Ökad trygghet genom arbete mot allvarlig brott

Uppsala har blivit mycket otryggare än förr, det är ett faktum. Att tidigt se trender är avgörande för all viktig samhällsplanering. Politiken har det övergripande ansvaret för vår samhällsplanering och under många år har nästan samtliga riksdagspartier vägrat att ta reda på viktiga fakta om brottsutvecklingen. När dessutom en effektiv integrationspolitik lyst med sin frånvaro inte minst i Uppsala uppstår hopplöshet och starka grunder för samhällsproblem. Utvecklingspartiet demokraterna vill se en kraftigt förbättrad integrationspolitik och en nolltolerans mot brott i hela samhället.

I BRÅs studie ”Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund” (Brå 2021:9) framgår tydligt en överrepresentation av misstänkta för brott bland invånare med utrikes bakgrund och särskilt kopplat till allvarliga brott. Jämfört med en liknande studie av BRÅ 1996 uppskattades den sedan länge svenskfödda befolkningen stå för 83 procent av brottsligheten. Redan 2005 hade andelen sjunkit till 58 procent. I den nyligen släppta studien konstateras att infödda svenskar utgör en fortsatt sjunkande andel av mängden brottsmisstänkta, från 54,1 procent 2007 till 43,2 procent 2018. Kopplat till allvarliga brott är trenden ännu tydligare. Av det dödliga våldet kan nu 29 procent härledas till många generationers svenskar. Den inhemska befolkningen står för en krympande del av brotten, både i absoluta och relativa tal. Sannolikt kan minst hälften av brottsligheten i Sverige nu kopplas till personer med utländsk bakgrund. Skillnaderna mellan varifrån människor invandrat till Sverige är stora.

En positiv del i studien är att det är en mycket liten del av befolkningen som står för väldigt mycket av brottsligheten. BRÅs beräkningar visar att hälften av brotten kan kopplas till endast 0,3 procent av den studerade gruppen, tyvärr blir även små tal till mycket större problem än tidigare. Faktumet att många av dessa få unga personer har ett jämförelsevis högt våldskapital förvärrar situationen. Än en gång vill vi betona att de allra flesta av våra invånare, oavsett bakgrund, är skötsamma.

Vi är övertygade om att en stor majoritet av Uppsalas invånare förstår att det mycket stora flertalet bland första och andra generationens invandrare representerar stora tillgångar i vårt samhällsbygge och är skötsamma. En majoritet förstår också att när ett land med en liten befolkning tar emot väldigt många invandrare från mycket annorlunda kulturer, med en annan människosyn, låg utbildning samt utan kunskaper i svenska uppstår stora samhällsproblem. Studien visar tydligt att de stora volymerna av icke kvalificerad arbetskraftsinvandring lett till allvarliga samhällsproblem.

Uppsala, och övriga Sverige, behöver nu helt fokusera på integration och inkludering och stoppa allt annat än kvalificerad arbetskraftsinvandring.

Det saknas belägg för att Sveriges relativa fattigdom eller utanförskap skulle göra att människor blir kriminella. Kriminalitet är ett inlärt beteende som förstärks på olika sätt bland annat genom frånvaro av negativa konsekvenser och brist på positiva konsekvenser. Detta visar också den låga procentuella andelen kriminella personer bland de som har invandrarbakgrund i studien.

En nyckel för att lyckas i integrationsarbetet är att människor från olika kulturer med inblick och förståelse för värderingar och förhållningssätt i dessa kulturer involveras bättre i integrationsarbetet. Alltför länge har integrationsarbetet varit inriktat utifrån grunder i det svenska samhället utan en klok matchning mot andra kulturers förhållningssätt.

Utvecklingspartiet demokraternas uppfattning är att mycket få Uppsalabor är rasister, dock är det många som är genuint oroade över samhällsutvecklingen.

Vi behöver öka tryggheten i Uppsala, både den faktiska och den upplevda. Vi behöver bättre stödja våra unga som lever i hopplöshet. Det behövs praktiska utbildningsprogram inom bristyrken, förbättrade former för undervisning i svenska och nolltolerans mot brott. Nolltolerans mot brott i våra skolor och i alla andra sammanhang i vårt lokalsamhälle. Det inkluderar nolltolerans mot narkotika som idag flödar i Uppsala.

Vi kan vända denna negativa utveckling och vi kan inkludera alla våra invånare, inklusive våra invandrare, i att finna hopp om en bättre framtid.

Hansi Stafbom, områdesledare för trygghet i skolan och offentlig miljöer.

Bassam El-Harbiti, medlem.

Karin Ericsson, styrelseledamot.

Stefan Hanna, partiledare.

Se mer

Lämna en kommentar