Valet blir en folkomröstning om sydöstra staden

Planerna på att snabbt bygga spårväg och tiotusentals bostäder är orimliga, skriver Stefan Hanna med flera.

Klok tillväxtpolitik med en attraktiv utbyggnad av vårt närsamhälle avgör kvaliteten i våra boendemiljöer. En ansvarsfull lokal ekonomisk politik har också en avgörande betydelse för kvaliteten i skolan, sjukvården, äldreomsorgen, övrig omsorg, integrationsarbetet och övrigt som kommun och region ansvarar för. Lokalt får vi nu rösta i kommun- och regionvalen. Två röster på de partier vi tycker erbjuder bäst politik, och de bästa företrädarna. Hur vi bygger ut Uppsala och hur vi prioriterar att använda alla skattepengar avgör hur vår gemensamma framtid utformas. Årets lokala val är de viktigaste på mycket länge. Årets val till kommun- och regionfullmäktige blir en ”folkomröstning” om hur Uppsala ska byggas ut och om vilka verksamheter som ska prioriteras.  

Uppsalapaketets planer på att snabbt bygga bostäder och spårväg är dåligt. Utan starkt stöd bland Uppsalaborna har alla partier i Uppsala – förutom Utvecklingspartiet demokraterna – röstat ja till avtalet med staten om Uppsalapaketet. Under kort tid vill de bygga 33 000 bostäder enbart i Uppsala stads södra stadsdelar, varav hela 21 500 i sydöstra staden. Uppsalaborna har aldrig gett sina politiker detta mandat. 

Vi vill att Uppsala stad byggs ut mycket varsammare. Minska kraftigt den planerade bebyggelsen i Uppsala stads södra stadsdelar. Stoppa det onödiga och mycket dyra spårvägsprojektet. Bygg mycket mer längs Ostkustbanans norra delar. Bygg mycket mer längs Dalabanan och Länna järnväg. Då utnyttjar vi redan befintliga järnvägar bättre och invånarservicen stärks i hela vår geografiskt stora kommun och region. Inte minst ur ett miljö- och klimatperspektiv är det bättre. 

Volymen av växande befolkning påverkar kraftigt vår förmåga att laga de stora brister som i dag finns inom skola, sjukvård, äldreomsorg, integration och befintlig infrastruktur. Inte minst pendeltåg och busstrafik som ständigt strular. Kraftig befolkningstillväxt måste finansieras. Redan i dag har Uppsala kommun en skuld på 18 miljarder kronor. De nuvarande kraftiga byggplanerna i Uppsala södra stadsdelar, inklusive spårväg, kommer snabbt öka skulderna till över 33 miljarder kronor. Bara dagens två procents räntehöjning innebär årliga högre räntekostnader på 660 miljoner kronor som drabbar skola, sjukvård, omsorg, integration och underhåll av befintlig infrastruktur. Befolkningstillväxten måste styras mot en mer hållbar takt. En takt där vi kan minska ett stort bidragsberoende, stärka skolresultaten, stärka äldreomsorgen, stärka sjukvården och bättre bidra till att det lokala näringslivet utvecklas starkare.

Det stora slöseriet måste stoppas. I Ulleråker köpte kommunen mark för nästan 2 miljarder kronor varav över 500 miljoner kronor har skrivits ner. Över 1 miljard kronor har investerats i Gottsunda centrum och det säljs för drygt 500 miljoner kronor. Det nyligen byggda cykelgaraget vid Resecentrum, för över 70 miljoner kronor, ska ”omplaceras” för många miljoner. Över 200 miljoner ska satsas på att arrangera en Bomässa 2029, för att skryta om planerad bebyggelse i stadens södra stadsdelar och spårväg. Busskurer måste ersättas för 10-tals miljoner på grund av en dålig upphandling. Bara kommunen har nästan 100 kommunikatörer. Det finns gott om exempel på omfattande slöseri med våra skattepengar. 

Vi måste bygga ett samhälle där människor vill bo kvar och dit den arbetskraft som näringsliv och våra universitet efterfrågar vill flytta till. Årets lokala val har mycket stor betydelse för hur Uppsalas framtid utformas. Vi vill se en varsammare och mer hållbar utveckling av hela Uppsala kommun och region. Den ekonomiska hushållningen måste också bli mer ansvarsfull och generationsrättvis.

Stefan Hanna, partiledare

Lina Hamberg, styrelseledamot

Carina Kumlin, medlem

Lars Björndahl, styrelseledamot

Lämna en kommentar