Inga fler kortsiktiga lösningar för att klara sommaren

Avsaknad av vårdplatser ger längre köer till operationer och större lidande för patienterna, skriver representanter för Utvecklingspartiet demokraterna.

För att åter kunna öppna de vårdplatser som stängts beroende på saknad av sjuksköterskor, behöver bättre satsningar göras på att rekrytera, fortbilda och på alla sätt behålla vårdpersonal. Förra sommaren ledde bristen på vårdplatser till ett kaos på akutmottagningen och vitesföreläggande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Mycket kvalificerad vård ges vid Akademiska sjukhuset av kompetent personal. Vi är stolta över all kompetent och engagerad personal som kämpar varje dag. Det är ledarskapet som brister. Antalet vårdplatser måste öka och sjukvårdens administrativa uppgifter kraftigt minskas.

Enligt UNT 17/4 kommer Akademiska att stänga 74 vårdplatser, ytterligare 15-20 vårdplatser fler än förra sommaren. Det innebär, enligt UNT, en stor risk för ett tiotal cancerpatienter att avlida, eftersom det tar för lång tid innan tumörerna kan behandlas. Uppsala läns prostatapatienter har extrema väntetider, vilket innebär att många män kommer för sent till behandling. Tid mellan remiss och behandlingsstart för högriskpatienter är i Uppsala 107 dagar, jämfört med snitt för riket som är 92 dagar. 

Vad gäller bröstcancer anger Standardiserat vårdförlopp ledtiden från välgrundad misstanke, till primär operation som 28 dagar. På Akademiska är ledtiden 46 dagar till operation. Akademiska hade 2020 och 2021 längst ledtid i landet av de sjukhus som hade ett statistiskt tillräckligt stort antal patienter. 

Vårdprocesserna mellan primärvård och nödvändig specialistvård måste kraftigt snabbas upp, för att undvika onödigt lidande. Region Uppsala har under de senaste åren fått ca 62 miljoner kronor för att korta köerna inom cancervården. Dessa medel har inte använts till att minska köerna. Däremot har medlen använts till att samla in data till olika databaser. Avsaknad av vårdplatser ger längre köer till operationer, större lidande för patienterna samt snabbare överlämning av svårt sjuka patienter till kommunerna.

Det är stor risk att ännu fler sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kommer att lämna sjukhuset och söka arbeten hos privata vårdgivare/bemanningsföretag eller hos kommuner. Eller helt lämna vårdyrket. Vårdpersonal, främst sjuksköterskor, har sagt upp sig eftersom regionen inte kan säkra dem välförtjänt semester och återhämtning under sommaren. Det är ett oerhört slöseri på personal och skattemedel att behöva köpa tillbaka sjuksköterskor från bemanningsföretag. 

Detta slår direkt mot patienter som är i behov av vård och behandling. Detta är ett mycket kostsamt sätt att bedriva vård. Utöver de bekymmer som redan finns idag, har Regionstyret och sjukhusstyrelsen beslutat att minska kostnader för personal med 280 miljoner kronor och övriga kostnader med 120 miljoner kronor. 

Vi föreslår att regionpolitikerna tar fram en plan som håller över tiden. Inga kortsiktiga lösningar för att enbart klara sommaren. För att kunna öppna fler vårdplatser och ge en god och säker vård måste all personal behållas och ges fortbildning. Satsa på en bättre arbetsmiljö för all vårdpersonal. Låt vårdpersonal vara med och påverka planeringen, inom angivna budgetramar. All överflödig administration, som inte är vårdkritisk, måste avvecklas eller kraftigt nedprioriteras för att ge mer kraft till kärnverksamheterna inom sjukvården. Ta fram strukturella, permanenta och konkurrenskraftiga lönesatsningar som är jämförbara med andra arbetsgivare. Hellre anständig lön, än en kvällsaktivitet i Botaniska trädgården. 

De sjuksköterskor som har valt att stanna kvar behövs verkligen nu för att introducera den nya vårdpersonalen som väljer att börja sitt yrkesliv på Akademiska. Det krävs fler fungerande vårdplatser; nu lider och dör många människor i onödan på grund av orimligt långa vårdköer.

Carina Kumlin, medlem

Maysaa Abdulla Alani, medlem

Lars O Ericsson, styrelseledamot

Mattias Lag, styrelseledamot

Stefan Hanna, partiledare

Lämna en kommentar