Vakna upp och förstå de dåliga byggplanerna

Det är dags för hela Uppsala att vakna upp och förstå hur dåliga byggplanerna är kopplat till det som kallas Uppsalapaketet.

Söndagen den 3/10 deltog vi på föreningen Sydöstra stadens viktiga manifestation mot Uppsalapaketet i sin nuvarande form. En extrem koncentration av bebyggelse under kort tid i en liten del av vår stora kommun och region. En plan, som om den genomförs, får stora negativa konsekvenser för hela Uppsala läns befolkning.

Nästan all utvecklingskraft, och enorma upplånade investeringar i spårväg, koncentreras under en kort tid till Uppsala södra stad. Gör om! Gör rätt! Invånarnas önskemål måste få mycket bättre genomslag inom den lokala politiken. Vi vill att hela Uppsala ska utvecklas på ett mycket bättre sätt. Det går.

Lars Björndahl, Medlem
Ulf Tillman, Styrelsemedlem
Monica Söder, Styrelsemedlem
Ola Lindberg, Sakområdesledare trafik och kollektivtrafik
Karin Ericsson, Styrelseledamot

Lägg inte ned innan alternativ finns

Lägg inte ned innan alternativ finns, skriver Lars O Ericsson och drar paralleller mellan söndagens partiledardebatt i SVT och äldreomsorgen i Uppsala kommun.

Vid SVT:s partiledardebatt 10 oktober framkom bland annat när elförsörjningen diskuterades att man inte ska lägga ned fungerande kärnkraftverk innan nya andra alternativ har byggts och skapats för att vi som bor i landet ska få en el till rimligt pris och att elen inte får kosta olika beroende på var man bor i landet. 

Lägg inte ned innan alternativ finns, men detta gjordes i äldreomsorgen i Uppsala kommun i slutet av förra århundradet och i början på detta århundrade. Äldrenämndens nya ordförande Eva Christiernin (S) menar att det var brist på särskilda äldreboenden när jag var kommunalråd 2006–2014. Hon har helt rätt, det fattades många platser i särskilda boenden och kommunen hotades av att få betala många miljoner kronor i ”böter” om en behövande inte fick en plats inom två månader. 

OBSERVERA dock att platsbristen skapades av S-V-MP då flera boenden lades ned samtidigt som inte nya skapades i snabb takt, därför blev det en brist som var så stor som att runt 120 äldre indirekt ”köade” för plats. Alliansen ärvde kön och arbetade hårt för att lösa problemet och många nya beslut togs för att bygga nya särskilda boenden som färdigställdes. Vissa av dom blev färdiga först under 2015 när S-V-MP åter var i majoritet men besluten togs av Alliansen. Rätt ska vara rätt och det finns ett uttryck som heter att ”man ska inte kasta sten i glashus” vilket äldrenämndens ordförande gör i just detta fall. 

Vidare påstås det att nu finns massor av lediga platser i särskilt boende och den som får en plats beviljad kan vraka och välja! Varför är det så undrar många ? Jo, det är därför att reglerna är för tuffa och när någon äntligen beviljas en plats så är man i princip döende och vistelsetiden på sådant boende blir allt kortare innan livet tar slut. För de äldres skull så förenkla biståndsprocessen för att få plats i ett särskilt äldreboende, bygg fler trygghetsboenden, förenkla för äldre som vill köpa det nya seniorkortet för kollektivtrafiken och gör så att det går att köpa för bara en månad om man så vill och gör som över 50 andra kommuner i landet att kortet gäller från 65 år (idag 70 år) och att det blir gratis som massor av kommuner har gjort. 

Låt den så kallade äldrevänliga kommunen leva upp till detta.

Lars O Ericsson, före detta kommunalråd för C, nu styrelseledamot i Utvecklingspartiet Demokraterna

Reglerna är fel – inte antalet platser

UNT har ett mycket bra inslag 25/9 om en dam som trots hög ålder och multisjuk så får hon inte flytta in på särskilt äldreboende! Kommunens kriterier och regler för biståndshandläggarna måste snarast ändras så att fler kan beredas plats. Nu säger kommunen att det finns hundratals lediga platser som kostar stora pengar. Ja, tacka sjutton för det när man i praktiken är ”döende” när en plats äntligen tilldelas och vistelsetiden allt kortare innan livet tar slut. 

Vad ända in i glödheta håller vi på med i kommunen, alla gamla och sjuka vill inte tvingas bo kvar hemma med hemtjänst som dessutom ibland inte fungerar tillfredsställande. Det finns åtskilligt att säga i dessa sammanhang och kommunen ser endast på pengarna och inte på behovet hos den enskilde äldre. Problemet är mer än dubbelt då hemtjänsten på vissa håll är undermålig och inte fungerar. Ta till exempel detta problem som Eva Thavenius berättar att om hon ringer/larmar hemtjänsten för att hon fått ångest då kan dom inte komma för det! Hur tänker kommunen och hur tänker politikerna i kommunfullmäktige och i äldrenämnden? Ge er ut och praktisera i till exempel hemtjänsten så får ni se mycket elände som måste rättas till. Måste sägas att det på sina håll fungerar bra inom hemtjänsten men det finns stora brister som måste rättas till. Fler inom hemtjänsten måste anställas och kravet på att kunna tala svenska måste stärkas. 

Avslutningsvis vill jag säga att det inte finns för många särskilda boenden i Uppsala kommun som därtill växer starkt årligen, däremot finns det för hårda och tuffa regler och kriterier för att få en plats i särskilt boende.     

Lars O Ericsson, fd kommunalråd, styrelseledamot i Utvecklingspartiet Demokraterna

Pinsam oordning kring elsparkcyklar

Det är oacceptabelt att Uppsala kommun fortfarande inte tydligt i sina ordningsföreskrifter reglerar hur elsparkcyklar får användas. Ordningsföreskrifterna måste tydligt ange var inte elsparkcyklar får framföras och tydliga parkeringsytor för dessa fordon måste erbjudas som tjänsteleverantörerna ska betala en skälig avgift för, eftersom de utnyttjar offentlig mark för kommersiellt bruk. Ordningen kopplad till elsparkcyklar i Uppsala är oacceptabelt dålig. Flera personer har de senaste åren också skadats när de på gångytor blivit påkörda av personer som nyttjar dessa fordon på ett olagligt sätt. 

Inte minst skapar oredan av parkerade elsparkcyklar stora problem för många funktionshindrade. Elsparkcyklar som inte parkeras på anvisade parkeringsplatser ska bötfällas. Samma princip som för bilar. Böter kan med fördel skickas till tjänsteleverantörer av elsparkcyklarna som i sin tur kan kräva av sina kunder att de deponerar ett belopp för att reglera deras kunders regelöverträdelser. Platserna för parkering av elsparkcyklar måste regleras, gator där elsparkcyklar absolut inte får köras på i city måste tydligt anges, inklusive trottoarer, samt att pris för parkeringsplatserna snarast måste fastställas av kommunfullmäktige. 

Det är pinsamt att inte Uppsala kommun redan har en reglering av elsparkcyklar. Det är mycket rimligt för oss invånare att förvänta oss att detta är reglerat i kommunens ordningsföreskrifter. Inte minst i ljuset av att kommunen har mycket tydliga regleringar kopplade till hundar, fyrverkerier samt av och pålastning. 

Ola Lindberg, sakområdesledare Trafik och kollektivtrafik, Utvecklingspartiet demokraterna
Ulf Tillman, styrelsemedlem, Utvecklingspartiet demokraterna
Karin Ericsson, styrelsemedlem, Utvecklingspartiet demokraterna

Nu är man på fel väg i Uppsala – igen

Uppsala buss vid stora torget

Nu tänker de styrande politikerna skära av huvudpulsådern i Uppsalas stadstrafik genom att begränsa framkomligheten på Kungsgatan. Det kommer att innebära ett mindre attraktivt centrum och på så sätt försämra för de näringsidkare som för närvarande orkar att bedriva handel i ett snart utdöende centrum. Detta är fel väg att gå!

Förändringsförslaget är väldigt komplext då man tänker flytta trafiken till andra gator, Väderkvarnsgatan, Dragarbrunnsgatan och Stationsgatan. Redan idag klarar inte dessa gator av den befintliga trafiken utan regelbundna trafikstockningar. Rickard Malmström var minst sagt otydlig när han försökte förklara vinsten med detta. Enligt honom skulle detta reducera hastigheten på Väderkvarnsgatan där trafiken knappt rör sig under stora delar av en dag.

Huvudskälet för ändringen sägs vara partikelproblematiken på Kungsgatan. Genom denna åtgärd förbättras säkert statistiken på Kungsgatan men partikelproblemen och trafikstockningarna flyttas istället till andra delar av staden. Kommunens egna utredningar visar också att det främst är bussarna som utgör huvudproblemet.

Att man inte angriper huvudproblemet är en gåta för mig eftersom det enligt genomförda utredningar är bevisat att det är dagens bussar som förorenar mest och är den största miljöboven.

En mycket bättre åtgärd är att regionen satsar på vätgasbussar och på dem partikeldämpande åtgärder. Inte minst i ljuset av att EU inte heller klassar biogasfordon som miljövänliga.

Förändringsförslaget av trafiken på Kungsgatan är ännu ett bilfientligt populistiskt förslag från MP som måste stoppas.

Ola Lindberg, Sakområdesledare trafik och kollektivtrafik.


Rusta istället för att bygga i Seminarieparken

Seminariet före 1969

Den långdragna processen fortsätter dvs. att kommunens majoritet vill bygga bostäder i den ”gröna lungan” Seminarieparken. Detta trots att flera instanser menar att det inte ska byggas bostäder där och precis som vi i Seminarieparkens Vänners styrelse så menar många att denna park ska bevaras och rustas upp.

Gamla fina byggnader som t.ex det underbara lilla äppelhuset måste få en mer framträdande roll. Det sedan massor av år trasiga gunnebostängslet måste tas bort och ersättas med ett snyggt staket liksom att parken som helhet ska rustas och kunna välkomna till lite lugn och ro och lite lekamen för både själen och för miljön.

Det förra landstingsrådet Leif Hällström som är en god vän till mig har ofta ett mantra där han om någon kommer med ett förslag säger ”Varför” och jag gör som Leif brukar säga och undrar varför fortsätter den eländiga planeringen för att förstöra denna fina oas Seminarieparken?

Lars O Ericsson, Styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna, samt styrelseledamot i Seminarieparkens Vänner

Stora torget bättre utan bussar

Terrassen och buss

”Paradgatan” är hittills ett stort misslyckande som kostat skattebetalarna väldigt mycket pengar i onödan. Grundtanken i gatu- och samhällsmiljönämnden med ”paradgatan” var att göra Uppsala city attraktivare genom att bland annat skapa bättre ytor för restauratörer, handlare och caféer att göra stråket mer levande. Om en mindre variant av Avenyn i Göteborg hade skapats hade det onekligen bidragit till att lyfta Uppsala citys attraktion ordentligt. 

Hittills har vi mest fått ett fult kommunistiskt propagandaverk som med fördel kan flyttas eftersom det inte blev ett komplett konstverk. Det är minst sagt illa att inte attraktionen längs Drottninggatan och delar av Vaksalagatan, inklusive ett ombyggt Stora torg, görs till attraktiva besöksdestinationer.

Nu planeras ett nytt stort misstag när det tänkta ombyggda torget ändå ska trafikeras av bussar som ständigt åker fram och tillbaka över torget. Alla borde inse att det kraftigt innebär en oattraktiv upplevelseplats. Det måste stoppas.

Om Stora torget blir mer som Lilla torg i Malmö, och Drottninggatan mer som Avenyn i Göteborg, kommer citys attraktion kraftigt stärkas. Efter alla mycket långa ombyggnadstider av paradgatan, och nu med Stora torget, vet vi att bussarna kan köra andra vägar.

Marius Domeika, Sakområdesledare kultur.

Karin Ericsson, Styrelseledamot.

Amanda Andén, Styrelseledamot.

Digitaliseringen ska inte utesluta någon!

Kommentar till insändare av Per Olof Osterman och Eva Carlestål 8/4 och Nils-Gunnar Kolfeldt 8/4

Det digitala samhället en möjlighet för äldre skriver Per Olof Osterman och Eva Carlestål

Visst är det så men vad ni inte verkar förstå det är att många, väldigt många till och med inte ens har en dator eller mobilt BankID och inte en smartphone. Det är dessutom så att många äldre och precis som Nils-Gunnar Kolfeldt pekar även andra som inte är så kallade äldre som inte har dessa ”verktyg” som samhället hittat på och som ska styra världen utan hänsyn. Precis som jag tidigare sagt så är det på många sätt bra att samhället utvecklas även digitalt men än en gång säger jag ”att den ena inte behöver utesluta det andra ”. Det är kanon att de som deltagit i Uppsala Senioruniversitets utbildningar visar på en kompetenshöjning och mycket bra att ni indirekt är ett extra lärosäte, men här slutar berömmet. Inse att en stor grupp människor är utanför den gemenskapen och inte har verktygen för att bli det? Många av dessa har heller inte ekonomi för att köpa datorer, plattor, smarta telefoner med mer . 

Utanpå detta faktum så har många inte något intresse av den påtvingade utvecklingen som ställt en stor del av de äldre i skamvrån och orsakat problem med enkla saker som betalningar, bokningar av resor och biljetter och mycket annat. Osterman och Carlestål räknar upp en massa saker som Senioruniversitetet gör och det är kanonbra men tänk i andra banor det vill säga att många äldre och även en del andra personer inte vill hantera sitt liv helt digitalt. Människan måste väl för sjutton själv kunna bestämma om man vill betala en vara kontant eller beställa en vara via en vanlig telefon eller betala räkningar via plusgiro eller andra som ni anser gamla ”redskap”.            

Osterman och Carlestål hänvisar även till Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd att dom kan vara behjälpliga i sammanhanget. Visst är det så men dom tycks tro att även där når man alla äldre och andra som inte är med i den påtvingade digitala världen men så är det inte, långt därifrån. Jag träffar dagligen många äldre, numer mest via telefon eller på avstånd pga pandemin och en stor del av dessa är inte med i denna digitala lek Osterman och Carlestål vill spela och känner att kortleken bara har en sorts kort i Kille och det är Blaren/Blarren, ett kort som gör att man förlorar spelet och i detta fall späs diskrimineringen på och inte tvärtom !   

Lars O Ericsson, styrelseledamot

Boende på landsbygden lämnas utan logistiskt stöd för vaccinering

Hörde en man som bodde på landsbygden som ringde in till Radio Uppland och som frågade chefsläkaren på Region Uppsala om tillgång till vaccinationsbussarna alternativt bussresa till en vaccinationslokal. Han undrade hur det fungerade för dem som bor på landsbygden? Han fick beskedet att om det inte fanns någon buss så fick han själv ordna med resan till vaccinationslokalen. Trist att höra att de som bor på landsbygden lämnas utan stöd för sin resa.

Från en boende i Region Dalarna kallades personerna på landsbygden till närmaste bystuga (detsamma som bygdegård). Det betyder att det möjliggör för många att kunna promenera till lokalen alternativ få hjälp av en granne eller släkting utan att det betyder en lång resa både vad gäller avstånd och tid.

Här i Region Uppsala har vi bara hört att vaccinationslokalerna är lokaliserade i staden/centralorten. Varför har man inte tänkt på god service till våra landsbygdsbor? Det finns många väl utrustade bygdegårdar runt om på den uppländska landsbygden. Om den möjligheten inte finns så bör vi utrusta vaccinationsteam som åker runt och vaccinerar på landsbygden samt till andra som inte har möjlighet att ta sig till en vaccinationslokal. Bör äldre resa lokalt med tanke på att de är en riskgrupp och kan smittas under resan?

Kan våra regionpolitiker se till att ordna bättre förutsättningar för vaccinering av våra landsbygdsbor?

Karin Ericsson, medlem

Anna Vesterberg, styrelseledamot

Bryt den digitala diskrimineringen

Digitalt utanförskap är ett samhällsproblem skriver Harald Nordlund för SPF Seniorerna Luthagen.

Han har helt rätt, jag har själv för just samma pensionärsförening skrivit flera insändare om detta problem. Vårt fina land håller på att delas ännu mer då stora grupper äldre plus många andra också ställs ”utanför dörren” i många frågor gällande det digitala. Det finns massor att jämföra med och det senaste eländet i frågan var helt nyligen när TV4:s nya underhållningsprogram hänvisade till att när tittarna skulle gå in och rösta så var det via Instagram. Återigen en diskriminering av många människor. 

Så här ser det ut hela tiden. Extrapriser på många varor som köps digitalt, vissa butiker och restauranger tar inte kontanter, det ska vara ”appar” hit och dit och samhället är på många sätt på väg att delas ännu mer då en stor del av de som varit med och byggt upp vårt land ställs i skamvrån på ett diskriminerande sätt.

Ett annat exempel är nu när deklarationsblanketterna kommer i brevlådan där man uppmanas att deklarera digitalt för att få eventuell återbäring mycket snabbare vilket många äldre inte klarar av. 

Likt Harald Nordlund menar jag att kommunerna och regionerna måste medverka till att det inte hittas på mer galenskaper på många år så att rättvisa kan skipas.

Det räcker och blir över att bankerna inte hanterar kontanter dagligen, att det på många sätt är så illa att folk måste ha mobilt Bank-ID för att kunna beställa varor och tjänster med mera.

Det finns hundratals eländiga exempel på hur dagens samhälle försvårar för många människor, inte minst den äldre generationen. Avbryt diskrimineringen i samhället, fortsätt gärna utveckla olika moderna system men observera att det ena inte behöver utesluta det andra!!

Lars O Ericsson, Styrelseledamot