Vi välkomnar alla som vill stärka demokratin

Människor vid soluppgången

Utvecklingspartiet demokraterna (UP) är glada för tillströmningen av nya medlemmar. Det har visat sig vara många som vill vara med och stärka demokratin.

Den senaste tiden har UP noterat en tillströmning av nya medlemmar. Flertalet är missnöjda med vad Uppsalapolitiken hittills erbjudit. Vi hör ofta att de etablerade partierna har tappat kontakten med verkligheten och vanliga människor. Frustration över att inte bli tillfrågad eller lyssnad till skapar ett missnöje. Känslan av att ha blivit lämnad av den styrande eliten ska tas på allvar.

Istället för att knyta handen i fickan så uppmanar UP alla att engagera sig! Vänta inte, skriv positiva förändringsförslag (motioner) till oss och bli medlem i UP idag. Tillsammans kan vi stärka demokratin.

UP har uppmärksammats i nyheterna när kända politiker som hoppat av andra partier har talat varmt om oss. UP är naturligtvis väldigt glada att få in nya krafter med erfarenhet av politiken i partiet. Det är dock inte inom politiken som vi aktivt rekryterar. Det bland föreningar, inom arbetslivet och bland näringsidkare som vi hittar de flesta av våra nya krafter och de nya idéerna för framtidens politik.

Vi arbetar för att politiken ska lyssna på folkets röst. För oss är politikens främsta uppgift att aktivt lyssna på och företräda våra invånare. Det är medborgarna som vi tjänar, inga andra.

Kraften i en politisk rörelse kommer inte från några få stora namn, utan från alla som delar de demokratiska värden som vi står för och som ansluter sig till UP.

Vill du se en starkare medborgarförankring i den lokala politiken, bli medlem och rösta på UP i nästa val!

Nu behövs visst även tredje vice ordförande

År 2006 föreslog dåvarande Alliansen(M, C, FP, KD) att kommunen i vissa nämnder och bolagsstyrelser skulle inrätta en 2:e vice ordförande som skulle ha samma arvode som alla 1:e vice ordförande. Cirkus uppstod och det var en negativ syn från dåvarande oppositionen (S, V, MP). Man menade att det inte behövdes en 2:e vice ordförande och om beslutet skulle gå igenom yrkade man i arvodesnämnden att dessa personer skulle ha ett lägre arvode än 1:e vice ordförandena. Nu blev det till slut så att i vissa nämnder och bolagsstyrelser så inrättades det en post som 2:e vice ordförande. Reservationer följde förstås.

Nu har det så kallade mittenstyret olagligt beslutat om att det ska finnas ett antal 3:e vice ordförande för att Vänsterpartiet ska få betalt för att de stödjer ”mittenbudgeten”. Denna kursändring måste stoppas.

Gällande att den kommunala ”regeringen” i dag kallar sig för ”mittenstyre”, det är rent felaktigt. I Uppsala kommun är MP som regel långt ut på vänsterkanten, Liberalerna har anammat att resan går vänster ut och det största partiet Socialdemokraterna är redan helt klart på den vänstra sidan och nu tar man stöd av partiet som står längst ut till vänster nämligen just Vänsterpartiet.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot, Utvecklingspartiet Demokraterna

Vi kräver att Uppsala utvecklas mer attraktivt

uppsala tågstation

Det är tydligt att nuvarande styre i Uppsala inte når upp ens till deras egna ambitioner och policys. Ska vi skapa ett bättre och mer attraktivt Uppsala så behövs alternativ från Utvecklingspartiet demokraterna.

När nuvarande arkitekturpolicy antogs av Uppsalas kommunfullmäktige i januari 2017 fanns en bred politisk samsyn kring att säkerställa att Uppsala byggnadsmässigt utvecklas på ett attraktivt och sammanhängande sätt. Tanken med arkitekturpolicyn var att säkerställa en lägsta kvalitetsnivå och samtidigt utveckla Uppsalas identitet. I policyn står att hänsyn ska tas till befintliga värden och ”Allt i den byggda miljön ingår i en helhet och ska alltid ses i hela sitt sammanhang, hur det samspelar med både Uppsala i stort och med den direkta närmiljön.” I policyn anges också att det som byggs ska ta sin utgångspunkt i sju begrepp som tillsammans och var för sig definierar vad som skall betraktas som kvalitet i den byggda miljön. Begreppen är: sammanhang, skala, grönt, befintliga värden, god livsmiljö, samverkan och tillgängligt.

Trots detta har plan- och byggnadsnämnden de senaste åren antagit flera planprogram och detaljplaner som vi anser påtagligt bryter mot policyn. Det är inte meningsfullt att kommunen lägger massor av tid och skattepengar på liknande dokument om de inte är starkt förankrade bland såväl kommunens medborgare som en majoritet av politikerna.

Den exploatering som kommunen idag vill genomdriva i Uppsalas södra stadsdelar visar att arkitekturpolicyn i praktiken inte efterlevs. Istället riskerar kommunen att upprepa miljonprogrammets misstag. Många av de stadsdelar som uppfördes under miljonprogrammet har präglats av social, ekonomisk och etnisk segregation. Vi vill att Uppsala istället ska utvecklas på ett attraktivt och inkluderande sätt. Vi vet av erfarenhet att stadsdelar utvecklas till att bli attraktiva när boendemiljöerna också är det.

I flera UNT-artiklar framgår det att ett eget småhus är en mycket eftertraktad boendeform. Ensidigt fokus på att bygga många och höga flerbostadshus skapar inte den attraktionskraft som behövs för att attrahera och behålla människor i företagen, universiteten, sjukhusen, äldreomsorgen och annan viktig verksamhet i vår kommun.
Vi vet att kompetensförsörjningen av högkvalificerade personer är en stor utmaning för hela Mälardalsregionen. I konkurrensen om dessa människor är faktorer som boendemiljö, tillgången till attraktiva arbeten, fritidsaktiviteter och nöjen avgörande. Vi har förmånen att bo i en stad som ligger i Sveriges bästa område för att driva företag och för att hitta jobb. Vi vill att Uppsala ska ha en stark egen livskraft. Med det menar vi att Uppsala på egna meriter ska vara attraktivt att bo i. Då krävs också betydligt fler villabyggen än vad som planeras för i dagsläget.

I dag har Uppsala kommun drygt 230.000 invånare varav omkring 18.000 regelbundet pendlar till Stockholm och cirka 6.800 i motsatt riktning. I det sammanhanget anser vi att det är fel att välja en väg som innebär att vi binder fast oss vid ett paket som består av tusentals felprojekterade bostäder och en fyrspårig järnvägsförbindelse till Stockholm i utbyte mot ett bidrag till en gammaldags och extremt dyr spårvägslösning. Vi vill inte att Uppsala ska utvecklas till en sovstad till Stockholm. Vi anser att verksamhetslokaler, bostäder, fyrspår och kollektivtrafik ska utvecklas utifrån egna meriter och bära sina egna kostnader. Vi anser också att det är angeläget att utreda möjligheten att ersätta fyrspårslösningen med det beprövade signalsystemet AIS som innebär betydande besparingar i både tid och investeringskostnader.

Den nuvarande planerade utvecklingen av Uppsala kommer knappast att attrahera de viktiga kompetenser vi behöver knyta till oss, vilket är avgörande för att Uppsala kommun ska utvecklas attraktivt och konkurrenskraftigt. Det nuvarande politiska minoritetsstyrets kraftiga och ensidiga fokus på volymbyggande medför att vi tappar attraktionskraft bland den toppkompetens vi behöver för att säkra en positiv framtid för alla Uppsalas invånare.

Uppsala behöver en politik som i allt väsentligt utgår ifrån nuvarande invånares behov och säkerställer en attraktiv utveckling av både landsbygd och stad. Politiken behöver tillfredsställa krav på högkvalitativ service till alla i vår kraftigt växande del av Sverige. Med en klokare stadsbyggnadspolitik vill Utvecklingspartiet demokraterna göra vår kommun attraktiv att bo och verka i. I den befintliga Översiktsplanen från 2016 uttrycks ambitionen att ”Uppsala är en föregångare i ansvarsfull samhällsutveckling”. Nuvarande utveckling matchar inte den ambitionen.

Ulf Tillman, Partistyrelseledamot i Utvecklingspartiet demokraterna, UP
Matts Ytterström, Sakområdesledare i Utvecklingspartiet demokraterna, UP
Stefan Hanna, Partiledare, Utvecklingspartiet demokraterna, UP

Uppsala är i behov av fler kommunpoliser

Polis

Trygghetsfrågor är centrala i ett samhälle då den faktiska och upplevda tryggheten har stor betydelse för hur väl vårt samhälle fungerar.

I ett otryggt samhälle begränsas enskilda människors frihet mer eller mindre. Många väljer att inte gå ut på kvällar, undviker att löpträna i parker och undviker att resa kollektivt.

Den personliga friheten begränsas och störningseffekter på hälsa och försämrat näringslivsklimat ska tas på största allvar.

Vi anser att Uppsala ska kräva många fler dedikerade kommunpoliser.

I en opinionsundersökning vi genomfört med Provos Research säger över 80 procent av Uppsalaborna att trygghetsfrågorna är viktiga. Det är gemensam inställning bland både kvinnor och män samt bland våra yngre invånare. 84 procent av kvinnorna, 82 procent av männen och 74 procent av Uppsalas invånare mellan 17-34 år anser det.

De nationella debattörerna, med Uppsalaanknytning, Kajsa Dovstad och Malcom Kyeyune, har i samhällsdebatter skrivit klokt om de ökande trygghetsproblemen. De understryker allvaret i den negativa utvecklingen och de förundras över att inte åtgärderna för att bryta den destruktiva utvecklingen stärks.

Vi håller med.

Långsiktigt handlar tryggheten om ett samhälle där vi känner mer tillit till varandra i stället för att misstron ökar. Detta kan endast uppnås genom att föräldrar, förskola, skola, socialtjänst, föreningsliv, polisen och näringslivet har en samsyn om vad som är rätt och fel och att man stoppar dåligt och olämpligt beteende när barnen är unga. Många gånger är insatser först på högstadiet för sent för att hjälpa ett barn som växer upp i en skadlig miljö att få en bättre livsstilschans.

Tills vi kraftigt minskat utanförskapsproblemen måste det sociala omhändertagandet av kriminella unga öka och det polisiära trygghetsarbetet kraftigt förstärkas i Uppsala.

Orosanmälningarna kopplade till barn i Uppsala har exploderat de senaste åren. Mellan 2007 och 2018 ökade de med alarmerande 364 procent. Vi kräver att verkningsfulla förebyggande insatser för barn och unga sätts in mycket tidigare. Och vi kräver att Socialtjänsten direkt omhändertar barn som begår allvarliga brott.

Visst är kameror ett viktigt bidrag i trygghetskampen. Det har också visat sig att kameror har en preventiv effekt mot till exempel narkotikaförsäljning. Enligt Tryggare Sverige förflyttas inte bara försäljningen, den minskar. Visst är ordningsvakterna också viktiga bidrag i trygghetskampen. Det räcker dock inte för att bryta den negativa trenden.

Till exempel bör även Uppsala, som allt fler kommuner, överväga någon form av tiggerireglering för att hindra att dessa utsatta människor utnyttjas och fortsätter att leva i en destruktiv miljö. Enligt en genomförd större opinionsundersökning tycker hela 46 procent av Uppsalaborna att ett tiggeriförbud bör införas i vår kommun. 43 procent kvinnor, 48 procent män och 35 procent bland åldersgruppen 17-34.

Ett sätt att betydligt bättre motverka tiggeri är att som Socialdemokraterna i Eskilstuna införa ett områdesspecifikt tiggeritillstånd. Ett sådant tillstånd gör det också lättare för socialförvaltningen att kunna stötta utsatta och EU:s tremånadersregel för uppehållstillstånd kan betydligt bättre efterlevas.

För att bättre hantera orosanmälningar, tiggeritillstånd, bättre säkerställande av våra ordningsregler måste Polisen stärkas med många fler dedikerade kommunpoliser.

Enligt opinionsundersökningen tycker 36 procent av Uppsalaborna att kommunpoliser behövs. 42 procent inom åldersgruppen 35-54 och 28 procent inom åldersgruppen 17-34.

Vi anser att kommunpoliserna till 100 procent ska vara lokala resurser. Många av dessa poliser kan med fördel ingå i Polisens praktikutbildning. I dag är de lokalt dedikerade resurserna mycket begränsade.

All offentlig ordningspersonal ska till 100 procent styras av Polisen som har våldsmonopol och ansvar för att lag och ordning upprätthålls. Ordningsvakter arbetar alltid under polisen även om de betalas av någon annan. Vi anser att offentliga ordningsvakter ska anställas direkt av polismyndigheten och användas som ett komplement till mer välutbildade poliser. Med fördel kan de kallas Polisens ordningsvakter.

Eftersom det är riksdagens migrationspolitik, och bristande integrationspolitik, som kraftigt ökat trygghetsproblemen måste statliga medel finansiera uppbyggnaden av kommunpoliser.

Det är fel att kommuninvånarna får betala många miljoner för ordningsvakter.

Hansi Stafbom, Sakområdesledare Trygghetsfrågor i Utvecklingspartiet demokraterna
Stefan Hanna, Partiledare i Utvecklingspartiet demokraterna

Pinsamt när försvar av partiet (S) går före invånarna i Coronakrisen

Det försvar av den Socialdemokratiska regeringen som Rubin, Hoffstedt och Sundberg gör är pinsamt. Regeringen har en stor skuld för Covid-19 inom äldreomsorgen. 

Debattörerna undviker grovt att inse rollsambanden mellan en kommun, region och staten under en nationell pandemi. Försvaret vittnar om en lojalitet mot sitt parti i stället för med de invånare de ska tjäna.

Först den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Först den 30 mars fattades beslutet om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Först den 1 juli införs i lagen att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med covid-19. 

Regeringens ansvar och finansiering av viktig testverksamhet har också kraftigt visat på regeringens senfärdighet och oförmåga att leda. En oförmåga som kraftigt begränsat kommuners och regioners handlingsutrymme. Misslyckandet att skyndsamt ta den övergripande roll regeringen har, för en landsomfattande pandemi, gjorde kommunernas insatser veliga och mycket varierande. 

Med fördel borde regeringsföreträdare tidigt ha kommunicerat att ”munskydd” eller ”visir” skulle användas direkt efter att smittspridningen tagit fart. Då hade våra sköraste invånare inom äldreomsorgen skyddats mycket bättre.

Avsaknaden av ett tydligt koordinerat nationellt ledarskap i Coronabekämpningen har bidragit till stora kommunala brister med hur skyddsutrustning används både inom hemtjänsten och inom äldreboenden. Många av dessa brister fortgår med bland annat ständigt nya instruktioner kopplat till skyddsutrustning. Ansvaret för detta är tveklöst ledande kommunpolitikers.

Vi kan tyvärr mäta storleken på regeringens och de värst drabbade kommunernas misslyckanden i dödstal. Bara i region Uppsala hade vi efter vecka 24 nästan 2.500 bekräftade smittade och hela 204 avlidna. Det stora flertalet döda människor hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende för äldre. 

Det kan jämföras med 248 dödsfall i hela Norge eller med Finlands 327 dödsfall. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Regeringen var saktfärdig att vidta de åtgärder de ansvarar för och att koordinera samarbetet mellan landets kommuner och regioner. 

Många kommuners ledare har kraftigt brustit i sin förmåga att skyndsamt vidta möjliga åtgärder för att hindra smittspridning bland våra äldsta invånare trots att Folkhälsomyndigheten länge och tydligt pekat ut våra äldsta som den stora riskgruppen.


Stefan Hanna, ordförande Utvecklingspartiet demokraterna, UP

Ge äldreombudsmannen större mandat

Den kraftiga kritiken mot bristande kvalitet inom äldreomsorgen har inte undgått någon de senaste veckorna. I ljuset av det anser vi att rollen som äldreombudsman i Uppsala kommun måste stärkas. Jämfört med tidigare har dagens Äldreombudsman tappat viktig integritet och viktiga arbetsuppgifter. En äldreombudsman ska helt stå på berörda invånares och deras anhörigas sida. Rollen borde vara lika fristående som barnombudsmannen och med ett långsiktigt säkrat kommunalt bidrag för rimlig lön, sociala avgifter, administration, arbetsplats och mindre omkostnader. 

Äldreombudsmannen ska ha mandatet att göra oannonserade besök på äldreboenden, kontrollera personallistor, sjukskrivningar, omvårdnadsavvikelser, följa upp personalsituationer, ta emot klagomål, ta emot förbättringsförslag och konstruktivt sammanställa professionella underlag för förbättringsarbeten. Vi anser också att denna viktiga roll ska innehas av en person som har erfarenhet som medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

En fristående äldreombudsman anser vi vara av stor betydelse för att kommunens förbättringsarbete inom äldreomsorgen ska förbättras. Minst borde rollen rapportera till kommunfullmäktige och organisatoriskt tillhöra kommunledningskontoret. I äldreombudsmannens rapport för 2019 nämns inget om bemanningsproblematik eller kvalitetsbrister inom hemtjänst och särskilt boende. Det exemplifierar tydligt behovet av att stärka äldreombudsmannens integritet och uppdrag. Rollen måste vara fristående från utförare av omsorgs- och vårdtjänster och inkludera att objektivt försöka ge en rättvisande bild av nuläget och konstruktivt bidrar till förbättringsåtgärder.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot och lösningsområdesledare Tryggt åldrande

Stefan Hanna, Partiledare.

Skapa nödlager inom regioner och kommuner

Skyddskläder och viss material fattas i äldreomsorgen inklusive hemvården och i sjukvården vilket är ett faktum.  Alla ansvariga verkar hela tiden skylla ifrån sig och säga det ena och det andra vad det beror på i stället för att ödmjukt konstatera att kommunala och regionala beslut har till delar varit otillräckliga! Nu är det visserligen ett förfärligt läge med en pandemi som coronaviruset men att landstinget/regionen och Uppsala kommun inte har ett stort lager av livsviktiga skyddskläder och produkter som kan skydda sina anställda och sina vårdtagare det är inte godkänt helt enkelt. Alla berörda måste nu omgående se till att det byggs ett stort förråd med sådant innehåll som kan räcka i minst ett halvår. 

Fler liknande stora virusangrepp är att räkna med i framtiden tyvärr, osett om det tar 10 år eller 50 år till nästa är det ingen som vet. Jag har talat med läkare och överläkare samt sjuksköterskor och undersköterskor som alla i detta läge gör en fantastisk insats för oss övriga och dom behöver stort stöd i stället för delvis tomma lagerhyllor. 

Regionen och länets kommuner borde gå ihop och skaffa ett nödlager för framtiden och det snabbt. Nu måste vi alla lägga prestigen åt sidan och på olika sätt hjälpas åt att försöka få stopp på smittspridningen och begränsa antalet som behöver intensivvård och inte minst att minska antalet avlidna personer. 

Utanpå detta måste stora lager byggas för framtiden med livsviktiga skyddskläder och produkter för vården.

Lars O Ericsson, styrelseledamot, Utvecklingspartiet Demokraterna.

#updem

Vård och omsorg behöver mer skyddsutrustning

Skyddskläder och viss material fattas i äldreomsorgen inklusive hemvården och i sjukvården vilket är ett faktum. Alla ansvariga verkar hela tiden skylla ifrån sig och säga det ena och det andra vad det beror på i stället för att ödmjukt konstatera att kommunala och regionala beslut har till delar varit otillräckliga!

Nu är det visserligen ett förfärligt läge med en pandemi som coronaviruset men att landstinget/regionen och Uppsala kommun inte har ett stort lager av livsviktiga skyddskläder och produkter som kan skydda sina anställda och sina vårdtagare det är inte godkänt helt enkelt. Alla berörda måste nu omgående se till att det byggs ett stort förråd med sådant innehåll som kan räcka i minst ett halvår. 

Fler liknande stora virusangrepp är att räkna med i framtiden tyvärr, osett om det tar 10 år eller 50 år till nästa är det ingen som vet. Jag har talat med läkare och överläkare, sjuksköterskor och undersköterskor som alla i detta läge gör en fantastisk insats för oss övriga och dom behöver stort stöd i stället för delvis tomma lagerhyllor. 

Regionen och länets kommuner borde gå ihop och skaffa ett nödlager för framtiden och det snabbt. Nu måste vi alla lägga prestigen åt sidan och på olika sätt hjälpas åt att försöka få stopp på smittspridningen och begränsa antalet som behöver intensivvård och inte minst att minska antalet avlidna personer. 

Utanpå detta måste stora lager byggas för framtiden med livsviktiga skyddskläder och produkter för vården.

Lars O Ericsson, sakområdesledare för tryggt åldrande

Vätgas för Uppsalas framtida attraktion och konkurrenskraft

Vätgas

Foton och satellitbilder visar hur Venedigs kanalvatten blir allt klarare och hur de globala föroreningsmolnen successivt försvinner. Kriser kan ge insikter. Covid-19 släpper till sist greppet om oss och världsekonomierna sätter åter fart. Utvecklingspartiet Demokraterna förespråkar en fart framåt som innebär ett miljövänligare sätt att leva.

Skälen till att skapa mer hållbara levnadssätt är många. Koldioxidutsläpp från tunga fordon, inklusive lastbilar och bussar, står i dag för ungefär 6 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp och ungefär 27 procent av de totala koldioxidutsläppen från vägtransporter. I juni ifjol beslutade EU om en minskning av utsläppen från lastbilar och bussar med 15 procent fram till 2025 och 30 procent till 2030.

De tillverkare som inte uppfyller kraven tvingas betala straffavgift (Europeiska rådet 190613). Vi anser att vätgassystem behövs för att klara den nödvändiga omställningen. För att nå EU:s mål krävs elektrifiering av fordonens drivlina. Elektricitet som tillverkas med hjälp av vätgas och bränsleceller kommer att krävas.

Bränslecellsdrift är mycket energieffektiv; ett kilo vätgas innehåller energi motsvarande cirka tre liter diesel. Det tar bara ett par minuter att fylla en tank som driver fordonet en längre sträcka än en laddbar elbil.

Det tyska företaget Bosch, med hjälp av svensk teknik, är en av de ledande bränslecellsutvecklarna. De bedömer att cirka 20 procent av världens elektriska fordon i en nära framtid kommer att drivas av bränsleceller.

Runt om i världen pågår massiva insatser och forskning på området. Kina satsar 160 miljarder kronor fram till 2023 på utvecklingen av den här typen av energisystem. Toyota, Geely, Audi, och BMW lägger ner stora summor på att utveckla bränslecellsuppbyggda drivlinor till såväl personbilar som tyngre fordon. Koreanska Hyundai satsar ofantliga 500 miljarder kronor inom en femårsperiod på bland annat bränslecellsutveckling. 

Vid kongressen Hydrogen Ministerial Meeting i Tokyo den 25 september 2019 deltog ministrar från 30 länder och där offentliggjorde den japanska regeringen att man utarbetat en plan för att etablera 10 000 vätgastankstationer i världen inom 10 år. I fjol skrev också den svenska regeringen genom Anders Ygeman på det europeiska samarbetsavtalet ”Hydrogen Initiative”.

En konsekvens av dessa satsningar är att det kommer att bli vanligt med intereuropeiska transporter till Sverige med bränslecellsdrivna tunga fordon. En annan konsekvens blir troligen att konsumenter och företag i Sverige kommer att efterfråga den här typen av fordon, allt ifrån personbilar till tunga fordon som bussar och lastbilar.

I bland annat Tyskland är man medveten om utvecklingen och där finns det i dag drygt 60 vätgastankstationer. I Sverige finns för närvarande enbart fem stationer men fler är under planering inom ramen för det EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor.

Vätgasen har stor potential även inom exempelvis bostadssektorn. I Mariestad byggs till exempel en förskola som är självförsörjande på energi och som skall stå klar år 2021. Förskolan kommer att vara frånkopplad från elnätet och istället producera sin egen energi året om med hjälp av solen. Husets självförsörjande energisystem består av solceller, batterier, vätgas och bränsleceller som samspelar.

Liknande satsning görs i Skellefteå. I Vårgårda används tekniken när husen från miljonprogrammen totalrenoveras.

Eftersom en hel del biogas produceras i Uppsala kan det vara intressant att nämna att biogasen med känd svensk teknik kan omvandlas till den renare vätgasen som efter förbränning blir enbart vattenånga. Vätgasen går dessutom att lagra.

Att satsa på ett samspel av solceller, bränsleceller och vätgas kan, förutom att bidra till en bättre luftmiljö, också bidra till att belastningen på Uppsalas underdimensionerade elnät reduceras betydligt. Alternativa energikällor är viktiga för att samhällsbärande funktioner som till exempel kollektivtrafiken skall fungera tillfredsställande.

I Uppsala kommuns befintliga planer finns vare sig besked eller tankar om etablering av vätgastankstationer eller initiativ för att ta tillvara överskottsel och tillverka klimatneutral vätgas i anslutning till den kommande batteridepån i Gränby.

Finns det överhuvudtaget några innovativa konkreta tankar eller lösningar utöver energilagring i batterier och tillverkning av biogas?

Vår omgivande miljö är betydelsefull för vår överlevnad. Det är viktigt att ansvariga politiska beslutsfattare i såväl Uppsala kommun som Region Uppsala tydliggör sin syn på utvecklingen av vätgas som energibärare och del av Uppsalas framtida energiförsörjning.

Vi anser att vätgas ska vara en viktig del av vår förmåga att säkra tillräcklig energiförsörjning. Utan tillräcklig energiförsörjning tappar Uppsala både attraktion och konkurrenskraft.

Matts Ytterström, sakområdesledare, Utvecklingspartiet Demokraterna.
Ulf Tillman, styrelseledamot, Utvecklingspartiet Demokraterna.
Stefan Hanna, partiledare, Utvecklingspartiet Demokraterna.

Det behövs fler vårdboendeformer för äldre

kvinna i trädgård

Våra äldre invånare i behov av omfattande omsorg och vård måste skyddas och vårdas bättre. Inte minst i tider som nu med coronavirus. Pandemier liknande SARS CoV-2, corona, kommer att återkomma i framtiden. Ett sätt att förbättra våra äldsta invånares välbefinnande är att säkerställa att många fler äldre i riskgrupper ges möjligheter till platser på mellanvårdsboenden och särskilda boenden. Vi efterlyser omedelbara satsningar på mellanvårdsplatser. Det innebär till exempel att våra sköraste äldre som idag erbjuds hemtjänst mycket bättre än nu kan skyddas. Vi har fortfarande inte övertygats om att Uppsala kommun vidtagit tillräckligt med kraftfulla åtgärder för att minska coronaspridning till sköra äldre med behov av hemtjänst.

Det har nu gått över en månad sedan vi fick kunskap om att det är multisjuka och äldre som tillhör de grupper som riskerar livsfara om de smittas. Hur skyddas dessa äldre nu när så banala saker som munskydd och handskar börjar ta slut? För oss är det viktigt att våra sköra äldre som vill men idag inte kvalificerar sig för en plats på ett särskilt äldreboende ändå måste erbjudas någon form av vårdboende. Istället för att slösa bort onödiga miljarder på spårvägsprojekt förordar vi istället att Uppsala kommun väljer mer prisvärda kollektivtrafiklösningar och använder investeringsmedel för att bygga ut fler platser för särskilda äldreboenden samt marknadsdriven investeringar i vårdformen ”mellanvårdsboenden”.

Anställningsvillkoren för omsorgs och vårdpersonalen behöver skyndsamt förbättras. Bättre schemaläggning och mer lönespridning kan garanterat bidra till att fler väljer att söka sig till, samt att stanna kvar som medarbetare inom, omsorgen och sjukvården. En omsorg och sjukvård som redan innan coronakrisen brottats med personalbrister och dålig ekonomisk styrning.

Ett av huvudskälen till att Uppsala idag saknar tillräckligt med vårdplatser inom sjukvården är att inte effektiviseringen av sjukvården matchats mot en snabbare genomförd primärvårdsreform. Grundtanken med primärvårdsreformen är god men det borde vara självklart att man parallellt med neddragningar av vårdplatser inom specialistvården bygger ut volymförmåga inom primärvården. Idén om att kommuner och regioner ska bygga upp mer avancerade vårdcentrum är god. Implementationen av idén går dock oacceptabelt sakta. Med fördel kan behovet av mellanvårdsboenden förläggas i nära anslutning till nya vårdcentrum med enklare vårdplatser. För att säkerställa tillräcklig omsorgs- och vårdkvalitet, i förhållande till behovet, måste detta utvecklingsarbete ske mer professionellt. Det innebär att lyssna noga på berörd personal och ett nära och ett gemensamt mätbart samarbete mellan kommun och region.

Sparkravet på Akademiska sjukhuset är i detta sammanhang en sorglig historia. Sjukhusstyrelsen, med godkännande av Regionstyrelsen, har beslutat att Akademiska sjukhuset ska spara 500 miljoner kronor varav 280 miljoner på personal. Beslutet är märkligt då Sveriges kommuner och regioner, SKR, i sin ekonomirapport visar att Akademiskas kostnader ligger precis på riksgenomsnittet och att nettokostnaden för primärvården till och med ligger klart under riksgenomsnittet. Utanpå detta så har befolkningen ökat med 6 procent och inflationen varit 6 procent under perioden 2015-2018 plus att det har varit stora extra kostnader för inhyrd personal. Oavsett coronakrisen är det oansvarigt att försvaga dagens sjukvård innan hela vårdsystemet ställt om så att primärvården är stärkt och det finns mellanvårdsboenden som matchar efterfrågan. Sparkraven på Akademiska sjukhuset som kraftigt drabbar vårdpersonal är obegripligt.

Vi vill se ett praktiskt snabbare genomförande av primärvårdsreformen med vårdkvalitet och tillgänglighet i fokus. Vi vill också se konkreta satsningar på etableringar av mellanvårdsboenden som gör behövande äldre människors liv, och deras anhörigas tillvaro, tryggare. När får vi ett ansvarsfullt och kompetent ledarskap som skyndsamt genomför nödvändiga förbättringar?

Lars O Ericsson, styrelseledamot.

Gunnel Jägare, styrelseledamot.

Ulf Tillman, styrelseledamot.

Stefan Hanna, partiledare.