Landsbygden är ofta bortglömd

I UNT den 27 december 2021 skriver Erik Pelling (S) ”Ställ inte stad mot land” och redovisar olika insatser för landsbygden. Trots dessa insatser kom Kommunrevisionen i januari 2022 med svidande kritik mot nuvarande styres tillkortakommanden gällande genomförandet av landsbygdsprogrammet. I rapporten efterlyses en analys av prioriteringar av resurser inom stadsbyggnadsfrågor och planer mellan stad och landsbygd. Men även att programmet behöver innehålla mätvärden som kan följas upp och att programmet behöver implementeras i hela kommunkoncernen. Man efterfrågar även ett arbete med en strategi för lokalt engagemang.

En av de viktigaste förslagen från kommunrevisionen är att det behöver skapas en tydlig struktur samt förutsättningar för en mer kontinuerlig samverkan med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv och medborgardialoger. Allt detta har olika grupper och politiker efterfrågat i åratal, men inget händer. Det vi däremot sett är att just landsbygden ofta är bortglömd i kommunala sammanhang. Att socialdemokraterna genom Pellings vackra ord insett vikten av en livaktig landsbygd är i och för sig bra, och passar bra nu när trenden är att fler flyttar ut från storstäderna. Men Pellings förslag på olika insatser för landsbygden är försvinnande små i jämförelse med insatser som görs i staden. De landsbygdsbor som vi har och har haft kontakt med genom åren saknar omfattande insatser.

Vi anser att kommunen därför måste göra djupgående planer (exempelvis Fördjupade översiktsplaner) för att visa viljan att utveckla våra kransorter med dess omgivande landsbygd. I planerna ska utredas möjligheter för utveckling av infrastrukturen för väg och järnväg, och för välutrustade infarts- och pendlarparkeringar, cykelleder och välordnade cykelparkeringar och så vidare. En viktig pusselbit för att få en fungerande landsbygd är lokalisering av företag, exempelvis bygg- och transportföretag som passar där det finns stora ytor att tillgå. Lokaler för småföretagare och hantverkare, eller kontorsutrymmen med gemensamma faciliteter, behövs också. Det behövs insatser för fler bostäder, men även industri- och affärsområden, infrastrukturförbättringar, anläggningar för idrott och kultur, lekparker med mera. Sådana insatser lyser i dagsläget med sin frånvaro.

Om det ska ske en utveckling av landsbygden måste kommunen gå före och skapa förutsättningar. Det arbetet ska ske i samklang med de lokala verksamheterna och de boende. Det är nödvändigt att kommunen kommer i gång med ett systematiskt arbete av kontinuerlig dialog med medborgarna. Detta oavsett om det gäller stad eller land. Vi förordar att ta efter kommuner som lyckas balansera utvecklingen av både stad och landsbygd, till exempel Falu kommun.

Karin Ericsson, styrelseledamot Utvecklingspartiet
Stefan Hamnstedt, medlem Utvecklingspartiet
Karin Lamberg, medlem Utvecklingspartiet
Håkan Fredriksson, medlem Utvecklingspartiet

Lämna en kommentar