Övriga partier driver en ohållbar agenda

Vi vill betona vår plan för ett hållbart och attraktivt Uppsala, skriver Stefan Hanna, Utvecklingspartiet demokraterna.

Framtidens Uppsala skapas i huvudsak av oss som lever i kommunen och regionens olika delar. Det är våra idéer, planer och arbetsinsatser som lägger grunden för hur framtiden blir. Utvecklingspartiet demokraterna erbjuder Uppsalaborna, i kommunen och regionen, ett konkret hållbart och attraktivt framtida Uppsala. Det finns formellt tre hållbarhetsperspektiv: Socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ett starkt och positivt samhälle kan bara utvecklas genom att väl balansera dessa tre perspektiv. Den plan som nu drivs framåt i Uppsala balanserar inte dessa perspektiv på ett bra sätt och riskerna är stora att kvaliteten inom skola, vård och omsorg ytterligare försämras. Risken är också hög för att vår lokala ekonomi kraftigt försvagas. Årets val till kommun- och regionfullmäktige i Uppsala avgör vilken väg vi väljer framåt.

Socialt

De som idag lever i utanförskap och bidragsberoende ska inkluderas och integreras in i vårt lokalsamhälle. Många av dagens drygt 1 300 hushåll som lever helt på bidrag ska genom arbetsinsatser och sponsrat engagemang i föreningslivet bli självförsörjande. Bland dessa 1 300 finns idag över 7 000 arbetsföra som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, varav många har varit långvarigt arbetslösa. Genom att bättre matcha alla rättigheter mot tydliga och rimliga skyldigheter kan vi bättre inkludera många i utanförskap in i vårt gemensamma samhällsbygge. Genom att i större utsträckning bygga i hela Uppsala kommun skapas inte nya stora segregerade utanförskapsområden och integrationen blir lättare. Det växande utanförskapet kan brytas och leder därigenom till ett tryggare närsamhälle.

Ekologiskt

Våra lokala universitets forskning kan stärkas och bidra till en mer framgångsrik global miljö- och klimatförbättring. Genom att bygga ut Uppsala betydligt mer längs Ostkusbanans norra delar, Dalabanan och Lenna jernväg utnyttjas redan befintlig infrastruktur för järnväg och servicen stärks i hela vår geografiskt stora kommun. En lokalt utbyggd delningsekonomi gör att våra unga lättare kan flytta hemifrån, bilar nyttjas klokare och våra begränsade naturresurser används smartare. En stärkt förmåga till lokal självförsörjning av mat gör oss både klimatsmartare och mindre sårbara.

Ekonomiskt

Befolkningsökning måste ske på ett sätt så att vi klarar av att laga de stora brister som idag finns inom skola, vård, omsorg och befintlig infrastruktur. Redan idag har Uppsala kommun en skuld på cirka 18 000 miljoner kronor. De nuvarande kraftiga byggplanerna i Uppsala södra stadsdelar, inklusive spårväg, kommer snabbt öka skulderna till över 30 000 miljoner kronor. Bara två procents räntehöjning på 30.000 miljoner innebär årliga högre räntekostnader på 600 miljoner kronor som drabbar skola, vård, omsorg och underhåll av befintlig infrastruktur. Framgång skapas genom att vi växer i en mer ansvarsfull takt, fokuserar på att minska bidragsberoendet, stärker skolresultaten och bättre bidrar till att det lokala näringslivet utvecklas starkare. 

Stoppa slöseriet

Det omfattande slöseriet inom Uppsala kommun måste stoppas. I Ulleråker köpte kommunen mark för nästan 2 000 miljoner varav över 500 miljoner har skrivits ner. Kommunen har investerat över 1 000 miljoner i Gottsunda centrum och säljer det för drygt 500 miljoner kronor. Det nyligen byggda cykelgaraget vid Resecentrum för över 70 miljoner kronor ska ”omplaceras” för många miljoner. Kommunen har nästan 100 kommunikatörer. Över 200 miljoner ska satsas på att arrangera en Bomässa 2029, för att skryta om planerad spårväg och massiv bebyggelse i stadens södra stadsdelar. Det finns gott om exempel på omfattande slöseri med våra skattepengar. 

Utvecklingspartiet demokraternas vallistor erbjuder 47 erfarna, meriterade och engagerade kandidater som är beredda att bidra till att Uppsala utvecklas positivt. Ett samhälle där människor vill bo kvar och dit den arbetskraft som näringsliv och våra universitet efterfrågar vill flytta till. Valen 2022 har stor betydelse för hur vår framtid utformas.

Stefan Hanna, partiledare

Lämna en kommentar