för att stärka det demokratiska arbetet med konkreta nya arbetsmetoder som flyttar makten närmare oss som enskilda invånare.

Enskilda politiska företrädare har stor betydelse för hur väl en kommun, eller en region, fungerar. Ett av UPs viktigaste bidrag till Uppsalas politik är att det nya demokratiska arbetssättet attraherar många kunniga och erfarna företrädare utan tidigare politisk erfarenhet. Våra närsamhällen kommer att stärkas när många nya erfarna lokala krafter erbjuder sig att axla viktiga politiska uppdrag för vårt gemensamt bästa. De senaste veckorna har vi i Uppsala kommun upplevt allvarliga kvalitetsproblem inom färdtjänsten och inom sjukvården i Region Uppsala. Vår övertygelse är att fler praktiskt erfarna politiska företrädare med kvalitetsfokus, efter snabb politisk skolning, kan säkra att inte liknande kriser återupprepas. Kvaliteten i kommunal och regional verksamhet påverkas till stor del av kompetensen bland ledande politiska företrädare.

Det representativa demokratiska uppdraget måste tas på större allvar.

Även människor mitt i livet, med ansträngda kalendrar, måste bättre kunna göra sina röster hörda mellan allmänna val. I dag är det mest yngre engagerade från ungdomsförbund och äldre med utflugna barn som aktivt deltar i det demokratiska arbetet. Det duger inte för att säkerställa en attraktiv och konkurrenskraftig framtid.

Utvecklingspartiet demokraterna satsar på valen i Uppsala kommun och till Region Uppsala.

Samtidigt kommer UP att konstruktivt ryta till när riksdagen avser att fatta, eller fattar, beslut som vi anser är dåliga ur ett lokalt invånarperspektiv. Det är en styrka för ett kommunalt och regionalt parti att inte begränsas av nationella partiprogram.

Några exempel på UP:s moderna arbetssätt är att vi arbetar med lösningskort inom viktiga politiska sakområden och positionskort kopplat till stora enskilda frågor. Två exempel på positionskort är:

Utvecklingspartiet är för att enskilda människor och företag ska ha så stor egen frihet över egna intjänade pengar som möjligt. Utvecklingspartiet är för utbyggnad av modern miljövänlig kollektivtrafik. UP är i huvudsak för flexibla systemlösningar. UP är positiva till fasta systemlösningar som finansieras av staten eller privata operatörer om inte resepriserna kraftigt ökar. BRT eller stadsbana kan bäst och ekonomiskt smartast möta Uppsalas behov under en avskrivningsperiod. UP:s lösningskort arbetas fram tillsammans med relevanta experter, partimedlemmar och berörda invånare. Ett lösningskort innehåller en kortfattad problembeskrivning och ett mätbart förbättringsmål.

Förbättringsarbetet ska alltid vara lätt för invånarna att mätbart följa upp.

Demokratisk modernisering med stärkt invånarinflytande och attraktiva arbetsmetoder kommer att förbättra förtroendet för den representativa demokratin. Ett lokalt mer pragmatiskt ansvarstagande för Uppsalas attraktiva och konkurrenskraftiga utveckling blir en konsekvens av ett starkt Utvecklingspartiet Demokraterna efter valen 2022.

Amanda Andén, Anna Vesterberg, Feven Ghirmai, Gunnel Jägare, Jens Hammarlund, Lars O Ericsson, Mattias Lag, Ulf Tillman, Stefan Hanna Partistyrelsen Utvecklingspartiet Demokraterna

Frågor och svar

frågor och svar

På denna sida samlar vi vanliga frågor och svar kring partiet och dess positionering.

Uppsalabor som: • förstår att kompetens och erfarenhet hos våra politiska företrädare gör stor positiv nytta • förstår vilket lag av kompetens och erfarenhet UP erbjuder Uppsalaborna • tror att vi kan bygga en attraktiv och positiv gemensam framtid • tycker att vi enskilt och lokalt ska få bestämma mycket mer än idag • tycker att alla ska få en jämlik chans att utveckla sin personliga förmåga • tycker att alla vuxna som kan ska bidra till det gemensamt positiva • tycker att UPs politiska positionering matchar egna åsikter • sannolikt människor som historiskt röstat på S, M, C, L, KD och SD.

Vår politiska positionering och vår värdegrund ger tydliga besked om var i dagens beskrivningar av ideologier vi befinner oss. Främst är vi praktiska problemlösare och möjlighetsförstärkare. Kommunal- och regional politik är mycket praktiskt orienterad. Partiet har ett utvecklingsprojekt där vi tillsammans med den statsvetenskapliga akademin och andra intresserade kanske finner att ideologiska plattformar utvecklade på 1800-talet inte utgör tillräckligt bra ideologisk bas på 2000-talet. Vi har ett utvecklingsprojekt som ska se om den position vi gör politiskt kan uttryckas i en modern ideologi. Vi får se i framtiden vad som händer.

Invånarnytta står i fokus för oss. Som ett kommunalt och regionalt parti innebär det att vi kämpar för Uppsala kommuns och region Uppsalas invånare.. Det är invånarnas intressen som ska stå i fullt fokus för lokalt valda politiska representanter. Nationell ”mellanmjölkspolitik” och personliga karriärambitioner gör att det lokala invånarfokuset är på tok för svagt bland många ledande politiska företrädare. Vi är en modern folkrörelse med en positiv agenda. Vårt parti tänker bidra till att sätta Uppsala på kartan som Sveriges innovationshuvudstad. Utvecklingspartiets sätt att arbeta på samt vårt sätt att hela tiden interagera med så många berörda invånare som möjligt kommer att stärka den demokratiska legitimiteten.

Det återkommer vi om. Nu har vi lanserat vårt parti, UtvecklingsPartiet. Partiets värdegrunder, UPs politiska positionering och våra moderna planerade arbetsmetoder lägger grunden för våra sakpolitiska ställningstaganden framöver. Under de två kommande åren kommer vi tillsammans med Uppsalaborna, och relevanta experter, tydligt bestämma vad vi anser vara de viktigaste problemen per politiskt sakområde att lösa. Nu ska våra lösningskort och positionskort seriöst arbetas fram. Främst inom områdena social hållbarhet, tryggt åldrande och attraktiv stadsbyggnad.

Vi arbetar på att beskriva en mycket positiv vision för Uppsala som väl kommer att beskriva för Uppsalaborna vad en röst på oss innebär. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt Uppsala. För att nå dit måste vi både hjälpa till att förstärka möjligheter och tidigt lösa växande problem. Under överskådlig tid kommer vårt starka fokus vara på våra största lokala utmaningar. Det fokuset innebär också att övriga verksamheter får ”gå på sparlåga” tills välfärdens kärnuppdrag fungerar med kvalitet igen.

I sakpolitiken alla demokratiskt representerade i Kommunfullmäktige och i Regionfullmäktige. För att vi ska kunna ingå i ett regeringssamarbete krävs goda övergripande förutsättningar för att det ska fungera. De övergripande förutsättningarna går att hitta genom att matcha våra värdegrunder och vår politiska positionering i förhållande till andra partiers. Valresultat, och andra partiers ideologiska positionering samt prioriterade politik, får avgöra vilka vi kan tänka oss att regera tillsammans med efter valen 2022. Nu är vårt fokus att vinna ett så starkt stöd bland Uppsala kommuns och Region Uppsalas invånare som möjligt i valen 2022.

Vi konkurrerar med alla partier som inte är extremister i något avseende. Vår politiska positionering är tydlig och vi tror att runt 70% av Uppsalaborna kan attraheras av vår vision för Uppsala, vår löpande respekt för invånarna och vårt moderna sätt att utöva demokratiskt ledarskap på. Med den politiska positionering vi har tror vi framförallt att vi kan attrahera röster från S, M, C, L, KD och SD.

1. Vi kommer att erbjuda mycket kunniga och erfarna representanter som har praktiska förmågor att göra positiv skillnad för oss Uppsalabor. Vi behöver politiska representanter som både kan coacha och stötta olika verksamhetsledningar som ska utföra det operativa jobbet inom kommuner och regionen. Vi erbjuder Uppsalapolitikens starkaste lag!
2. Vi erbjuder tydliga och mätbara målsättningar med våra representativa demokratiska insatser. Det viktigaste mätbara målet är att jämföra oss i rankingar med de bästa kommunerna och regionerna och sträva mot att tillhöra topp 3.
3. Vi har idéer och förslag som stärker den sociala hållbarheten, stärker möjligheterna till ett tryggt åldrande och vi verkar för smartare ut- och ombyggnad av Uppsala.

Redan 2022 satsar vi på Regionvalet. Inom Regionpolitiken är det hela regionens utveckling som står i fokus och som de förtroendevalda ska värna om. Därför är det viktigt med ett partinamn som inte exkluderar andra kommuners invånare. Våra stadgar öppnar också upp för att nya demokratiska krafter i andra regioner kan använda vår demokratiska plattform.

Ett positioneringskort beskriver partiets ställningstaganden i stora enskilda sakfrågor. Ett positioneringskort i en stor fråga ska ange vad och varför vi är för något och varför vi till exempel är emot ett förslag som idag starkt drivs av Uppsala kommun eller region Uppsala. Ett exempel är att vi är för satsning på en BRT eller stadsbanelösning för kapacitetsstark kollektivtrafik men emot spårvägssatsningen som nu drivs framåt av Uppsalas minoritetsstyre.

Ett lösningskort anger den politisk huvudinriktning som partiets förtroendevalda löpande ska arbeta för i nämnder, styrelser och fullmäktige. De maximalt tre prioriterade huvudproblemen/nämnd eller styrelse att lösa är utvalda i dialog med sakområdesexperter, med engagerade invånare och medlemmar som önskar delta i utvecklingsarbetet. Varje huvudproblem ska kunna beskrivas i ett mätbart nuläge och en önskad förbättring inom två mandatperioder. Åtta års målet ska brytas ner i delmål per 2 år. Målsättningen blir tydlig och mätbar samtidigt som våra förtroendevalda får stort eget handlingsutrymme att tillsammans med övriga partiers förtroendevalda arbeta för att nå målen.

Så fort som möjligt. Steg för steg. Vi har arbetat fram en övergripande digital arkitektur som är en kravspecifikation för det verksamhetssystem vi önskar. Det finns en så kallad ”road-map” för utvecklingen av den plattformen. Vi har också externa samarbetspartners för att detta ska vara både praktiskt och ekonomiskt möjligt. Vår demokrati behöver en modern infrastruktur som kan vitalisera den. En digital plattform för partier med ambitionen att vara moderna folkrörelser. Inget enskilt parti ska äga en liknande demokratisk plattform utan den ska vara tillgänglig för alla.

Vi kommer efter att ha lyssnat på experter och processat olika viktiga sakfrågor med invånare och medlemmar ta tydlig ställning i sakfrågor som är viktiga för många Uppsalabor. Den förnyelse av demokratin vi representerar kommer sannolikt inte attrahera massor av väljare eftersom det är svårt att kommunicera. Däremot tror vi att det lag av Uppsalabor vi kommer att erbjuda väljarna som deras representanter kommer att vinna många invånares förtroende. Inom den kommunala politiken är individers kompetens och erfarenheter av mycket stor betydelse. Med vårt moderna sätt att arbeta, och utan att ha ”platser som är tagna” kommer vi att attrahera väldigt många kunniga och erfarna invånare att ställa upp på viktiga politiska uppdrag. Det kommer att vara väldigt värdefullt för Uppsalas positiva utveckling. Vi tror också att den vision för Uppsala vi kommer att representera kommer att attrahera många.

Ja! Vi kommer kraftigt och tydligt lyfta fram slöseri som äger rum och slöseri som föreslås. Exempel på pågående slöseri är den extremt stora stabsverksamhet som Uppsala kommun har. Spårvägsambitionerna representerar vår tids absolut största slöseri. Dyra förvärv av mark (Ulleråker) som inte kan exploateras och som kostar många miljoner i räntor varje år. Bolagiseringar av tidigare förvaltningsverksamheter som inte kan använda planerade räntesnurror och som inte får erbjuda förvaltningarna billigare priser än marknadspriser. Byggandet av ett cykelgarage på Uppsalas dyraste mark och där driftskostnaderna bli höga och intäkterna sannolikt mycket låga. Många av våra politiska företrädare har kunskaper, erfarenheter och nyfikenheten som säkrar god förmåga till konsekvenstänkande.

Vi spekulerar inte i det. Vårt fokus, och vår uppgift, är nu att vinna ett starkt stöd bland Uppsalabor för det vi representerar. Att skapa mätbar invånarnytta och att kompetent företräda invånarna står i centrum för vårt politiska arbete.

Vi anser att invånarna ska få bestämma så mycket som möjligt över de pengar de tjänar eller tjänat in. Innan skattehöjningar måste övervägas krävs minskat slöseri, smartare arbetssätt och fokus på kvalitet inom välfärdens kärnområden. Det är ett stort underbetyg till Uppsala kommun och Region Uppsalas tidigare förda politik att vi har bland de högsta skatterna inom vårt södra närområde. Det är särskilt besvärande att Uppsala region både har hög skatt samtidigt som sjukvårdsdelen ständigt rankas lågt vi viktiga rankingar mellan landets sjukvårdsverksamheter vad avser tillgänglighet och förmåga att klara sig inom givna ekonomiska ramar.

Han blev vald med mycket stora marginaler av medlemmarna inom Centerpartiet i Uppsala. Därefter genomförde Centerpartiet i Uppsala det bästa lokalvalet av alla lokala partier. Han blev personligen vald av tusentals Uppsalabor som han företräder. Han blev vald av både Centerpartiet och Uppsala kommunfullmäktige till gruppledare och kommunalråd innan han av distriktsstyrelsen och Centerpartiet nationellt kuppades bort. Demokratiskt förkastligt och inte möjligt att bete sig på det sättet inom vårt nybildade parti. Våra stadgar beskriver tydligt hur uteslutningsärenden ska processas där möjligheterna för politiska kupper är mycket begränsade. Vi är dock glada att det hände eftersom Stefan dragit ett stort lass i det utvecklingsprojekt, Uppåt Uppsala, som avslutades med att vi nu bildat UtvecklingsPartiet. UP betyder uppåt på engelska så vi fortsätter att signalera att Uppsala kan och vill mycket bättre än nu.

1. Vi begränsas inte av nationell ”mellanmjölkspolitik” uttryckta i nationella politiska program. Program som alla inom ett parti förväntas följa i landets kommuner och regioner.
2. Vi sätter mer värde på relevanta kunskaper och erfarenheter hos våra företrädare än andra partier. Det är till exempel korkat att inte ens 10 av 365 riksdagsledamöter är över 60 år gamla.
3. Vi kommer hela tiden föra en dialog med de invånare vi företräder. Vi kommer också löpande skapa oss en mycket god uppfattning om invånarnas inställning i olika frågor som ska avgöras inom det demokratiska systemet. Våra medlemmar kommer också enkelt få möjligheter att delta när vi bestämmer våra ställningstaganden utan att vara tvungen att delta på ett specifikt möte.
4. Vi jobbar med att fokusera vår kraft i berörda nämnder och styrelser på några få huvudproblem/möjligheter som också är mätbara. Oavsett vilka partier som har bra förslag som leder mot de förbättringar vi vill uppnå kommer vi att vara positivt inställa till dem. Vår utgångspunkt är invånarnyttan och att åstadkomma förbättringen. Tyvärr ägnar sig allt för många partier åt att utesluta idéer som kommer från demokratiskt valda partier som de ser som övergripande motståndare. Sakpolitik är sakpolitik och ska behandlas som sakpolitik.

Om man döms för brott som kan ge upp till 2 års fängelse. Om man tydligt, och efter varningar, bryter mot våra värdegrunder och i sitt politiska arbete avviker från vår politiska ideologiska inriktning kan man uteslutas. Om någon blir aktuell för uteslutning tillämpas en mycket medlemssäker och rimlig process. Först ska självklart den som riskerar uteslutning formellt kontaktas personligen och ges en rimlig tid för att bemöta ett ärende om uteslutning. Om uteslutningen ändå genomförs kan det överklagas på kommande partistämma.

Sedan januari 2019 har många Uppsalabor deltagit i det demokratiska utvecklingsprojektet Uppåt Uppsala. Bland dessa personer har en skuggvalberedning arbetat med att föreslå en första partistyrelse som bedöms komplettera varandra väl. Den första styrelsen är också sammansatt i linje med den arbetsordning som partiet antagit. Partiets första stämma valde dessa styrelseledamöter.

Det saknas en enkel och tydlig vision om var vi vill att Uppsala ska vara inom 20 år. Att vi ska bli över 100.000 fler invånare attraherar inte så mycket som många politiker tycks tro. Det finns också en stor frustration bland många invånare kopplat till hur vår demokrati fungerar idag. Viljan att bidra till att den blir mer tidsenlig och legitim är stor. I demokratiutvecklingsprojektet Uppåt Uppsala har ett stort antal arbetsgrupper parallellt arbetat med olika frågeställningar som behövde sorteras ut för att vi skulle kunna landa i om ett parti skulle startas eller inte. De viktigaste utgångspunkterna var att det ska vara ett optimistiskt parti och att vi erbjuder ett modernt arbetssätt som stärker ett partis företrädande legitimitet. Vi har också haft många träffar med framgångsrika nystartade lokala partier runt om i landet. Till exempel Demokraterna i Göteborg. Utbytena med dessa partier under projekttiden i Uppåt Uppsala har haft stor positiv betydelse för att vi redan nu har en mycket stark grund att bygga vidare på för det nybildade partiet.

Ja, vi är ett Uppsalaparti fokuserat på Uppsala kommun och Region Uppsala. Regionen ansvarar för verksamheter som är mycket viktiga för oss Uppsalabor. Sjukvård och kollektivtrafik. Över 50% av Region Uppsalas invånare bor i Uppsala kommun. UtvecklingsPartiet är samtidigt en demokratisk plattform som med fördel kan spridas i hela Sverige. Våra stadgar öppnar upp för att nya demokratiska krafter i andra regioner och i vår regions övriga kommuner kan använda vår demokratiska plattform.

Absolut inte! Vi har en stark framtidstro och vet att vi invånare i Uppsala, och människor runt om på vår jord, har innovations och utvecklingskraften som kan lösa våra problem och förstärka möjligheter. Vi har en positiv vision för Uppsala. Vi kommer att stärka förtroendet för den representativa demokratin. Visionen presenterar vi senare. Vi är ett optimistiskt möjlighetsparti som inte duckar för problem. Problem är till för att lösas, ju tidigare desto bättre.

Bortsett ifrån plakatpolitik som ogillas av kommunerna, till exempel riktade statsbidrag, ägnar sig riksdagen till cirka 70% åt anpassningsarbete till beslut som fattas inom EU. Det och då vi lever i en politiskt svag tid är det en styrka att tydligt kunna protestera mot nationella förslag som inte är positiva för oss Uppsalabor. Vi är inte låsta i vårt tyckande av nationell ”mellanmjölkspolitik”.

Load More

Bli partner med partiet

Representerar ni en förening och är villiga att samarbeta kring sakfrågor baserat på våra motioner/förslag?

Utvecklingspartiet driver igenom beslut och förankrar olika förslag medan det i många fall är initiativtagarna som driver själva projekten.

Vi söker därför partnerskap med föreningslivet i civil samverkan enligt Uppsala kommuns lokala överenskommelse. Intresserad? Kontakta styrelsen.